ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ

15) Ἀποβολή ὅλων τῶν λογισμῶν ἐξ ἀρχῆς

Ἡ μή ἀποδοχή τοῦ κακοῦ λογισμοῦ ἐξ ἀρχῆς.

Ὁ λογισμός εἶναι ἡ ἀρχική αἰτία τῆς ἁμαρτίας, τοῦ πάθους, τῆς κατάθλιψης καί τελικά τῆς πνευματικῆς ἀσθένειας καί τοῦ πνευματικοῦ θανάτου. Πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά μήν ὑποκύψει στόν κακό λογισμό ἐξ ἀρχῆς. Ἐπίσης καί τούς καλούς λογισμούς πρέπει νά τούς κόβουμε διά τῆς εὐχῆς, ὥστε ἡ καρδιά νά παραμένει ἐλεύθερη καί καθαρή.

Ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος, ἑρμηνεύοντας τό ψαλμικό «Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος πού θά πιάσει τά βρέφη σου καί θά τά κτυπήσει στήν πέτρα», λέει:« Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος πού τά γεννήματά σου –δηλαδή τούς πονηρούς λογισμούς–οὔτε στήν ἀρχή δέν τούς δίνει τήν εὐκαιρία νά μεγαλώσουν μέσα του καί ἔτσι νά πραγματοποιηθεῖ τό κακό. Ἀντίθετα, γρήγορα, ὅταν ἀκόμα εἶναι ἀδύνατοι οἱ λογισμοί, πρίν τραφοῦν καί γιγαντωθοῦν ἐναντίον του, θά τούς πιάσει καί θά τούς ρίξει στήν πέτρα πού εἶναι ὁ Χριστός καί θά τούς ἐξολοθρέψει μέ τήν καταφυγή του στόν Χριστό. Νά πῶς καί οἱ Γέροντες καί ἡ Ἁγία Γραφή, ὅλοι συμφωνοῦν καί μακαρίζουν ἐκείνους πού ἀγωνίζονται

νά κόψουν τά πάθη, ὅσο ἀκόμη εἶναι μικρά, πρίν δοκιμάσουν τόν πόνο καί τήν πίκρα τους»1.

Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν κόψει ἐξ ἀρχῆς τόν κακό λογισμό, τότε γίνεται ὑποχείριο τοῦ πονηροῦ πνεύματος. «Πολλές φορές ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἐνεργούμενος κακῶν σκέψεων, εἴτε δικῶν του εἴτε ὑποβολιμαίων ἀπό τό πονηρό πνεῦμα, χωρίς νά τό καταλαβαίνει, καί τότε παρασύρεται χωρίς αὐτοέλεγχο καί κάνει αὐτό πού κάνει, πού ἀργότερα νομίζει ὅτι δέν τό ἤθελε, ἀλλά πού στήν πραγματικότητα τό θέλησε καί αὐτός. Συνεργάζεται μέ τόν κακό λογισμό, λέει μέσα του γιά μιά στιγμή τό ναί καί ὕστερα ἀφήνεται καί δρᾶ ἀνεξέλεγκτα καί κάνει πράγματα πού ἴσως καί νά μήν τά θυμᾶται μετά. Ὅμως, στήν ἀρχική στιγμή ὑπέκυψε μέ τό θέλημά του καί ἔτσι κατελήφθη ἀπό τό πάθος του.

Αὐτό ὁ Γέροντας (Πορφύριος) τό ὀνομάζει μυστηριώδη τρόπο. Γιατί δέν εἶναι ἀμέσως ἀπό ὅλους ἀντιληπτό, εἶναι ὅμως ἀλήθεια ὅτι συμβαίνει. Γι’ αὐτό χρειάζεται προσοχή στήν πρώτη στιγμή πού ἔρχεται ὁ κακός λογισμός, νά τόν περιφρονήσουμε καί νά στραφοῦμε ἀμέσως στόν Χριστό, γιά νά μή μᾶς πιάσει καί μᾶς αἰχμαλωτίσει τήν θέληση καί μᾶς κάνει ὅ,τι θέλει μετά χωρίς νά ἐλέγχουμε τήν κατάσταση»2. Ὁ πνευματικά ὑγιής δέν ὑποκύπτει στόν κακό λογισμό ἐξ ἀρχῆς.

 

Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 282, Τιμή: 9€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

 

1Ἀββᾶ Δωροθέου, Ἀσκητικά, ΙΑ΄ Διδασκαλία , Ἐκδόσεις Ἑτοιμασία, Ζ΄ἔκδοση, Καρέας 2005, σελ. 275.

 

2Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, σελ. 19-20.