Ἀκοῦστε το ἐδῶ:https://hristospanagia3.blogspot.com/2019/02/blog-post_48.html

Ἀποκρυφισμός καί ψυχανάλυση.Ἡ στροφή τῆς ψυχολογίας στό χῶρο τῆς δαιμονικῆς ἐξαπατήσεως.

τῆς κας Λυγερῆς Μελᾶ, ψυχολόγου και θεολόγου

Σεβαστοί Πατέρες, ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, τά θέματά μας ἀφοροῦν λοιπόν τήν ψυχολογία καί τόν τρόπο πού αὐτή ἐπηρεάζεται ἀπό τόν Ἀποκρυφισμό, τόσο ἡ ψυχανάλυση ὡς κίνημα, ἀλλά πολύ περισσότερο ἄλλες πλευρές τῆς ψυχολογίας.

            Κατ’ ἀρχάς νά ξεκαθαρίσουμε ὅτι ἡ ψυχολογία εἶναι μιά ἐπιστήμη. Ἀφορᾶ δηλαδή τή μελέτη τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου. Ὡς τέτοια δέν μᾶς ἐνοχλεῖ θεολογικά. Δηλαδή μπορεῖ ἕνας νά εἶναι χριστιανός καί νά παρατηρεῖ τή συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου καί νά ἀναπτύσσει συμπεράσματα καί θεωρίες μέσα ἀπό τίς ἔρευνές του. Ὅμως, μεγάλα κινήματα, ὅπως ἡ ψυχανάλυση, καί ὅπως θά δοῦμε ἀργότερα οἱ θεωρίες τοῦ Γιούνγκ, ἡ ἀναλυτική ψυχολογία τοῦ Γιούνγκ, οἱ θεωρίες τοῦ Ἀβραάμ Μάσλοου καί τελικά ἡ ὑπερπροσωπική ψυχολογία, εἶναι θεωρίες οἱ ὁποῖες ἐπηρεάστηκαν πάρα πολύ ἀπό τόν Ἀποκρυφισμό.

            Γιά νά μπορέσουμε λοιπόν νά κατανοήσουμε ποιό εἶναι τό πρόβλημα μ’ αὐτές τίς θεωρίες, πρέπει νά δοῦμε λίγο τό ὑπόβαθρο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι τίς διατύπωσαν. Οἱ ἐκπρόσωποι αὐτοί, ξεκινώντας καί ἀπό τόν Φρόυντ, ἀλλά καί ὁ Γιούνγκ καί οἱ μετέπειτα ψυχαναλυτές, φαίνεται, ὅσο περνάει δηλαδή ὁ καιρός, ἔχουμε περισσότερες ἀποκαλύψεις γιά τό ποῦ πραγματικά βασίζονταν. Μᾶς λέει ἕνας Ἑβραῖος μελετητής, ὁ Ντέιβιντ Μπάκαν, ἤδη ἀπό τό 1952 ὅτι ἡ ψυχανάλυση τοῦ Φρόυντ βασίζεται στόν ἑβραϊκό μυστικισμό. Αὐτή εἶναι μία πρώτη ἀποκάλυψη καί πραγματικά θά δοῦμε ὅτι ἡ ψυχανάλυση ὄντως διαφέρει πάρα πολύ ἀπό τή δική μας Ὀρθόδοξη Θεολογία καί ψυχολογία… Γιατί ἡ θεολογία ἔχει καί ἀνθρωπολογία μέσα της, τή σχέση δηλαδή τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Ἔτσι δέν εἶναι; Πῶς διαστρέφεται δηλαδή ἡ σχέση αὐτή τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ἔτσι ὥστε ὁ ἀναλυόμενος, ὁ πελάτης, νά δέχεται ἐντελῶς λάθος πράγματα ἀπ’ τόν ἴδιο του τόν ἀναλυτή γιά τήν ἴδια του τήν ψυχολογία.

            Καθώς προχωρᾶνε λοιπόν τά χρόνια καί ὁ ἑβραϊκός μυστικισμός ἀναπτύσσεται καί διαδίδεται, δέν παραμένει κάτι κρυφό μεταξύ τῶν ραβίνων, ἀλλά ἀρχίζει νά διαδίδεται στό εὐρύτερο κοινό, τόσο πιό πολλοί ἄνθρωποι βρίσκονται πού ἀποκαλύπτουν τή σχέση αὐτή μεταξύ τῆς ψυχανάλυσης καί τοῦ ἑβραϊκοῦ μυστικισμοῦ.


            Ὁ Σίγκμουντ Φρόυντ φαίνεται ὅτι ἀπέκρυψε αὐτή τή σχέση του μέ τόν ἑβραϊκό μυστικισμό, ὅπως λέει ὁ Ντέιβιντ Μπάκαν, γιά νά ἀποφύγει, λέει, ἀντισημιτικές ἐπιθέσεις καί νά κρατήσει ἕνα ἔτσι ἐπιστημονικοφανές προφίλ τῆς ψυχανάλυσης, ὥστε νά μή μπορέσουνε νά τόν ἀπορρίψουνε οἱ ψυχίατροι καί οἱ γιατροί στή Βιέννη.

            Ὁ Φρόυντ λοιπόν, μεγάλωσε σ’ ἕνα -μᾶς λένε- Χασιδικό περιβάλλον. Οἱ Χασιδείμ θεωροῦνται ὅτι εἶναι οἱ ἀνώτεροι, οἱ σοφοί ἄς ποῦμε, τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται ὅτι μποροῦν νά ἔχουνε μία ἀνώτερη γνώση στά θέματα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Δηλαδή, μέσω τοῦ ἑβραϊκοῦ μυστικισμοῦ, ὁ Ἰουδαϊσμός φεύγει ἀπ’ τήν Παλαιά Διαθήκη, δέν πιστεύει στήν Παλαιά Διαθήκη, στά παραδεδομένα κείμενα πού ἔχουμε τῆς Πεντατεύχου, τῶν Προφητῶν κ.λ.π. ἀλλά δίνει ἕνα ἄλλο νόημα, ὑποτίθεται ἐσωτερικό νόημα στήν Παλαιά Διαθήκη, μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἀλήθεια γιά τόν Θεό καί γιά τόν ἄνθρωπο νά διαστρέφεται ἐντελῶς.

            Τό πῶς στράφηκε ὁ Ἰουδαϊσμός σέ αὐτή τήν πλάνη εἶναι μιά μεγάλη ἱστορία. Καί κάνω μιά μικρή παρένθεση γιά νά καταλάβουμε μετά τή θεωρία τοῦ Φρόυντ πῶς σχετίζεται μέ ὅλα αὐτά. Σ’ ἕνα πρῶτο στάδιο δηλαδή, οἱ ραβίνοι -οἱ ραβίνοι δέν εἶναι ἱερεῖς ἔτσι; εἶναι νομοδιδάσκαλοι- χάσανε οἱ Ἰουδαῖοι τήν ἱεροσύνη καί ἡ ἱεροσύνη ἦρθε σέ μᾶς τούς Χριστιανούς. Ὅμως, ἔρχεται ἐδῶ ὁ διάβολος καί λέει στούς ραβίνους ὅτι δέν χρειάζεται νά ἀνησυχεῖτε πού καταστράφηκε ὁ ναός σας καί χάσατε τήν ἱεροσύνη, μπορεῖτε κάνοντας μαγικά μέ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ νά ἀνεβαίνετε τά οὐράνια ἐπίπεδα καί νά φτάνετε νά βλέπετε τόν ἴδιο τόν Θεό νά κάθεται στόν θρόνο Του, ὅπως ὁ Ἰεζεκιήλ.

            Ἔτσι λοιπόν, ἔχουμε μία πολύ πρώιμη στροφή τοῦ Ἰσραήλ στή μαγεία, καί ὅταν λέμε τοῦ Ἰσραήλ ἐννοοῦμε κυρίως τῶν ραβίνων, οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται πλέον οἱ νέοι ἱερεῖς, ἀλλά εἶναι στήν οὐσία μάγοι, δέν εἶναι ἱερεῖς… Κάνοντας λοιπόν μαγεία μέ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ νόμιζαν ὅτι μποροῦσαν νά ἀνεβαίνουνε σέ ἀνώτερα στάδια. Σέ κάθε οὐράνιο ἐπίπεδο ἤτανε καί δύο ἄγγελοι πολύ ἄγριοι, καί ἔπρεπε νά ποῦνε τό κατάλληλο ὄνομα, τήν κατάλληλη ἐπίκληση δηλαδή, γιά νά ἀνέβουν πιό πάνω καί πιό πάνω.. καί ἀκολουθώντας κατά γράμμα τίς ὁδηγίες τῶν πνευμάτων πού τούς παρουσιάζονταν καί τούς πλανοῦσαν, ἔφταναν κάποιοι ἀπό αὐτούς νά δοῦνε καί τόν ὑποτιθέμενο θεό στόν θρόνο του. Βέβαια, δέν ἦταν ὁ Θεός αὐτός… Καί μάλιστα, ἀπόδειξη τῆς πλάνης τῶν Ἰουδαίων εἶναι ὅτι αὐτός ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ ἤτανε κάτω! Γι’ αὐτό καί στίς παραδόσεις τους λένε ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατέβαινε στόν θρόνο τοῦ θεοῦ. Καί αὐτός πού κατέβαινε στόν θρόνο τοῦ θεοῦ λεγόταν καί καταβάτης. Ἔχουμε δηλαδή πλήρη διαστροφή τῆς ἀλήθειας. Δέν εἶναι πάνω ὁ Θεός, εἶναι κάτω ὁ Θεός! Πῶς μπορεῖ νά καταλάβει κανείς τήν πλάνη στήν ὁποία ἔπεσαν, ἔτσι;

            Ἔχουμε, λοιπόν, σέ ἕνα πρῶτο ἐπίπεδο τή μαγεία μέ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμα καί τό Ταλμούδ, ἐνῶ ἀπαγορεύει ἄλλα εἴδη μαγείας, ἐπιτρέπει νά ἀσχολοῦνται μέ τή μαγεία μέ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἀρκεῖ νά εἶναι σοφοί, ραβίνοι κ.λ.π. παντρεμένοι, πάνω ἀπό 40 ἐτῶν κ.λ.π.

            Ἔτσι λοιπόν, ἐπιτρεπόταν νά ἀσχοληθεῖς μέ τή μαγεία, ἀρκεῖ νά εἶσαι σοφός. Ὄχι ὁ ἁπλός λαός. Νά εἶσαι ἄντρας, νά εἶσαι ραβίνος, πάνω ἀπό 40 ἐτῶν, καί μόνο τότε σοῦ ἐπιτρεπόταν νά ἀσχοληθεῖς μ’ αὐτά τά μυστήρια. Γιά ποιό λόγο; Γιατί ξέρανε καί οἱ ἴδιοι οἱ ραβίνοι, ὅτι ἀσχολούμενοι μέ τή μαγεία πάθαιναν πάρα πολλά κακά. Ἀναφέρεται στό Ταλμούδ, τέσσερις ραβίνοι πήγανε νά ἀνέβουνε στόν παράδεισο. Ὁ πρῶτος, λέει, τρελάθηκε. Ὁ δεύτερος πέθανε. Ὁ τρίτος ἀποστάτησε ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό καί ὁ τέταρτος, ἦταν ὁ καλύτερος μάγος ἀπό ὅλους, ἄντεξε τίς δαιμονικές ἐμπειρίες πού ζοῦσε καί ἔφτασε στό ἐπίπεδο, στήν κάθοδο τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ.

            Ἔτσι λοιπόν βλέπουμε, σέ τί βαθμό ὁ Ἰουδαϊσμος ἔχει πλανηθεῖ. Προχωρώντας μέσα στούς αἰῶνες, νά ἀναφέρω πολύ σύντομα ἐπίσης, ὅτι ἤδη τόν καιρό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἔρχονται 12 ραβίνοι γιά νά πείσουν τόν Μεγάλο Κωνσταντίνο καί τήν Ἁγία Ἐλένη ὅτι κακῶς γίνανε Χριστιανοί, ὁ Ἰουδαϊσμός εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ὁ Χριστός ἤτανε ἕνας ψεύτης πού αὐτοί Τόν σταυρώσανε καί καλά κάνανε! Καί ὁ ἀρχιραβίνος, γιά νά πείσει τόν Μεγάλο Κωνσταντίνο καί τήν Ἁγία Ἐλένη καί ὅλους τούς Χριστιανούς, ἤξερε τό μαγικό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί σκότωσε ἕναν ταῦρο. Ἤδη δηλαδή τόν 4ο αἰῶνα ἔχουμε στροφή ὁριστική τῶν ἀνώτερων τοῦ Ἰσραήλ -ἔτσι;- στή μαγεία.

            Ὁ ἀρχιραβίνος λοιπόν τῆς ἀντιπροσωπείας κάνει μαγεία μέ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί σκοτώνει ἕναν ταῦρο. Καί ἔρχεται ὁ Ἅγιος Σιλβέστρος… ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης, πού …[κατήχησε] καί τόν Μεγάλο Κωνσταντίνο, καί ἀνασταίνει τόν ταῦρο καί πείστηκαν οἱ ραβίνοι ὅτι ὁ πραγματικός Θεός, πού εἶναι ἡ Ζωή, εἶναι ὁ Χριστός καί ὄχι ὁ διάβολος, πού πίστευε ὁ ἀρχιμάγος ραβίνος.

            Προχωρώντας ὅμως μέσα στούς αἰῶνες, γιά νά μήν πλατειάσουμε πολύ, ἔχουμε συνεχῆ διάδοση τῆς μαγείας, μέχρι πού φτάνουμε τόν 13ο αἰῶνα τή συγγραφή Καβαλιστικῆς Βίβλου τοῦ Ζοχάρ, πού ἐπηρεάζει πάρα πολύ τόν Ἰσραήλ καί διαδίδεται [σήμερα] σάν βιβλίο δωρεάν στήν Ἱερουσαλήμ, γιά νά μυηθοῦν ἔτσι πολλοί στήν Καμπαλά, στήν ἑβραϊκή μαγεία. Kαί τόν 16ο αἰῶνα ἔχουμε πλέον μιά πολύ σημαντική προσωπικότητα στόν ἑβραϊκό μυστικισμό, τόν ραβίνο Ἰσαάκ Λούρια, ὁ ὁποῖος ἐπηρεάζει πάρα μά πάρα πολύ τόν Ἰουδαϊσμό μέχρι σήμερα, κάνει μιά νέα Καμπάλα καί, ὅπως θά δοῦμε, ἡ θεωρία του εἶναι ἐντελῶς γνωστικιστική καί ἐντελῶς βλάσφημη γιά τόν Θεό.

            Ἀπ’ αὐτόν τόν Ἰσαάκ Λούρια τόν ραβίνο, γι’ αὐτό τόν ἀναφέρω, ἐπηρεάζεται καί ἡ ψυχανάλυση. Ὅ,τι ἔλεγε ὁ ραβίνος Ἰσαάκ Λούρια γιά τόν Θεό, τά μετέφερε ὁ Σίγκμουντ Φρόυντ στή θεωρία του γιά τόν ἄνθρωπο. Ποιά ἦταν δηλαδή ἡ θεωρία τοῦ Ἰσαάκ Λούρια; Ὅπως ξέρετε, κατ’ ἀρχάς, ὁ Σίγκμουντ Φρόυντ ἔκανε, ὅπως λέγεται, σεξουαλική θεωρία, μίλησε γιά τήν λίμπιντο, ὅτι ἡ ἀρχή τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία σεξουαλική ἐνέργεια. Καί ὁ ἴδιος ὀνόμαζε τή θεωρία του σεξουαλική.

            Γιατί λοιπόν αὐτή ἡ ἐμμονή τοῦ Φρόυντ στή σεξουαλική ἐνέργεια; Ποῦ τό βρῆκε καί τό εἶχε σάν δόγμα καί τό μετέδιδε στούς δικούς του ἀνθρώπους σάν νά ἦταν ἕνας μύστης; Λένε οἱ ψυχαναλυτές, πού ἦταν στό στενό του κύκλο, κανείς δέ μποροῦσε νά τόν ἀμφισβητήσει. Ἦταν, λέει, σάν νά εἶναι ὁ Μωυσῆς, πού μετέδιδε μιά μυστική γνώση στόν στενό του κύκλο. Χώριζε τούς ἀνθρώπους σέ μισητούς καί φίλους. Μισητούς ἐχθρούς καί φίλους.

            Πῶς λοιπόν ἤτανε τόσο σίγουρος ὅτι ἡ σεξουαλική του θεωρία ἦταν ἡ σωστή; Προφανῶς ἡ βάση του, ἔτσι ὅπως προχωράει ἡ ἔρευνα γύρω ἀπό τόν Φρόυντ, φαίνεται ὅτι ἤτανε ἀκριβῶς αὐτές οἱ μαγικές διδασκαλίες τοῦ ραβίνου Ἰσαάκ Λούρια.

            Τί εἶπε λοιπόν ὁ ραβίνος Ἰσαάκ Λούρια; Ὁ Θεός δέν εἶναι ὅπως Τόν ξέρουμε ἐμεῖς. Δέν εἶναι ἀναλλοίωτος Θεός, ἀλλά εἶναι ἕνας Θεός σέ ἐξέλιξη. Σ’ ἕνα πρῶτο ἐπίπεδο, ὁ Θεός εἶναι ἕνα ἀπόλυτο τίποτα πού δέν ἔχει ἐνέργειες. Εἶναι ἔνα μή ὄν Αὐτό λοιπόν τό «ὄν» πού δέν ἔχει ἐνέργειες, στήν πορεία καθώς ἐξελίσσεται, φτιάχνει τίς ἐνέργειές Του. Σ’ ἕνα κατώτερο ἐπίπεδο, γίνεται περαιτέρω ἐκπόρευση τῆς θεότητας, τῆς θείας οὐσίας καί φτιάχνονται οἱ ἀρχάγγελοι. Μετά φτιάχνονται οἱ ἄγγελοι καί τελικά φτιάχνονται οἱ ἄνθρωποι, μέ μιά συνεχή ἐκπόρευση. Βέβαια ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι ἐκπορευόμενο ἀπό τόν Θεό εἶναι μόνο τό Ἅγιο Πνεῦμα, γι’ αὐτό καί εἶναι ὁμοούσιο.

            Μέ τή θεωρία τῆς ἐκπόρευσης τῆς ἑβραϊκῆς μαγείας γίνεται καί ὁ ἄνθρωπος ὁμοούσιος μέ τόν Θεό. Καί πράγματι οἱ Ἑβραῖοι σήμερα πιστεύουνε ὅτι ἕνα κομμάτι τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, πού τό λένε Neshamah, ὑπερψυχή, εἶναι αὐτό τό κομμάτι πού εἶναι ἑνωμένο μέ τόν Θεό. Δηλαδή, οἱ ἴδιοι εἶναι ὁμοούσιοι μέ τόν Θεό!

            Αὐτή λοιπόν ἡ θεότητα ἔχει διάφορες ἐνέργειες πού ἐκπορεύει, ἀρσενικές καί θηλυκές. Παραδείγματος χάρη, τό ἔλεος εἶναι μιά ἀρσενική ἰδιότητα μᾶλλον, ἡ δικαιοσύνη εἶναι μιά θηλυκή ἰδιότητα. Καί πρέπει νά ὑπάρχει ἰσορροπία σ’ αὐτές τίς ἐνέργειες. Εἶναι τά λεγόμενα Σεφιρώθ… Οἱ λεγόμενες ἰδιότητες τοῦ δικοῦ τους, τοῦ ψεύτικου θεοῦ, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀντίθετες: κρίση – ἔλεος. Καί σχηματίζεται τό λεγόμενο Καββαλιστικό Δέντρο καί γιά νά μπορέσει ὁ θεός νά εἶναι «καλά», πρέπει νά ὑπάρχει ἰσορροπία στίς ἐνέργειές του.

            Ὅμως τί συνέβη; Αὐτές οἱ ἐνέργειες λοιπόν τοῦ Θεοῦ ἦταν σάν δοχεῖα, μέσα στά ὁποία διαρρέει αὐτή ἡ λεγόμενη σεξουαλική ἐνέργεια. Γιατί εἶναι σεξουαλική; Γιατί εἶναι ἀρσενικές καί θηλυκές οἱ ἐνέργειες. Ἄρα αὐτή ἡ ἐνέργεια, αὐτό τό φῶς τό λεγόμενο τοῦ δικοῦ τους θεοῦ, εἶναι ἕνα σεξουαλικό φῶς πού διαχέεται. Δηλαδή ἔχουμε: ἀπό τή μάνα καί τόν πατέρα βγαίνει ὁ γιός. Ἕνωση σεξουαλική μέσα στή θεότητα. Τά πιστεύουν αὐτά μέσα στήν ἑβραϊκή μαγεία.

            Αὐτή λοιπόν ἡ σεξουαλική ἐνέργεια δέν ἄντεξε, λέει.. κάποια κατώτερα ἐπίπεδα τοῦ θεοῦ δέν ἄντεξαν αὐτό τό φῶς, αὐτή τή διάχυση τοῦ φωτός καί σπάσανε. Ἔσπασε ὁ θεός κατά τόν Ἰσαάκ Λούρια καί κάποια κομμάτια τοῦ φωτός αὐτοῦ τοῦ σεξουαλικοῦ -τοῦ «θείου» καί καλά φωτός- παγιδευτήκανε στά σπασμένα αὐτά δοχεῖα καί ἀποτελοῦν τήν πηγή τοῦ κακοῦ στόν κόσμο. Ἄρα, αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι ὁ θεός! Αὐτός δέν ἄντεξε, δέν τά ἔκανε καλά καί ἔχει χαλάσει ὁ Θεός καί ὑπάρχει τό κακό, ἀκριβῶς ἐπειδή αὐτό τό θεῖο φῶς εἶναι ἐξορισμένο σέ μιά ἀσυνείδητη πλευρά ἄς ποῦμε, πού ἀνήκει ὅμως στόν ἴδιο τόν θεό.

            Ἡ ψυχανάλυση παίρνοντας ἀπό τόν ραβίνο Λούρια, τί εἶπε; Ὁ ἄνθρωπος, ἐπίσης, ἀποτελεῖται ἀπό μία σεξουαλική ἐνέργεια. Αὐτή ἡ σεξουαλική ἐνέργεια διοχετεύεται, ὄχι μέσα στά Σεφιρώθ, ἀλλά μέσα σέ κάποιες δομές, πού ὅρισε μόνος του ὁ Φρόυντ, τό ἐγώ καί τό ὑπερεγώ. Ἅμα δέν ὑπάρχει καλή διοχέτευση τῆς ἐνέργειας, τότε ὑπάρχει ἕνα σπάσιμο αὐτῶν τῶν δομῶν, λέει ὁ Φρόυντ, καί παγιδεύεται αὐτή ἡ σεξουαλική ἐνέργεια στό λεγόμενο ἀσυνείδητο, πού εἶναι τό ἀσυνείδητο τοῦ ἀνθρώπου. Πῶς ὁ θεός ἔχει ἀσυνείδητο … πού εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἕνα ἀσυνείδητο μέσα ἐκεῖ, πού ὑπάρχει παγιδευμένη σεξουαλική ἐνέργεια.

            Τί ἔπρεπε νά κάνει λοιπόν ὁ Φρόυντ; Ὁ Φρόυντ, σάν ἀναλυτής, θά χρησιμοποιοῦσε κάποιες μεθόδους γιά νά φέρει ἀπό τό ὑποτιθέμενο ἀσυνείδητο τοῦ ἀνθρώπου τίς ἀπωθημένες ἐπιθυμίες, κυρίως σεξουαλικές ἐπιθυμίες ἔβρισκε, γιά νά ἔρθουν στό φῶς καί ἔτσι ὁ ἄνθρωπος νά ξαναενοποιηθεῖ. Ἀντίστοιχα πράγματα ἔλεγε καί ὁ Λούρια γιά τή σωτηρία. Σωτηρία.. δέ χρειαζόμαστε ἐμεῖς σωτηρία ἀκριβῶς, χρειάζεται ὁ Θεός σωτηρία γιατί ἔχει σπάσει. Ἔχει σπάσει ὁ Θεός καί, ἐπειδή εἶναι ἐξορισμένο αὐτό τό θεῖο φῶς ἀκόμα καί μέσα στούς ἀνθρώπους, πρέπει οἱ ἄνθρωποι, ὡς μεσσίες καί σωτῆρες τοῦ Θεοῦ, νά ἀπελευθερώσουν αὐτό τό θεῖο σεξουαλικό φῶς πού ἔχουν μέσα τους, μέσα ἀπό τόν διαλογισμό, τίς ἀποκρυφιστικές τεχνικές κ.λ.π. γιά νά ξαναενωθεῖ ὁ Θεός -πού ἔχει σπάσει- καί νά ἑνοποιηθεῖ. Θά εἶναι μιά ἀποκατάσταση κοσμική.

            Ἔτσι καταλαβαίνουμε, πῶς οἱ ραβίνοι θεωροῦσαν τόν ἑαυτό τους ὡς σωτῆρα τοῦ Θεοῦ καί τόν Θεό ὡς αὐτόν ὁ ὁποῖος ἔχει τό πρόβλημα. Τώρα, παρομοίως εἴπαμε, στήν ψυχανάλυση ἡ λύτρωση ἔρχεται ὅταν ἀπελευθερωθοῦν αὐτές οἱ σκοτεινές πλευρές ἀπό τό ἀσυνείδητο τοῦ ἀνθρώπου καί ἔρθουν στό φῶς.

Δέν ὑπάρχει στή ψυχανάλυση ἡ ἔννοια τῆς μετάνοιας. Μετάνοια εἶναι κακό πράγμα, γιατί σημαίνει ὅτι ἔχεις ἀπωθημένες ἐπιθυμίες. Δέ σώζεσαι ἔτσι, λένε αὐτοί. Πρέπει νά παραδεχτεῖς τίς ἐπιθυμίες σου, νά τίς φέρεις στό φῶς καί ἔτσι θά ἔχεις τή γνώση καί τῶν καλῶν πλευρῶν σου καί τῶν κακῶν πλευρῶν σου. Ἡ γνώση σώζει, ὄχι ἡ μετάνοια. Θά σᾶς θυμίζει λίγο γνωστικισμό ἐδῶ πέρα καί πραγματικά ὁ ραβίνος Ἰσαάκ Λούρια φαίνεται ἔλαβε πάρα πολλά πράγματα ἀπ’ τόν γνωστικισμό. Καί ὁ Ἰουδαϊσμός σήμερα ἔχει πλέον μεταστραφεῖ στόν γνωστικισμό γιατί, σᾶς ἐπισημαίνω, ὅτι ἡ ἐπιρροή τοῦ Ἰσαάκ Λούρια, στόν ἑβραϊκό κόσμο εἶναι τεράστια. Μιλᾶμε ὄχι μόνο γιά ἐπιρροή στούς ραβίνους, στούς σοφούς, ἀλλά καί στόν ἁπλό λαό. Σέ βαθμό πού νά ἀσχολεῖται τόσο πολύ καί ὁ ἁπλός λαός μέ τή μαγεία πού ἀναγκάστηκαν οἱ ραβίνοι νά ποῦνε, ὄπα.. ἐσεῖς δέ μπορεῖτε.. μόνο ἐμεῖς οἱ σοφοί πού κρατᾶμε τίς πραγματικές σωστές θεωρίες τοῦ Λούρια.. ἐνῶ ἐσεῖς δέν ἔχετε τή δυνατότητα.. εἶστε μάζα ἄς ποῦμε.. δέ μπορεῖτε νά ἀσχοληθεῖτε μέ κάτι τόσο θεῖο καί φοβερό.

            Ἄρα λοιπόν, ἡ ψυχανάλυση, νά ποῦμε λίγο τώρα, πέρα ἀπό τίς ὁμοιότητες μέ τόν Ἰσαάκ Λούρια, ποιό εἶναι τό πρόβλημα τῆς ψυχανάλυσης θεολογικά. Στή πραγματικότητα λοιπόν ἡ ψυχανάλυση, παρέδωσε τόν ἄνθρωπο στό ἀσυνείδητό του. Στό ἀσυνείδητο δέν ἦταν οἱ κρυφές ἐπιθυμίες τοῦ ἀνθρώπου. Ἦταν οἱ πειρασμοί του ἀπό τόν διάβολο. Δηλαδή, γιά νά τό πῶ πιό σωστά, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί δέν πιστεύουμε ὅτι ὑπάρχει ἀσυνείδητο. Πιστεύουμε ὅτι ὑπάρχει ὁ διάβολος πού πειράζει τόν ἄνθρωπο, ἔτσι; Ἄς ποῦμε, ὁ Χριστός ὁ ἴδιος πειράχτηκε ἀπό τόν διάβολο, ἀλλά αὐτό δέ σημαίνει ὅτι ἔφταιγε ὁ Χριστός. Ἔτσι; Ἐνῶ οἱ ψυχαναλυτές θά ἔλεγαν, ὅτι ὁ διάβολος ἦταν τό ἀσυνείδητο τοῦ Χριστοῦ. Ἤτανε τμῆμα τοῦ Χριστοῦ. Ἤτανε οἱ βαθύτερες ἐπιθυμίες τοῦ Χριστοῦ αὐτές. Καταλάβατε πῶς διαστρέφεται ἡ ἀλήθεια; Πόσο μᾶλλον στόν ἄνθρωπο! Ἔτσι; Ἄλλο πράγμα οἱ ἐπιθέσεις τοῦ διαβόλου καί ἄλλο πράγμα νά συγκατατεθεῖ ὁ ἄνθρωπος στήν ἁμαρτία.

            Λέει ὁ Ἅγιος Μάξιμος, πού μιλάει γιά τή μάχη τοῦ ἀνθρώπου μέ τούς λογισμούς, ὅτι ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἔχει πάρα πολύ σημαντική ἀξία γιά μᾶς τούς Χριστιανούς. Γιατί στόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου γίνεται ὅλη αὐτή ἡ μάχη μέ τόν πονηρό. Λέει ὁ Ἅγιος Μάξιμος, δέν πολεμᾶμε τά πράγματα, τό σῶμα, τά χρήματα.. δέν τά πολεμᾶμε αὐτά. Δέν πολεμᾶμε τά νοήματα τῶν πραγμάτων. Δέν πολεμᾶμε τό νόημα, τήν εἰκόνα τοῦ σώματος ἤ τήν εἰκόνα τῶν χρημάτων. Τί πολεμᾶμε; Πολεμᾶμε τά νοήματα τῶν πραγμάτων πού εἶναι συνεζευγμένα μέ τά πάθη. Τά πάθη πολεμᾶμε. Ἔτσι δέν εἶναι; Πολεμᾶμε τή φιλαργυρία δηλαδή. Πολεμᾶμε τή λαγνεία. Ἅμα καταργήσουμε τόν νοῦ, πῶς θά τά πολεμήσουμε αὐτά;

            Μέ τόν νοῦ τί κάνουμε; Προσπαθοῦμε νά φυλάξουμε τόν νοῦ μας, ἔτσι ὥστε νά μή δεχθοῦμε τίς προσβολές τοῦ πονηροῦ, τούς ψιλούς λογισμούς ἤ ἀκόμα καί ἐμπαθεῖς λογισμούς πού σχηματίζονται στόν νοῦ, κάνουμε συνεχῆ νήψη, συνεχῆ ἐγρήγορση, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, γιά νά μήν πέσουμε στόν πειρασμό, ἔτσι δέν εἶναι;

            Ἡ ψυχανάλυση ὅμως ἔλεγε, ὅτι δέν ὑπάρχει διάβολος. Αὐτές εἶναι οἱ βαθύτερες ἐπιθυμίες τοῦ ἀνθρώπου, καί γιά νά εἶσαι ὑγιής ἄνθρωπος, δέν πρέπει νά τίς καταπιέζεις. Πρέπει νά γνωρίζεις ποιός εἶσαι. Πρέπει νά ἔρθουν στήν ἐπιφάνεια. Ἔτσι, ἄς ποῦμε τό παράδειγμα, ἕνα παιδί στήν ἐφηβεία πειράζεται μέ ὁμοφυλοφιλικές σκέψεις. Ἅμα τό πάρει αὐτό εἴδηση ὁ ψυχαναλυτής, θά τοῦ πεῖ, ὅτι εἶσαι ὁμοφυλόφιλος… ἔτσι θά εἶσαι εὐτυχισμένος… μήν τό καταπιέσεις. Ἅμα τό καταπιέσεις, θά πάθεις νεύρωση. Πρέπει νά ζήσεις σύμφωνα μέ τίς ἐπιθυμίες σου. Καί δέν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπ’ τή φύση του, ἀπ’ τή γέννησή του σεξουλικό..

            Ξέρετε ὅτι ὁ Φρόυντ εἶχε μία πολύ μιαρή θεωρία γιά τά βρέφη ἀκόμα. Ἔλεγε, ὅτι τά βρέφη μέ τό πού γεννιοῦνται ἔχουνε σεξουαλικά στάδια, ψυχοσεξουαλικά στάδια. Μέχρι καί σήμερα, ἄν πᾶμε σέ Συνέδρια ψυχολογίας, πολύ σοβαροί ἐπιστήμονες θά μᾶς ποῦνε γιά τά ψυχοσεξουαλικά στάδια τοῦ Φρόυντ. Ἔλεγε λοιπόν ὁ Φρόυντ ὅτι ὁ θηλασμός, ὁ ἔλεγχος τῶν σφιγκτήρων τοῦ μωροῦ, ὅλα διέπονται ἀπό μιά σεξουαλική ἐνέργεια. Ἔτσι τί ἔκανε, γιά νά μιλήσουμε μέ τούς ὅρους τοῦ Ἁγίου Μαξίμου; Συνέδεε κάτι, πού δέν εἶναι κακό ἀπό μόνο του, τόν θηλασμό, τόν ἔλεγχο τῶν σφιγκτήρων, μέ τί; Μέ ἕνα πάθος. Ὤπ! καί ἔφτιαχνε τά παιδάκια ἀπό μικρά ὅτι ἔχουνε ψυχοσεξουαλική ἐνέργεια καί στάδια, καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀναπτύσσεται ὡς ἕνα σεξουαλικό ὄν. Γιατί ὁ Θεός τοῦ Φρόυντ δέν ἦταν ὁ Χριστός, ἦταν αὐτό τό σεξουαλικό φῶς πού ἀναπτύσσεται καί ἐξελίσσεται τοῦ ραβίνου Ἰσαάκ Λούρια.

            Ἔτσι λοιπόν, ἡ ψυχανάλυση διέστρεφε τό πραγματικό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ψυχαναλυτής ἔκανε τόν ρόλο τοῦ διαβόλου καί ἡ ἑρμηνεία πού ἔδινε γιά τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ὅμοια μέ τίς κατηγορίες τοῦ διαβόλου. «Εἶσαι ὁμοφυλόφιλος». Προσπαθεῖ ὁ διάβολος νά κάνει τόν ἄνθρωπο ὁμοφυλόφιλο, παράδειγμα. «Εἶσαι ὁμοφυλόφιλος… γιά νά εἶσαι εὐτυχισμένος, πρέπει νά τό δεχθεῖς».

            Οἱ ἀσθενεῖς ἔχουνε τόν γιατρό τους σάν «θεό» πολλές φορές, ἔτσι; Τουλάχιστον σάν ἕναν σώφρωνα ἄνθρωπο, σάν πρότυπο. Ἔτσι ἀκούγοντας τόν ψυχαναλυτή, διαστρεφόταν ὅλη ἡ ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπου. Δέν μάθαινε ὁ ἄνθρωπος νά πολεμάει τούς πειρασμούς, ἀλλά ἀφηνότανε στό ἀσυνείδητο. Βέβαια θά ’ρθοῦνε οἱ ψυχαναλυτές καί θά μᾶς ποῦνε, μά ὄχι.. ἡ ψυχανάλυση δέν σέ ἀφήνει στό ἀσυνείδητο, ἁπλά σοῦ γνωρίζει τό ἀσυνείδητο καί μετά ἀπό κεῖ καί πέρα εἶσαι ἐλεύθερος ἄνθρωπος, πάρε τίς ἀποφάσεις σου.. Ἐντάξει, ἀλλά αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ αὐτογνωσία δέ βοηθάει σέ τίποτα. Τί σώζει τόν ἄνθρωπο; Ἡ μετάνοια. Δηλαδή, ἀκόμα κι ἄν ὐποθέσουμε, ὅτι αὐτό πού ἔλεγε ὁ Φρόυντ, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπό μικρός ἔχει σεξουαλική ἐπιθυμία -ἔλεγε- γιά τή μητέρα του. Ἄν ὄντως ἰσχύει κάτι τέτοιο στούς συγκεκριμένους ἀσθενεῖς τοῦ Φρόυντ, θά ἔπρεπε τουλάχιστον νά μετανοήσουνε. Ὁ Φρόυντ δέν τούς ζήταγε μετάνοια. Τούς ζήταγε νά ἀποδεχθοῦν αὐτή τήν ἀλήθεια, ἄν θέλουν νά προχωρήσουν στή ζωή τους. Νά ἀπελευθερώσουν δηλαδή αὐτές τίς ἀπωθημένες ἐπιθυμίες, ἔτσι ὥστε ἡ σεξουαλική ἐνέργεια νά τεθεῖ στόν ἄνθρωπο γιά νά συνεχίσει τή ζωή του.

            Βλέπουμε δηλαδή ὅτι δέν ὑπάρχει στήν οὐσία λύτρωση στήν ψυχανάλυση καί ἕνα πρόβλημα τῶν ψυχαναλυτῶν καί ἕνα μόνιμο ἐρώτημά τους εἶναι κατά πόσο πραγματικά ἔχουν βοηθήσει τόν ἀσθενή τους. Δέν μπορεῖς νά τόν βοηθήσεις τόν ἄνθρωπο ἔτσι. Δέν μπορεῖ ὁ τυφλός νά ὁδηγήσει τυφλούς, αὐτό πού εἶπε ὁ Κύριος δηλαδή.

            Ἔτσι λοιπόν, μέσω τῆς ψυχανάλυσης, ἔχουμε παράδοση τοῦ ἀνθρώπου στούς πειρασμούς. Ὁ ἴδιος ὁ Φρόυντ πολύ ἀργά στή ζωή του φαίνεται ὅτι τό παραδέχτηκε. Ἔγραφε σ’ ἕναν φίλο του «γνωρίζεις ὅτι σ΄ ὅλη μου τή ζωή ἔπρεπε νά παίζω τόν ρόλο τοῦ διαβόλου;.. γιά νά χτίζουν οἱ ἄλλοι ἕναν ὑπέροχο ναό;..». Ἤξερε δηλαδή νά τοποθετεῖ τόν ἑαυτό του στή θέση τοῦ διαβόλου στήν οὐσία. Τό παραδεχότανε. Ἀλλά δέν τόν πείραζε. Γιατί; Δέν ἦταν Χριστιανός. Γιά τούς Ἑβραίους δέν ὑπάρχει ὁ διάβολος μέ τήν ἔννοια πού ἔχουμε ἐμεῖς. Πιστεύουνε ὅτι εἶναι μιά δύναμη μέσα μας ἤ ἕνας σύμβουλος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὄχι κάποιος πού εἶναι ἐχθρός τοῦ Θεοῦ, ἔτσι; Ἄρα κι αὐτός, ὡς διάβολος, βοηθοῦσε τόν ἀσθενή του νά ἀνακαλύψει τίς ἀσυνείδητες ἐπιθυμίες καί νά τίς χειριστεῖ μετά ὅπως ἤθελε.

            Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ βάση τῆς ψυχανάλυσης. Βρίσκεται σύμφωνα μέ τίς νέες ἔρευνες πού ἔχουνε γίνει, στά γραπτά τοῦ ραβίνου Ἰσαάκ Λούρια, τά γραπτά τοῦ ὁποίου ὁ Φρόυντ θεωροῦσε μάλιστα ὅτι ἤτανε χρυσό!

            Τοῦ ’δειξε ἕνας ραβίνος ἕνα κείμενο, πού εἶχε γράψει ὁ μαθητής τοῦ Λούρια, γιατί ὁ Λούρια δέν ἔγραψε κείμενα, ἔγραψε ὁ μαθητής του, Χαΐμ Βιτάλ λεγότανε, καί ἤτανε μάλιστα ὁ Λούρια σέ τόσο βαθμό μάγος -νά καταλάβετε τί κάνουν δηλαδή- πού πήγαινε σέ τάφους ραβίνων, ξάπλωνε στόν τάφο καί περίμενε – ἔκανε κάποιες ἐπικλήσεις – γιά νά ἀναστηθεῖ ὁ πεθαμένος ραβίνος, νά μπεῖ τό πνεῦμα μέσα του καί νά ἀρχίσει νά μιλάει μέσω αὐτοῦ. Τέτοια μαγικά ἔκανε ὁ Λούρια!

            Ἄλλα πράγματα πού ἔκανε ὁ Λούρια… πίστευε στήν μετεμψύχωση. Αὐτός ἔκανε διάφορα εἴδη μαγείας, ἐπικλήσεις πνευμάτων γιά νά καταληφθεῖ ἀπό ἕνα πνεῦμα ραβίνου ἤ μιά μελλοντική ψυχή.. ἄκου τώρα «μελλοντική ψυχή»! Τοῦ παρουσιαζότανε ἤ πρόγονοί του ἤ κάποιος ἄγγελος ἤ ἀκόμα καί τό πνεῦμα τοῦ Ἠλία.. Ἔ; Βλέπουμε ἀπάτη; Ὁ Ἠλίας δέν εἶναι πνεῦμα. Εἶναι μέ σάρκα καί ὀστᾶ ὁ Προφήτης Ἠλίας. Ὁ ραβίνος ὅμως, λέει, μιλοῦσε μέ τό πνεῦμα τοῦ Ἠλία πάρα πολλές φορές καί ἔκανε μαγικά μέ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, πίστευε στήν μετεμψύχωση καί γενικῶς ὅλο αὐτό τό φάσμα πού σήμερα βλέπουμε, ποῦ; Στό κίνημα τῆς Νέας Ἐποχῆς.

            Τό κίνημα τῆς Νέας Ἐποχῆς βασίζεται στήν ἑβραϊκή μαγεία. Εἶναι ἡ βάση της. Αἰτία τό κίνημα τῆς Νέας Ἐποχῆς ἀπό τήν ὁποία προῆλθε καί πολλά παρακλάδια τῆς ψυχολογίας ὅπως θά ποῦμε στή ἑπόμενη παρουσίαση. Ὁ ἑβραϊκός λοιπόν μυστικισμός ἐπηρεάζει ὅλο αὐτό τό φάσμα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί οἱ ἐκπρόσωποί τους, οἱ λεγόμενοι θεοσοφιστές -θά τούς ξέρετε ὅλους- βασικά βασίζονται στίς θεωρίες τῆς ἑβραϊκῆς μαγείας. Ἡ Ἔλενα Μπλαβάτσκυ, ὅπως ξέρετε, ἀναφέρει σέ γραπτό της ὅτι 40 χρόνια διδασκόταν ἀπό δύο ραβίνους τήν ἑβραϊκή μαγεία.

            Ὁ Σόλεμ, ὁ καθηγητής τῆς Καμπάλα στήν Ἱερουσαλήμ λέει ὅτι τό βασικό δόγμα τῆς Μπλαβάτσκυ βασίστηκε σ’ ἕνα κομμάτι τοῦ Ζοχάρ τῆς Καμπαλιστικῆς Βίβλου. Ἁπλά ἡ Μπλαβάτσκυ παρουσίασε τήν Καμπάλα μέ ἔνα ἔνδυμα βουδιστικό.

            Ἀπό τόν ραβίνο Ἰσαάκ Λούρια λοιπόν, ἐπηρεάζονται ὅλος ὁ Ἰουδαϊσμός, σέ πολύ μεγάλο βαθμό, ὄχι ὅτι δέν ὑπήρχανε καί φωτεινές ἐξαιρέσεις πού στρέφονταν κατά τῆς μαγείας, πού σέ ὑπερβολικό βαθμό ἔτσι ἁπλωνότανε, ἀλλά αὐτές οἱ φωνές ἦταν λίγες καί τελικά ἔφτασαν σέ σημεῖο, στήν Πολωνία ἄς ποῦμε, ὅποιος δέν δεχότανε τήν Καμπάλα τοῦ Λούρια νά τόν ἀφορίζανε. Ἔπρεπε νά δεχθοῦν τίς ἀλήθειες τῆς Καμπάλας.

            Ἄρα ἔχουμε, ἐπαφές μέ πνεύματα, μετεμψύχωση, ἀποκρυφιστικές τεχνικές.. Ἄ, καί νά σᾶς πῶ ἐπίσης, γιατί ἡ ψυχανάλυση ἔλεγε ὅτι ἐπαληθεύτηκε;… Ὁ Φρόυντ ἦταν περήφανος. Ἔλεγε ὅτι, μπορεῖ ἡ μεσαιωνική θρησκεία, ὁ Χριστιανισμός δηλαδή, νά ἀντιδρᾶ γιά συναισθηματικούς λόγους, ἀλλά ἐγώ μέ τίς ἔρευνές μου ἔδειξα ὅτι ἡ σεξουαλική μου θεωρία εἶναι ἔγκυρη. Ἔκανα ἔρευνες καί τό βρῆκα!

            Τί ἔρευνες ὅμως ἔκανε ὁ Φρόυντ; Ἔκανε ἀποκρυφιστικές τεχνικές στούς πελάτες του μέ ἀποτέλεσμα, καταργώντας τόν νοῦ, πού εἶναι ὁ ὀφθαλμός τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὄντως οἱ πελάτες του νά παραδίδονται στά σεξουαλικά πάθη, τίς σεξουαλικές ἰδέες κ.λ.π. τίς ὁποῖες ἀνέλυε ὁ Φρόυντ γιά νά ἑρμηνεύσει τήν ψυχή τους. Δηλαδή τό πρόβλημα ἤτανε ὅτι χρησιμοποιοῦσε καθαυτό ἀποκρυφιστικές τεχνικές.

            Τί τεχνικές; Ὕπνωση χρησιμοποίησε στήν ἀρχή καί τή διαδικασία τῶν ἐλεύθερων συνειρμῶν. Οἱ ἐλεύθεροι συνειρμοί τί εἶναι; Ἔλεγε στόν πελάτη: θά λές, ὅ,τι σοῦ κατεβαίνει… μή σταματᾶς καθόλου.. ὅ,τι σοῦ ἔρχεται! Κάποια στιγμή ὁ ἄνθρωπος, ἄν λέει ὅ,τι τοῦ ’ρχεται, θά ἀρχίσει νά λέει καί ἄσχημα πράγματα. Μπορεῖ νά τοῦ ’ρχονται βρισιές, νά τοῦ ’ρχονται σεξουαλικές ἰδέες. Ὅπου σταμάταγε ὁ ἄνθρωπος.. ὄπ!.. ἐκεῖ ἔχει ἕναν κόμπο ἡ ψυχή σου! Ὅ,τι δηλαδή δέν ἄρεσε στόν ἄνθρωπο, ἔπρεπε αὐτός νά τό βρεῖ καί νά τό ἀπελευθερώσει. Καί ἀπό αὐτή τή μέθοδο, τήν ἐντελῶς λάθος χριστιανικά, γιατί δέν ὑπῆρχε ἔλεγχος τοῦ νοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, παραδιδόταν ὁ ἄνθρωπος σέ διάφορες ἰδέες, σέ διάφορους πειρασμούς πού τοῦ ἔρχονταν, καί μ’ αὐτούς τούς πειρασμούς ὁ Φρόυντ ἀνέλυε τήν ψυχή του, τό εἶναι του.

            Γι’ αὐτό σήμερα ἔχουμε αὐτό τό πράγμα καί στά περιοδικά, ἀκόμα καί ἑβδομαδιαῖα περιοδικά, πού ρωτᾶνε παιδάκια ψυχολόγους κ.λ.π. καί τούς λένε οἱ ψυχολόγοι, ὅτι ὄχι ἄς ποῦμε ὁ αὐνανισμός εἶναι ἕνα πάρα πολύ φυσιολογικό! Ἀπ’ τή στιγμή πού ἡ σεξουαλική ἐνέργεια εἶναι τό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου, δέν θά σοῦ πεῖ ποτέ ὁ ψυχαναλυτής ὅτι εἶναι κακό… ἄν τό θεωρήσεις κακό, ὅτι εἶναι «ταμπού», θά εἶσαι δυστυχισμένος.. θά πάθεις νεύρωση.. πρέπει νά ἀφήσεις τό ἀσυνείδητο, νά ἑνωθεῖς μέ τό ἀσυνείδητο γιά νά εἶσαι ὑγιής. Ἄν κάποιος ἔλεγε στούς ψυχαναλυτές, ὅτι αὐτά πού λέτε δέν εἶναι σωστά… «εἶστε νευρωτικοί!».. «ἔχετε πάθει ἀπώθηση!»…

            Λέγανε στόν Φρόυντ: Μά πῶς λές ὅτι τό παιδάκι ἔχει σεξουαλική ἐπιθυμία μέ τή μαμά του; Γιά νά ’χει σεξουαλική ἐπιθυμία, πρέπει νά ’χει καί σκέψη σεξουαλική. Ναί, ἔλεγε ὁ Φρόυντ, ἔχετε δίκαιο. Τή στιγμή ἀκριβῶς πού ἀρχίζει νά ’χει σεξουαλικές ἐπιθυμίες, νά σκέφτεται πονηρά γιά τή μαμά του, λειτουργεῖ ὁ μηχανισμός ἄμυνας – ἀπώθησης καί δέν τό συνειδητοποιεῖ τό παιδί. Μηχανισμός ἄμυνας ἔ; Ὅλοι εἴμαστε ἀμυντικοί. Ὅσοι δέν δέχονται τή θεωρία τοῦ Φρόυντ, ἔχουνε ἄμυνες… Δέν παραδέχονται τήν ἀλήθεια.. τή Βίβλο τοῦ Φρόυντ..

            Φυσικά ἡ ψυχανάλυση ἔχει δεχθεῖ πάρα πολύ μεγάλη κριτική γι’ αὐτά πού ἔλεγε. Ὅμως συνεχίζει μέχρι σήμερα, ὄχι σέ τέτοιο ἀκραῖο βαθμό βέβαια, νά θεωρεῖται ὁ Φρόυντ ἕνας πολύ μεγάλος μύστης. Ὁ ἴδιος ἔλεγε γιά τόν ἑαυτό του, τρία μεγάλα χτυπήματα ἔγιναν στόν ἀνθρώπινο ναρκισσισμό: τοῦ Κοπέρνικου, πού ὁ Κοπέρνικος δέν ἔχει καμία σχέση βέβαια μέ τήν ἑβραϊκή μαγεία. Τοῦ Δαρβίνου στό βιολογικό ἐπίπεδο. Ὁ Δαρβίνος ἔχει σχέση μέ τήν ἑβραϊκή μαγεία καί ἡ θεωρία τῆς ἐξέλιξης [πλάνη τῆς αὐτοΰπαρξης καί αὐτοθέωσης]. Κάποια ἄλλη στιγμή μποροῦμε νά τό ἀναπτύξουμε. Καί στό ψυχολογικό χτύπημα, τό τρίτο τό ’κανα ἐγώ. Εἴδατε; Ὁ ἄνθρωπος λοιπόν μαρτυρεῖ γιά τόν ἑαυτό του. Ἐγώ εἶμαι ὁ «Μεσσίας».. ἐγώ σώζω τούς ἀνθρώπους..

            Καί πῶς τούς σώζει; Ὄχι μέ τή μετάνοια. Ποιά εἶναι ἡ μέθοδος ἡ ἀποκρυφιστική; Ἡ «ὁλοκλήρωση». Ὁ Θεός δέν εἶναι ἀγαθός. Εἶναι καί καλός καί κακός, λένε οἱ ἑβραῖοι μάγοι, οἱ Καμπαλιστές. Καί ὁ ἄνθρωπος λοιπόν, δέν πρέπει νά ’ναι μόνο ἀθῶος καί νά μετανοεῖ, δέν πρέπει νά ’ναι τέλειος ὅπως ὁ Χριστός, πρέπει νά εἶναι ὁλοκληρωμένος, καί τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ. Ἡ ἕνωση τῶν ἀντιθέτων.

            Ὁ ἑβραϊκός μυστικισμός τοῦ Λούρια τί ἔλεγε; Ὁ ἄνθρωπος σώζει τόν θεό πού ἔχει σπάσει, ἔχει χωριστεῖ ἡ θεότητα. Ἡ ἀρσενική της πλευρά βρίσκεται πάνω στόν οὐρανό καί ἡ θηλυκή της εἶναι πού ἔχει ἐξοριστεῖ στή γῆ -καί κυρίως στούς Ἰουδαίους εἶναι μέσα- καί πρέπει ὡς μεσσίες καί σωτῆρες τοῦ Θεοῦ οἱ Ἰουδαῖοι ὅλοι, καί πρῶτα ἀπ’ ὅλα οἱ ραβίνοι τους, μέσα ἀπό τίς ἀποκρυφιστικές τεχνικές νά ἀπελευθερώσουνε τό θεῖο φῶς, τή θεία τους οὐσία, ἔτσι ὥστε νά ἑνοποιηθεῖ μέ τόν θεό. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁμοούσιος μέ τόν θεό. Ἄν ὄχι τό σῶμα, τουλάχιστον ἕνα τμῆμα τῆς ψυχῆς, τό Neshamah εἶναι -ἡ ὑπερψυχή ὅπως τό ’λεγε- εἶναι ἑνωμένη μέ τόν θεό. Ἄρα ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁμοούσιος μέ τόν θεό. Καί δέν ὑπάρχει παράδεισος καί κόλαση. Στό τέλος ἔχουμε ἀποκατάσταση τῶν πάντων. Ὁ ἄνθρωπος σώζει τόν θεό. Ὁ θεός, ἔχει βρεῖ ἡ ἀρσενική πλευρά τή θηλυκή της καί εἶναι εὐχαριστημένος καί οἱ ραβίνοι καί οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ προσήλυτοί τους, ὅλοι ὅσοι ἀσκοῦνε δηλαδή ἀποκρυφιστικές τεχνικές, εἶναι οἱ σωτῆρες τοῦ θεοῦ.

            Τώρα θά μοῦ πεῖτε, τί χρειάζεται νά ἔρθει ὁ Μεσσίας τότε; Δέχονται καί τή θεωρία τοῦ ραβίνου Ἰσαάκ Λούρια, δέχονται ὅμως ὅτι θά πρέπει νά ἔρθει κι ἕνας Μεσσίας στό τέλος, ὁ ὁποῖος τί θά κάνει; Θά διαδώσει τά μυστήρια τῆς Καμπαλά, τῆς ἑβραϊκῆς μαγείας σέ ὅλους. Τώρα τά ξέρουμε λίγοι. Ἔχει ἔρθει ἐποχή, λέει ὁ ραβίνος Λάιτμαν, ἔχει καί καμπαλιστική σελίδα στό ἴντερνετ, ἔχει μεταφράσει σέ πάρα πολλές γλῶσσες γιά νά διαδώσει τήν Καμπάλα στά ἔθνη, γιά νά μπορέσουμε, λέει, σήμερα νά ἔρθει ὁ Μεσσίας μας, θά πρέπει ὅλοι νά τεθοῦμε ὑπό τήν ἐπιρροή τῆς Καμπάλας.

            Ἡ ὁποία ἡ Καμπάλα τί σκοπό εἶχε; Νά καταληφθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά πνεύματα. Ἀπώτερος σκοπός δηλαδή τοῦ ἀποκρυφισμοῦ εἶναι ἡ καταληψία ἀπό ἕνα δαιμόνιο. Τά δαιμόνια δηλαδή νά ἐλέγχουνε τόν ἄνθρωπο, ἔτσι ὥστε οἱ ἄνθρωποι μέ τή θέλησή τους νά δεχτοῦνε ποιόν; Τόν Ἀντίχριστο.

            Ποιός εἶναι ὁ Ἀντίχριστος λένε οἱ Πατέρες; Εἶναι ἐνσαρκωμένος διάβολος; Ὄχι δέν εἶναι ἐνσαρκωμένος. Μόνο ὁ Χριστός ἐνσαρκώθηκε. Τί θά εἶναι ὁ Ἀντίχριστος; Ἕνας μάγος, σάν τόν ραβίνο Ἰσαάκ Λούρια ἄς ποῦμε, ὁ ὁποῖος θά δεχτεῖ μέ τή θέλησή του νά καταληφθεῖ ὄχι ἀπό ἕνα πνεῦμα ἁπλό δαιμονικό, ἀλλά ἀπό τόν ἴδιο τόν διάβολο. Ἔτσι, γι’ αὐτό οἱ Πατέρες ὀνομάζουν τόν Ἀντίχριστο σατανοφόρο. Ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος μάγος, ὁ βδελυρότερος μάγος ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὁ ὁποῖος ὅμως θά δεχτεῖ μέ τή θέλησή του νά καταληφθεῖ ἀπ’ τόν ἴδιο τόν διάβολο, ἔτσι; Αὐτόν τόν λένε τόν μεγάλο μύστη. Θά πρέπει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι λοιπόν νά κάνουμε διαλογισμό καί ἀποκρυφιστικές τεχνικές, νά καταληφθοῦμε ἀπ΄ τίς ἀνώτερες δυνάμεις, ἔτσι ὥστε νά ἔρθει καί ἕνας μύστης.. γιατί δέν μπορεῖ νά ἔρθει…

            Γιατί δέν μπορεῖ νά ἔρθει ὁ μεσσίας τους; Γιατί δέν εἶναι Μεσσίας. Ἄν ἦταν Μεσσίας, θά εἶχε ἔρθει. Θέλει ὅμως τίς δικές τους προσπάθειες. Αὐτοί, ὡς σωτῆρες τοῦ θεοῦ, νά ἀλλάξουν τήν πραγματικότητα, νά ἀλλάξουν τήν κοινωνική, πολιτική.. τά πάντα νά τά ἀλλάξουν στήν κοινωνία, νά ἀλλάξουν τόν τρόπο πού σκέφτονται οἱ ἄνθρωποι, γιά νά μπορέσει νά ἔρθει, ἔ;

            Βλέπουμε δηλαδή τήν ἀπάτη τοῦ διαβόλου, ὅτι τούς ζητάει βοήθεια γιά νά ἔρθει. Πρέπει δηλαδή οἱ ἄνθρωποι νά δεχτοῦνε, νά ἀποδεχθοῦνε τή δαιμονική ἐπιρροή, γιά νά μπορέσει ὁ Ἀντίχριστος νά ἀποκαλυφθεῖ.

            Γι’ αὐτό λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Χριστός θά ἐπιτρέψει νά ’ρθεῖ ὁ Ἀντίχριστος, γιά τή δική του πολύ κακή προδιάθεση, ἀλλά καί γιά τήν ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό ὁ διάβολος προσπαθεῖ μέσα ἀπ’ αὐτές τίς θεωρίες νά ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους στήν ἀποστασία, νά τούς καταλάβει κι αὐτοί νά νομίζουν ὅτι εἶναι σωτῆρες τοῦ θεοῦ!

            Ἀναφερθήκαμε λοιπόν στό πῶς ἐπηρεάζεται ἀπό τόν ἑβραϊκό μυστικισμό ὁ Σίγκμουντ Φρόυντ. Αὐτό τό ὁποῖο ὅμως δέν ἔκανε ὁ Φρόυντ, πού τό κάνουν ἄλλοι ψυχολόγοι – ψυχαναλυτές – μυστικιστές πλέον, εἶναι ὅτι ἔβγαλε ἀπ’ τήν ψυχανάλυση ὅλα τά ὑπερβατικά. Δέν δεχόταν δηλαδή Θεό, δαίμονες… Δέν τά δεχόταν αὐτά. Προσπάθησε νά κάνει μία ἐπιστημονική -νά τήν παρουσιάσει τουλάχιστον ἔτσι, ὡς ἀπόλυτα ἐπιστημονική- θεωρία. Παρόλα αὐτά, ὅπως εἴπαμε, ὅμως ὁ Φρόυντ παρέδωσε τόν ἄνθρωπο, ποῦ; Στούς πειρασμούς. Οἱ πειρασμοί τοῦ διαβόλου εἶναι τό πραγματικό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Κι ἄν θέλει νά εἶναι καλά, πρέπει νά τό ἀποδεχτεῖ. Αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία. Ἐπίσης, νά ξέρουμε ὅτι ὁ Φρόυντ ἤξερε πολύ καλά τί ἔκανε. Ἤξερε δηλαδή ὅτι βάζει τό ἀσυνείδητο ἐκεῖ πού οἱ Χριστιανοί ἔβαζαν τόν διάβολο. Τό ἤξερε αὐτό. Τό ἔκανε ἐν γνώσει του αὐτό καί ἔτσι διέστρεψε ὅλη τήν ἀλήθεια γιά τό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου.

            Ὅμως, ὅπως καταλαβαίνετε, ἕνας ἄνθρωπος μαθαίνοντας ὅλα αὐτά τά τραγικά πράγματα γιά τόν ἑαυτό του, μέσω τῆς ψυχανάλυσης, ὅτι δηλαδή εἶναι ἐρωτευμένος μέ τή μητέρα του, ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλος.. μαθαίνοντας ὅλα αὐτά τά πράγματα, τό πιό πιθανό ἦταν νά ὁδηγηθεῖ στήν ἀπόγνωση. Γιά νά μήν ὁδηγηθεῖ ὅμως στήν ἀπόγνωση καί νά συνεχίσει νά δίνει τά λεφτά στόν ψυχαναλυτή, τί φρόντισε νά κάνει ὁ ψυχαναλυτής; Τοῦ ἀφαιροῦσε τίς ἐνοχές. Τοῦ μείωνε τίς ἐνοχές. Δέν χρειάζεται νά στενοχωριέσαι.. αὐτό πού ἔχεις πάθει, εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογικό.. καί ἔτσι ὁ ψυχαναλυτής γινόταν ὁ καλύτερος φίλος τοῦ ἀνθρώπου.

            Θυμᾶμαι, εἶχα μιά ἐπόπτρια ψυχαναλύτρια καί εἶχε πεῖ σ’ ἕνα παιδάκι, νά μή στενοχωριέται. Τό παιδάκι δέν ἤθελε νά αὐνανίζεται, στενοχωριότανε. Γιατί, ἔλεγε, μέ βλέπει ὁ Κύριος καί στενοχωριέμαι! Ἀκούει ἡ ψυχαναλύτρια ὁ Κύριος.. «στό λέω ἐγώ, δέν εἶναι ἁμαρτία.. ἀφοῦ τό κάνουν ὅλοι». Ἔ; Ἡ ψυχαναλύτρια! Πάνω ἀπ’ τόν Θεό, νά πεῖ τί εἶναι καλό καί τί εἶναι κακό. Βλέπετε ποῦ ὁδηγεῖ; Καί φυσικά τό παιδάκι τί εἶπε; Ἄχ, εἶστε ἡ καλύτερη κυρία τοῦ κόσμου! Ἡ ψυχαναλύτρια ἔγινε ἀμέσως ὁ καλύτερος φίλος. Γιατί; Γιατί λέει αὐτό πού γαργαλάει τά αὐτιά, ὄχι τήν ἀλήθεια. Καί φυσικά ἔπρεπε νά πληρώνεις πάρα πολλά χρήματα στόν ψυχαναλυτή.

            Βλέπουμε λοιπόν πῶς ἐκμεταλλεύτηκαν ἔτσι τήν ἀφέλεια τοῦ ἀνθρώπου πού δέν γνωρίζει τή χριστιανική ἀλήθεια γιά τήν ὕπαρξη τοῦ διαβόλου. Αὐτή λοιπόν ὅλη ἡ κοσμοθεωρία ὁδήγησε στήν ἀμφισβήτηση τῆς ὕπαρξης τοῦ διαβόλου καί ἀκόμα μέχρι σήμερα σέ διαγνωστικά ἐγχειρίδια σοβαρά, δηλαδή διαγνωστικά ἐγχειρίδια πού βγάζουνε διαγνώσεις γιά τούς ἀρρώστους ξεκινάνε λέγοντας, ὅτι παλιά οἱ χαζοί Χριστινοί πιστεύανε ὅτι ὑπάρχει διάβολος.. Μά οἱ Χριστιανοί τό πιστεύανε; Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέει ὅτι ὑπάρχει διάβολος. ἔ; «Ὁ πατήρ τοῦ ψεύδους»[1], «ὁ ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος»[2].

            Ἄρα λοιπόν, ὅλοι αὐτοί ξεκινοῦσαν ἀπό μία ἰδέα ὅτι ὁ διάβολος δέν ὑπάρχει. Εἶναι μία ἐσωτερική δύναμη μέσα μας.. ἑνοποιοῦμε τήν ἀρνητική μέ τήν καλή μας πλευρά καί εἴμαστε ὁλοκληρωμένοι, ἔ; Φιλοσοφική λίθος, σᾶς κάνω ὁλοκληρωμένους ἀνθρώπους. Ὄχι ἀνθρώπους μετανοημένους, πού ἔχουμε δηλαδή αὐτογνωσία. Βέβαια τό «γνῶθι σαὐτόν» οἱ ἀρχαῖοι μας, ὁ Χίλωνας, ἔδινε τήν ἔννοια ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι δύσκολο νά γνωρίσει τόν ἑαυτό του, γιατί ἀγαπάει τόν ἑαυτό του καί δέν θέλει νά δεῖ τά λάθη του. Τά ἔβλεπε σωστά ὁ Χίλωνας. Αὐτοί ὅμως ὅλοι οἱ ἀποκρυφιστές, ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, χρησιμοποιοῦνε τό «γνῶθι σαὐτόν» γιά νά ποῦνε ὅτι δέν εἶναι ἡ μετάνοια ἡ σωτηρία, εἶναι νά γνωρίζουμε ὅλες τίς πλευρές τοῦ ἑαυτοῦ μας, καί τίς καλές καί τίς κακές. Καί τό ἐπισημαίνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος αὐτό τό λάθος πού κάνουνε. Τό «πρόσεχε σεαυτῷ»[3] λέει, πού λέμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, αὐτοί τό κάνανε «γνῶθι σαὐτόν», οἱ ἀποκρυφιστές.

            Τώρα λοιπόν, θά προχωρήσουμε καί θά ποῦμε πῶς ἕνας ἄλλος ψυχαναλυτής, ὁ Κάρλ Γιούνγκ, χρησιμοποιώντας πάρα πολύ καί στηριζόμενος στήν ἑβραϊκή μαγεία προχώρησε ἔτσι, ὥστε ὄχι μόνο νά παραδώσει τόν ἄνθρωπο στούς πειρασμούς τοῦ διαβόλου, ὅπως ἔκανε ὁ Φρόυντ, ἀλλά νά παραδώσει τόν ἄνθρωπο στά ἴδια τά δαιμόνια. Ὁ Κάρλ Γιούνγκ ἦταν ὁ ἐκλεκτός τοῦ Φρόυντ. Τόν ἤθελε νά τόν κάνει διάδοχο στόν μυστικιστικό ἐσωτερικό κύκλο πού εἶχε. Γιατί ὁ Φρόυντ πρόσεχε πάρα πολύ ποιός θά εἶναι διάδοχος. Ἔπρεπε νά ’ναι κάποιος πού δέχεται ἀπόλυτα τή σεξουαλική του θεωρία καί θά συνεχίσει, ἔτσι ὡς νεώτερος, τήν ψυχανάλυσή του σάν θεωρία. Καί μάλιστα οἱ ψυχαναλυτές πού ἦταν, λέει, κοντά στόν ἐσωτερικό κύκλο τοῦ Φρόυντ εἶχαν λίγες δημοσιεύσεις. Δέν ἦταν καί πολύ ἐπιστήμονες δηλαδή. Ἐνῶ ἄλλοι πού εἴχανε σκοτωθεῖ καί τρέχανε καί κάνανε ἔρευνες κ.λ.π. δέν εἶχαν καμία ἐξουσία στό κίνημα τοῦ Φρόυντ, ἔτσι; Νά δοῦμε λίγο πῶς λειτουργοῦν τά πράγματα…

            Ἐπίσης, ὁ Φρόυντ μόνος του λέει, θά κάνω τήν ψυχανάλυση καί θά τή διαδώσω. Πῶς διαδόθηκε ἡ ψυχανάλυση; Βγαίνουνε νέες ἰδέες, εὐρήματα τέλος πάντων, πού λέει ὅτι ὁ Φρόυντ ἀνήκει σέ μία ἑβραϊκή μυστικιστική ὀργάνωση Μπνέι Μπερίθ – τά παιδιά τῆς Διαθήκης. Ὑπῆρχε δηλαδή κεφάλαιο ἀπό πίσω, πού στήριζε τόν Φρόυντ. Δέν ἦταν τά πράγματα τόσο ἀθῶα.. ἔτσι.. «ἁπλά» ἡ ψυχανάλυση διαδόθηκε. Ὑπήρχανε συγκεκριμένοι ἄνθρωποι πού πηγαίνανε σέ ὅλη τήν Ἀμερική καί στήν Εὐρώπη καί διαδίδανε ὅσο μπορούσανε τίς ψυχαναλυτικές ἰδέες. Ὄχι ὅτι δέν γνώριζαν ἀντίσταση. Πολύ μεγάλη ἀντίσταση γνώρισε. Ἀλλά ποιός τά θυμᾶται αὐτά;.. Ἀφοῦ σήμερα ἡ ψυχολογία κρατιέται ἔτσι. Οἱ περισσότεροι εἶναι Ἰουδαῖοι… διευθυντές, πού γράφουνε journals, ἐπιστημονικά περιοδικά.

            Ἑπομένως δέν ὑπάρχει κάποιος πού νά μπορεῖ νά πεῖ κάτι γιά ὅλα αὐτά εὔκολα. Στόν ἐπιστημονικό κόσμο ἐννοῶ, ἔτσι; Γιατί γιά νά πάρεις θέση, πρέπει νά ’χεις ἄρθρα, πρέπει νά σοῦ ἐκδώσουν αὐτοί τά ἄρθρα. Ἑπομένως δέν ὑπάρχει ἀπόλυτα ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία (παρένθεση αὐτό).

            Τώρα, ὁ Κάρλ Γιούνγκ λοιπόν ἦταν ὁ ἐκλεκτός τοῦ Φρόυντ. Ἀλλά ὁ Κάρλ Γιούνγκ εἶχε ἀπό τήν οἰκογένειά του μιά πολύ μεγάλη ἐνασχόληση μέ τόν ἀποκρυφισμό. Ὁ ἕνας του παππούς, ὁ Γιούνγκ, ἤτανε μασόνος – ροδοσταυρίτης. Ὁ ἄλλος του παππούς ὁρίστηκε πρώιμος σιωνιστής, λέει, γιατί ἤθελε νά ἐπιστρέψουν οἱ Ἑβραῖοι στό Ἰσραήλ καί ἐπικοινωνοῦσαν μέ πνεύματα χρησιμοποιώντας τό ἑβραϊκό ἀλφάβητο καί ἐπικοινωνοῦσε κάθε μέρα μέ τά πνεύματα. Ἡ μητέρα του εἶχε δύο προσωπικότητες. Μία ἡ καλή του μαμά καί μία ἄλλη προσωπικότητα, πού ὅταν τήν ἔβλεπε, τρόμαζε ὁ Γιούνγκ. Ἄλλαζε δηλαδή ἡ μητέρα του. Τά ἴδια κι αὐτός, εἶχε δύο προσωπικότητες. Δηλαδή ὁ ἄνθρωπος δαιμονιζόταν καί ἄλλαζε. Αὐτό σήμαινε, ὄχι ὅτι εἶχε προσωπικότητες πολλές. Ἔκανε μαζί μέ τήν ξαδέλφη του μεντιουμιστικές πρακτικές, ἡ ξαδέλφη του γινόταν μέντιουμ καί κατέγραφε ὁ Γιούνγκ, γιά νά βγάλει συμπεράσματα ἐπιστημονικά.

            Ἔχουμε λοιπόν ἕνα παιδί, πού ἀσχολεῖται ἀπό πολύ μικρή ἡλικία μέ τόν μυστικισμό, μέ τίς ἐπαφές μέ τά πνεύματα. Ὁ Κάρλ Γιούνγκ μέ τόν Φρόυντ τσακώθηκαν στό τέλος. Ὁ Φρόυντ τοῦ ἔλεγε, ὅτι ὅλα αὐτά πού βλέπεις, τά πνεύματα κ.λ.π. εἶναι ἡ ἔχθρα πού ἔχεις γιά τόν πατέρα σου …….. καί τοῦ ἔλεγε ὅτι θά πρέπει νά ἐπιμείνεις πολύ στή σεξουαλική θεωρία. Δέν θέλουμε αὐτά πού λές ἐσύ. Γιατί ἔχω ψυχιάτρους -ξέρω ’γώ- στή Βιέννη.. δέν μπορῶ νά ἀσχολοῦμαι μ΄ αὐτά.. Ὁπότε, ἔτσι τσακώθηκε τελικά ὁ Γιούνγκ μέ τόν Φρόυντ καί ὁ Γιούνγκ ἔκανε τή δική του λεγόμενη ἀναλυτική ψυχολογία, ὅπου πλέον ὅλοι μας, λέει, οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε ἕνα συλλογικό ἀσυνείδητο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό ἀρχέτυπα. Τά ἀρχέτυπα εἶναι ἕνας ὅρος πού εἶχε πάρει ἀπό τήν ἑβραϊκή μαγεία, γιατί ὁ πρῶτος κόσμος πού θεωρεῖται ὅτι ἐκπορεύτηκε ἀπ’ αὐτόν τόν Θεό ἀπόλυτο, ἔ; Ὁ Θεός εἶναι ἕνα ἀπόλυτο, δέν ἔχει ἀκόμα ἐνέργειες. Οἱ πρῶτες λοιπόν ἐνέργειες εἶναι ὁ λεγόμενος ἀρχετυπικός κόσμος στή μαγεία τῆς Καμπάλας. Ἔχουμε λοιπόν τήν ἐκπόρευση τῶν ἀρχετύπων καί μ’ αὐτά τά ἀρχέτυπα [ὁ Γιούνγκ] νόμιζε ὅτι μπορεῖ νά ἐπικοινωνεῖ.

            Βέβαια, συχνά χρησιμοποιεῖται ἡ θεωρία τοῦ Γιούνγκ γιά νά ποῦνε, ὅτι δέν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχει διάβολος καί δαιμόνια. Ὁ Κάρλ Γιούνγκ εἶπε ὅτι εἶναι ἕνα συλλογικό ἀσυνείδητο πού εἶναι τά ἀρχέτυπα. Δηλαδή στό ἀσυνείδητο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀρχέτυπα. Ὄχι δαιμόνια δηλαδή. Ὅμως ἄν διαβάσουμε τόν ἴδιο τόν Γιούνγκ, ἤξερε πολύ καλά ὅτι αὐτά τά ὑποτιθέμενα ἀρχέτυπα δέν εἶναι κάτι φαντασίες ἁπλά τοῦ νοῦ, ἀλλά εἶναι ὄντα πού τόν ἐλέγχουν, τοῦ ἔχουν ἐπιβληθεῖ, μιλᾶνε, ἔχουν δική τους ζωή, καί λέει καί στούς πελάτες του νά μήν πιστεύουν ὅτι αὐτά εἶναι τῆς φαντασίας τους, ἀλλά ὅτι εἶναι πραγματικά ὄντα ψυχοειδή -ἔτσι τά ὀνόμαζε- τά ὁποῖα πρέπει νά τά συβουλεύεσαι καί νά τά ἀκοῦς. Δηλαδή τά δαιμόνια, πού ὑποτίθεται βγαίνουν ἀπό τό ἀσυνείδητο, πρέπει νά τά συβουλεύεσαι, γιατί αὐτά θά ποῦνε τήν πραγματικότητα γιά τήν ψυχή σου. Δηλαδή, γιά νά εἶσαι καλά, γιά νά εἶσαι ὑγιής, πρέπει νά ἀκούσεις τί ἔχει νά σοῦ πεῖ τό ἀσυνείδητό σου καί οἱ μορφές πού ἐμφανίζονται ἐκεῖ πέρα.

            Ὁ Γιούνγκ λοιπόν, ἔφτιαξε ἕνα ψυχολογικό κλάμπ, εἶχε καί μία κόρη τοῦ Τζόν Ροκφέλερ (τραπεζίτη), αὐτή εἶχε ἀγοραφοβία, φοβόταν νά βγεῖ ἀπό τό ξενοδοχεῖο πού ζοῦσε γιά νά δεῖ τόν Γιούνγκ, καί τήν ἔκανε προφήτιδα μέσα στό κίνημά του, τήν ἔκανε ἀναλύτρια κι αὐτή, καί φυσικά αὐτή ἔδωσε πάρα πολλά χρήματα κι ἔτσι ὁ Γιούνγκ εἶναι πάρα πολύ διάσημος, γιατί εἶχε πολύ μεγάλο κεφάλαιο κι αὐτός ἀπό πίσω, γιά νά διαδώσει τή δική του ἀναλυτική ψυχολογία.

            Ἔλεγε λοιπόν στούς Δυτικούς, οἱ Δυτικοί ἄνθρωποι -τούς θεωροῦσε «στενοκέφαλους»- δέν παραδίδονται εὔκολα στό ἀσυνείδητο. Πρέπει νά παραδοθεῖτε στό ἀσυνείδητο, στίς εἰκόνες πού σοῦ παρουσιάζονται, πού ἔχουν δική τους ζωή, πού ἐμφανίζονται καί σοῦ μιλᾶνε καί σέ συμβουλεύουνε.

            Ἡ ψυχή, λέει, ἔχει «ἀντικειμενικότητα». Τί ἐννοοῦσε ὅτι ἡ ψυχή ἔχει «ἀντικειμενικότητα»; Ἐννοοῦσε ὅτι, πᾶς καί μιλᾶς μέ τά πνεύματα καί σοῦ λένε πράγματα γιά τόν ἑαυτό σου πού δέν τά ξέρεις. Σέ βλέπουν «ἀντικειμενικά». Ἄρα, πρέπει νά μιλᾶς μέ τά πνεύματα, νά ἀποκτήσεις «ἀντικειμενικότητα» γιά τή ζωή σου. Συμβουλευότανε τά πνεύματα λοιπόν ὁ Γιούνγκ. Σέ ἕνα στάδιο τῆς ζωῆς του 1913-14 λέει παρουσιάζονταν διάφορες μορφές. Παρουσιάστηκε ἕνας γέρος, Φιλήμωνας τόν ὀνόμασε, ὁ ὁποῖος τόν συμβούλευε καί τοῦ ἔλεγε, ὅ,τι βγαίνει μέσα ἀπό τό ἀσυνείδητο εἶναι μέσω αὐτοῦ. Ἔβλεπε ὁ Γιούνγκ, φαντασίες εἶχε δηλαδή μέ πνεύματα καί τοῦ εἶπε τό δαιμόνιο, ἐγώ δημιουργῶ αὐτές τίς φαντασίες, θά μ’ ἀκοῦς, θά μέ συμβουλεύεσαι. Ἔβλεπε κι ἕνα κοριτσάκι, τήν Ἀνίμα τήν ὀνόμασε, τή θηλυκή του πλευρά δηλαδή. Ξέρετε, οἱ Καμπαλιστές πιστεύουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος στή βάση του, ὅπως ὁ θεός, σᾶς εἶπα πρίν, εἶναι ἀρσενικός καί θηλυκός, ἡ ἀρσενική του πλευρά εἶναι πάνω, ἡ θηλυκή του ἔχει σπάσει, εἶναι κάτω, ἔτσι καί ὁ Ἀδάμ ὅταν δημιουργήθηκε ἦταν ἀρρενόθηλυς, καί ἀρσενικός καί θηλυκός. Καί μετά χωρίστηκε σέ Ἀδάμ καί Εὔα. Ἔτσι λοιπόν, κάθε ἄνθρωπος ἔχει τήν ἀμφιφυλία μέσα του. Οἱ γυναῖκες ἔχουν τόν «Ἀνίμους», οἱ ἄντρες ἔχουν τήν «Ἀνίμα», ἔτσι;

            Συμβουλευόταν λοιπόν αὐτός τήν Ἀνίμα, ἡ ὁποία κι αὐτή ἦταν ὡς μεσίτρια τοῦ ἀσυνειδήτου του. Τόν συμβούλευε κι αὐτή γιά τά ὄνειρα πού ἔβλεπε στό ἀσυνείδητο. Θά πρέπει νά τονίσω ἐδῶ, γιά νά καταλάβουμε λίγο, ὅτι ἡ φαντασία σύμφωνα μέ τούς Πατέρες, εἶναι ὁ χῶρος στόν ὁποῖο ὁ διάβολος πλανᾶ τούς ἀνθρώπους. Ὅλοι αὐτοί οἱ Καμπαλιστές, ἀπό τούς ραβίνους μάγους μέχρι τούς ἀποκρυφιστές, ξέρουν ὅτι ὅ,τι τούς παρουσιάζεται εἶναι στή φαντασία. Ἀλλά, ἐνῶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε προσοχή.. Ὁ Μεγάλος Ἀντώνιος ἔλεγε, ὅταν σοῦ παρουσιαστεῖ κάτι ἀπ’ τή φαντασία, νά τόν ρωτήσεις, ἀπό ποῦ ἔρχεσαι ἐσύ; Ἔ; Στό ὄνομα τοῦ Κυρίου βέβαια. Καί θά δεῖτε λέει, ὅτι ἅμα εἶναι δαιμόνιο, ἀμέσως ἐξασθενίζει στή φαντασία, φεύγει. Ἅμα τό ἐλέγξεις ἔτσι; Στό ὄνομα τοῦ Κυρίου.

            Ὁ Γιούνγκ ὅμως ἔλεγε τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Θά πρέπει νά παραδώσεις τόν ἑαυτό σου σ’ αὐτό, νά ἀφήσεις τίς φαντασίες νά ἀναδυθοῦν. Καί ἐπειδή οἱ Δυτικοί οἱ πελάτες ἦταν «στενοκέφαλοι», δέν τούς ἄρεσαν πολύ αὐτά, σκέφτηκε μιά μέθοδο ἀποκρυφιστική, τήν ὁποία ὀνόμασε «ἐνεργητική φαντασία». Ἤξερε βέβαια, ὅτι ἄλλο ἡ φαντασία πού εἶναι φευγαλέες ἐντυπώσεις πού μᾶς ἔρχονται στόν νοῦ κ.λ.π. καί ἄλλο ἡ ἐνεργητική φαντασία, ἡ ὁποία μόνο ἐνεργητική δέν εἶναι! Ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει καμία συμμετοχή καί ἀφήνεται στή φαντασία, ἔτσι ὥστε νά γίνουν ἐνεργητικοί ποιοί; Τά δαιμόνια νά γίνουν ἐνεργητικά καί νά μιλήσουν μαζί του. Ἐνεργητική φαντασία λοιπόν εἶναι ἡ φαντασία στήν ὁποία ἐνεργοῦν οἱ δαίμονες καί μιλᾶνε μέ τόν ἄνθρωπο. Αὐτή τή μέθοδο ὁ Γιούνγκ τήν ἐφάρμοζε 30 χρόνια στούς πελάτες του. Καταλαβαίνετε δηλαδή τί βαθμό δαιμονικῆς ἐξαπάτησης ἔχουμε στή ψυχανάλυση τοῦ Γιούνγκ. Βέβαια, ὁ Γιούνγκ ἦταν γνωστός μέ τήν Ἀλίκη Μπέιλυ τῆς Θεοσοφικῆς ἐταιρείας… κάνανε ὅλοι μαζί Συνέδρια στόν Ἔρανο στήν Ἀσκόνα τῆς Ἐλβετίας κι ἐκεῖ ἔκανε διάλεξη ἡ Μπέιλυ, ἔκανε ὁ Γιούνγκ, ἔκανε ὁ Σόλεμ πού ἦταν ὁ καθηγητής τῆς Καμπάλα στό Ἰσραήλ… ὁ Τρότσκι, ὁ Λένιν ἦταν ἐκεῖ [στήν Ἀσκόνα] … ὁ Μπακούνιν. [Ἡ Ἀσκόνα ἔγινε κέντρο συνάντησης θεοσοφιστῶν σοσιαλιστῶν καί γυμνιστῶν. Ἐγκαθίδρυσαν διάφορες ὀργανώσεις καί ἀργότερα τά συνέδρια Ἔρανος]. Ὅλα τά «καλά» παιδιά κάνανε Συνέδρια ἐκεῖ πέρα καί ἀντάλλασσαν αὐτές τίς καμπαλιστικές ἀπόψεις πού εἴχανε, γιά νά τίς διαδώσουνε πλέον στόν κόσμο. Καί μάλιστα αὐτοί ἐπιθυμοῦσαν καί τήν ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης. Ἄντε νά γίνει ὅσο πιό γρήγορα γίνεται, ἀναφέρεται στή βιογραφία τοῦ Γιούνγκ.

            Ἔτσι λοιπόν ὁ Γιούνγκ, παρέδωσε τόν ἄνθρωπο ὄχι ἁπλά στούς πειρασμούς, ὅπως ὁ Φρόυντ, ἀλλά τόν παρέδωσε τόν ἄνθρωπο καθαρά στό χῶρο τῶν δαιμόνων. Ἄμεση ἐπαφή μέ δαιμόνια, συμβουλές ἀπό πνεύματα… Καί εἶναι ἀστεῖο πού μέχρι σήμερα κάποιοι πιστεύουνε ὅτι ἡ θεωρία τοῦ Γιούνγκ ἐξήγησε «ἐπιστημονικά» ὅτι δέν ὑπάρχουν δαιμόνια, εἶναι «ἀρχέτυπα» στό «ἀσυνείδητο». Ποτέ δέν εἶπε ὁ Γιούνγκ κάτι τέτοιο. Τό ἀντίθετο μάλιστα. Τούς ἔλεγε ὅτι οἱ φαντασίες αὐτές ἔχουν δική τους ζωή καί πρέπει νά τίς ἀκοῦτε, νά τίς συμβουλεύεστε.

            Ἐπίσης, τό 1916 ὁ Γιούνγκ ἄρχισε νά ἔχει κάτι ὁράματα, λέει. Ὁ ἀέρας κάποια στιγμή, λέει, ἔγινε τόσο παχύς ἀπό τά πνεύματα… παχύς σᾶς λέω, ἀλήθεια, ἔλεγε.. παχύς ἔγινε πολύ καί τοῦ ἐμφανίστηκαν κάποια πνεύματα, πού τοῦ λέγανε ὅτι ἦταν χριστιανοί καί δέν κατάφεραν νά βροῦν τή λύτρωση καί ἦρθαν νά τόν συμβουλευτοῦνε! Ἀπ’ τήν Ἱερουσαλήμ ἐρχόμαστε, τοῦ λένε, εἴμαστε πεθαμένοι – νεκροί χριστιανοί καί δέν ἔχουμε βρεῖ τή λύτρωση, σῶσε μας! Τότε, παρουσιάστηκε στή φαντασία του, λέει, ὅτι ἦταν ὁ γνωστικός Βασιλείδης τῆς ἀρχαιότητας, τοῦ γνωστικισμοῦ ἔτσι; 2ο ἐκεῖ 3ο αἰῶνα μετά Χριστόν. Παρουσιάστηκε λοιπόν καί τούς ἔλεγε, πῶς θά σωθοῦνε. Αὐτό λέγεται «τά ἑφτά κηρύγματα πρός τούς νεκρούς», εἶχε γράψει ὁ Γιούνγκ καί μέσα σ’ αὐτά λέει ἕναν ὕμνο πρός τόν διάβολο.

            Θά ἤθελα λίγο νά δεῖτε τή δαιμονική ἐξαπάτηση, νά δεῖτε τί ἀκριβῶς λέει ὁ Γιούνγκ καί πῶς τά δαιμόνια τόν κορόιδευαν. Ἔλεγε: νά τόν κοιτάζεις,… Ἔλεγε ὅτι ἦταν ὁ Ἀμπράξας ὁ θεός.. Ὁ Ἀμπράξας ἤτανε λένε μᾶλλον τό τετραγράμματο ὄνομα τοῦ Θεοῦ στόν γνωστικισμό. Δηλαδή πάλι μαγεία μέ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Αὐτός, λέει, ὑπερβαίνει ὅλα τά ἀντίθετα. Βλέπετε; Ὁ Θεός τους δέν εἶναι μόνο καλός, δέν εἶναι ἀγαθός, ἑνώνει ὅλα τά ἀντίθετα, καί τό καλό καί τό κακό. Ἔτσι; Ὅλες τίς γνῶμες, τά πάντα σέ ἕναν ἀπόλυτο Θεό, στόν Θεό ὑπερπέραν ἑνώνονται. Δέν ὑπάρχουνε διαφωνίες καί ἀντιφάσεις. Ὅλες τίς ἀντιφάσεις τίς ἑνώνει ὁ Θεός.

            Δέν σᾶς θυμίζει αὐτό πολύ Οἰκουμενιστική κίνηση, ἔ; Ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες, παρά τίς διαφορές τους, σ’ ἕνα ἀνώτερο ἐπίπεδο, στό ἀπόλυτο, δέν ἔχουν καμία σημασία. Βέβαια ὁ Θεός, ἄν ἦταν ἔτσι ὅπως λένε οἱ Καμπαλιστές, θά ἤτανε σχιζοφρενής. Δέ μπορεῖ νά λέει ἄλλα στούς Χριστιανούς, ἄλλα στούς Μουσουλμάνους. Δέν τούς ἐνδιαφέρει. Δέν εἶναι ὁ Θεός προσωπικός, ὅπως Τόν ξέρουμε ἐμεῖς, ἀλλά εἶναι ἕνα ἀσυνείδητο ἀπόλυτο, στό ὁποῖο ὅλα τά ἀντίθετα ἑνώνονται καί ἀπ’ τό ὁποῖο ὅλα τά ἀντίθετα, ὅλες οἱ ἰδεολογίες, θρησκεῖες κ.λ.π. ἐκπορεύονται. Καταλαβαίνετε πόσο διεστραμμένη θεωρία τούς ἔχει φτιάξει ὁ διάβολος, ὥστε τελικά νά τόν πιστέψουν αὐτόν ὅτι εἶναι ὁ μεσσίας καί ὁ θεός.

            Ἔλεγε λοιπόν ὁ Γιούνγκ, «Νά τόν κοιτάζεις – τόν θεό του – σημαίνει τύφλωση. Νά τόν γνωρίζεις, εἶναι ἀρρώστια. Νά τόν λατρεύεις εἶναι θάνατος. Νά τόν φοβᾶσαι εἶναι σοφία. Νά μήν τοῦ ἀντιστέκεσαι εἶναι λύτρωση». Αὐτό ἀκριβῶς, τό νά μήν ἀντιστέκεσαι στά δαιμόνια, ἦταν αὐτό πού πίστευε ὁ Γιούνγκ ὅτι εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

            Θά πρέπει νά μήν ἀντιστεκόμαστε μέ τά δαιμόνια… Καί γιά ποιά δαιμόνια μιλοῦσε πιό πολύ; Γιά τό δαιμόνιο τῆς πνευματικότητας, ἔτσι τό ’λεγε καί τό δαιμόνιο τῆς λαγνείας. Αὐτά εἶναι, λέει, δύο φοβερές θεότητες, στά ὁποῖα κανείς δέν μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ καί γιά νά λυτρωθεῖ ὁ ἄνθρωπος, θά πρέπει νά ἔρθει σέ κοινωνία μέ αὐτά τά δαιμόνια.

            Τόν ἔπεισαν δηλαδή τά δαιμόνια ὅτι δέν ὑπάρχει λύτρωση καί γιά νά εἶναι χαρούμενος καί ὑγιής ὁ ἄνθρωπος, θά πρέπει νά τούς παραδωθεῖ! Γιατί δέν ὑπάρχει λύτρωση..

            Ὁ Γιούνγκ μάλιστα ἤξερε πολύ καλά τί λέει ὁ Χριστιανισμός, ἀλλά δέν τοῦ ἄρεσε, δέν τόν πίστευε. Ποιός Χριστός τώρα;… Καί πίστευε αὐτό πού πιστεύουνε οἱ Καμπαλιστές, ὅτι ὁ θεός εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ στόν κόσμο. Δέν εἴπαμε γιά τόν ραβίνο Ἰσαάκ Λούρια, ὅτι ὁ θεός εἶναι ἕνα ὄν πού ἐκπορεύεται καί σέ μιά πρώτη ἐκπόρευση ἔσπασε; Ἔσπασε ὁ Θεός! Καί εἶναι σωτῆρες του ποιοί; Οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι εἶναι σωτῆρες τοῦ θεοῦ καί θά τόν ἑνοποιήσουν.. θά ἑνοποιήσουν τήν ἀρσενική του καί τή θηλυκή του πλευρά.

            Ἔτσι λοιπόν, καί ὑποτάσσεται ὁ ἄνθρωπος στά δαιμόνια καί νομίζει ὅτι εἶναι καί σωτῆρας μαζί! Ὁ Γιούνγκ πίστευε πραγματικά ὅτι εἶναι σωτῆρας, ὅτι ἔτσι σώζει τούς ἀνθρώπους. Εἶχε δεῖ μάλιστα στό τέλος τῆς ζωῆς του μία πέτρα, λέει, καί τοῦ ἔλεγε «μπράβο, πού εἶσαι ὁλοκληρωμένος»! Καί κατάλαβε ὁ Γιούνγκ, ὅτι ἦταν ἡ φιλοσοφική λίθος. Βρῆκε αὐτό πού ψάχνουν οἱ ἀλχημιστές, τήν τελείωση τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὁλοκληρώθηκε.. Ἔ; Βλέπετε πόσο διαστρεβλωμένη εἶναι αὐτή ἡ ἀντίληψη;

            Μάλιστα ὁ Γιούνγκ χρησιμοποιοῦσε καί ἀνατολικές μεθόδους. Χρησιμοποιοῦσε τήν κουνταλίνι γιόγκα, τόν Ταντρισμό δηλαδή, τόν ὁποῖο ἔχουν φέρει οἱ Καμπαλιστές, μασόνοι κ.λ.π. πάρα πολύ στή Δύση τόν Ταντρισμό. Γιά ποιό λόγο; Γιατί μοιάζει πάρα πολύ μέ τήν ἑβραϊκή μαγεία. Λέει ὁ Ταντρισμός, ὅτι ὁ θεός Σίβα εἶναι ἐπάνω καί ἡ θηλυκή του πλευρά εἶναι κάτω. Καί ὁ μύστης θά πρέπει νά ἑνοποιήσει τήν πλευρά τοῦ θεοῦ πού εἶναι πάνω καί τήν κάτω πλευρά μέσα ἀπό τόν ἀποκρυφισμό, ἀπελευθερώνοντας δηλαδή τήν θεϊκή οὐσία μέσα του. Νά ἑνοποιήσει αὐτά τά δύο. Αὐτό θυμίζει πάρα πολύ τήν ἑβραϊκή μαγεία καί γι΄ αὐτό θά δοῦμε ὅτι αὐτό τό ὁποῖο φέρανε οἱ μασόνοι καί οἱ λοιποί ἀποκρυφιστές στή Δύση ἦταν αὐτό τό εἶδος βουδισμοῦ, τό πιό ἀκραῖο, αὐτό πού σέ κάνει κατευθείαν νά γίνεσαι δαιμονισμένος, τόν λεγόμενο Ταντρισμό. Ἀπό ’κεῖ εἶναι καί τό λεγόμενο Κάμα Σούτρα καί ὅλα αὐτά πού ἤρθανε στή Δύση, γιά νά μυήσουνε στή γιόγκα ἐδῶ πέρα τούς Δυτικούς. Καταλήφθηκε λοιπόν ἀπό ἕνα πνεῦμα. Ἡ κουνταλίνι εἶναι ἕνα φίδι, θεά φίδι, πού εἶναι -λέει- στή σπονδυλική στήλη τοῦ ἀνθρώπου καί ἑνώνεται μέσα ἀπό τήν ἀποκρυφιστική τεχνική, ἀνεβαίνει τό φίδι καί ἑνώνεται μέ τήν ἀνώτερη θεά, τόν θεό Σίβα, καί ἀκριβῶς αὐτό τό δοκίμασε καί ὁ Γιούνγκ καί λέει ὅτι καταλήφθηκε.. τό κεφάλι του ἔγινε λέει σάν λιοντάρι! «Ἦταν σάν νά γίνεται ὁ Μίθρας ξαφνικά, αὐτός πού φτιάχνει τά ἀρχαῖα μυστήρια»… Ἔτσι πίστευε ὁ καημένος ὁ Γιούνγκ!

            Ἔλεγε μάλιστα στίς διαλέξεις του, ὅτι «τό πρόβλημά μου εἶναι νά παλέψω μέ τό μεγάλο τέρας τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος». Ποιό εἶναι τό μεγάλο τέρας τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος; «Τό μεγάλο φίδι τῶν αἰώνων, τό βάρος τοῦ ἀνθρώπινου μυαλοῦ, τό πρόβλημα τοῦ Χριστιανισμοῦ!» Αὐτό ἦταν τό πρόβλημά του! Ὁ Χριστιανισμός ἐμποδίζει τήν ἀποκατάσταση τοῦ «θεοῦ».. τό νά σωθεῖ ὁ θεός… Ὁ Χριστιανισμός εἶναι πού φταίει.

            Θά ἦταν εὐκολότερο, λέει, «ἄν δέν ἤξερα τίποτα, ἀλλά ξέρω πάρα πολλά ἀπό τούς προγόνους μου καί τήν προσωπική μου ἐκπαίδευση». Οἱ πρόγονοί του, λέει, δέν ἦταν ἁπλά οἱ μασόνοι καί αὐτοί πού μιλοῦσαν μέ τά πνεύματα, ἤτανε τά δαιμόνια πού τοῦ παρουσιάζονταν πολύ συχνά. Δηλαδή, ὁ Γιούνγκ ἔβαζε τούς πελάτες του νά κατεβαίνουνε στή χώρα τῶν νεκρῶν καί νά συμβουλεύονται προγόνους. Ἀπό αὐτούς λοιπόν τούς προγόνους ἔμαθε ὅτι τό μεγαλύτερο πρόβλημα εἶναι ὁ Χριστιανισμός. Πρέπει νά ξεφορτωθοῦμε τόν Χριστιανισμό…

            Τώρα, τήν ἀδυναμία παραγωγῆς ἐνεργητικῆς φαντασίας -προσέξτε πῶς χρησιμοποιεῖ ψυχολογικούς ὅρους τώρα γιά νά πείσει τόν δυτικό ἄνθρωπο νά ἐπικοινωνεῖ μέ τά πνεύματα. Ἡ ἀδυναμία νά παράγεις δαιμόνια στό ἀσυνείδητό σου εἶναι ἔνδειξη ἄμυνας. Εἶσαι ἀμυντικός. Πῶς ἔλεγε ὁ Φρόυντ, εἶσαι ἀμυντικός ἅμα δέν δέχεσαι αὐτούς τούς πειρασμούς πού σοῦ λέω; Ἔτσι καί ὁ Γιούνγκ, ἔλεγε εἶσαι ἀμυντικός, ἔχεις ἄμυνα ἅμα δέν δέχεσαι νά ἐπικοινωνήσεις μέ τά πνεύματα. Τίς φιγούρες αὐτές πού παρουσιάζονταν, τά δαιμόνια δηλαδή, τούς ἔβλεπε σάν συντρόφους, μέ τούς ὁποίους μπορεῖ νά ἔρθει κανείς σέ διάλογο. Αὐτό τό θεωροῦσε ὡς ἐσωτερική πλευρά τῆς ἀνάπτυξης, πού βοηθάει στή διάλυση τοῦ μονοπωλίου τοῦ ἐγώ.. δέν εἶσαι μόνο ἐσύ ἄνθρωπε… ἀλλά ἀνακαλύπτοντας μιά συνείδηση πολλῶν φωνῶν. Ἔχουμε πολλές φωνές μέσα μας.. πρέπει νά ἀκοῦμε καί τά δαιμόνια τί λένε καί νά καταλαμβανόμαστε ἀπ’ αὐτά!

            Νεύρωση θεωροῦσε τήν ἄμυνα ἐναντίον τῆς ἐσωτερικῆς δραστηριότητας τῆς ψυχῆς, τήν ἄρνηση τοῦ ἀρχετυπικοῦ ἄλλου. Δηλαδή ἄν ἀρνεῖσαι νά ἔχεις ἐπικοινωνία μέ δαιμόνια, εἶσαι νευρωτικός. Τά ἴδια ἔλεγε ὁ Φρόυντ γιά τούς πειρασμούς. Ἄν δέν δέχεσαι τούς πειρασμούς, εἶσαι νευρωτικός. Πρέπει νά τά δεχτεῖς ὅλα αὐτά, εἶναι τό εἶναι σου.

            Λοιπόν τώρα, ἐκτός ἀπό τόν Γιούνγκ ἔχουμε καί τή θεοσοφική ἐταιρεία, μέ τήν ὁποία συνεργαζότανε ὁ Γιούνγκ, ἡ ὁποία εἶχε κι αὐτή τή λεγόμενη ἐσωτερική ψυχολογία τῆς Μπέιλυ. Αὐτή εἶναι πιό ἀκραία ἀποκρυφιστική. Δέν εἶχε κάλυμμα δηλαδή, ὅπως ὁ Γιούνγκ, ἐνεργητική φαντασία, ἀρχέτυπη κ.λ.π. Ἔλεγε, ἡ κυριαρχία πού μᾶς κυβερνάει, τά πνεύματα δηλαδή, ἔχουν ἀνώτερους κραδασμούς. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε κατώτερους κραδασμούς, ἐνέργεια δηλαδή, καί θά πρέπει νά συντονιστοῦμε μέσα ἀπό τίς ἀποκρυφιστικές τεχνικές, γιά νά ἑνωθοῦμε, νά συντονιστοῦμε δηλαδή μέ τήν ἀνώτερη συχνότητα τῶν πνευμάτων. Αὐτά ἔχουν ἀνώτερη συχνότητα. Ἐμεῖς εἴμαστε κατώτεροι. Αὐτή ἀκριβῶς εἶναι καί ἡ ἰδεολογία τῆς Καμπαλά. Τί λέει δηλαδή (τοῦ ἑβραϊκοῦ μυστικισμοῦ); Ὁ Θεός σέ ἕνα πρῶτο ἐπίπεδο, ἐννοοῦν ἀσυνείδητου στόν ἑαυτό του, ἐκπορεύεται, φτιάχνει ἐνέργειες. Μετά ἐξελίσσεται, φτιάχνει ἀρχαγγέλους, μετά ἀγγέλους καί τελικά τούς ἀνθρώπους. Ὁπότε οἱ ἄνθρωποι εἶναι σέ κατώτερο ἐπίπεδο, πρέπει νά ἀκοῦνε τά πνεύματα. Βέβαια, ὑπάρχουνε καί οἱ λεγόμενες «κακές πλευρές», αὐτό πού σᾶς εἶπα, ὅτι ἔσπασε ὁ Θεός καί κάποια τμήματά του εἶναι στό ἀσυνείδητο τοῦ Θεοῦ.. ἀπό ’κεῖ εἶναι τά δαιμόνια… Οἱ κακές πλευρές, μέ τίς ὁποῖες ὅμως ὁ ραβίνος ξέρετε τί κάνει; Τοῦ παρουσιάζονται δαιμόνια καί τοῦ λένε ὅτι θά σωθοῦμε ἄν μᾶς ἀφήσεις νά μποῦμε μέσα σου! Δεχόταν ὁ ραβίνος νά δαιμονιστεῖ, νά μποῦν τά δαιμόνια μέσα του γιά νά τά σώσει.. καί τσούπ! τοῦ λέγανε μετά, μέσα ἀπό σένα βρεθήκαμε στό φῶς.. Καί ἔτσι νόμιζαν οἱ ραβίνοι ὅτι σώζουνε ψυχές πεθαμένων. Καταλαβαίνετε τήν πλάνη;

            Τά ἴδια ἔκανε καί ἡ Μπλαβάτσκυ, ἀφοῦ ἦταν μαθήτρια δύο ραβίνων, ὅπως σᾶς εἶπα. Εἶχε λοιπόν κι αὐτή τή λεγόμενη ἐσωτερική ψυχολογία καί προσπαθοῦσε νά μυήσει ἐπιστήμονες σ’ αὐτή τήν ἰδέα τῶν πνευμάτων. Ὁ Γιούνγκ φυσικά ἤξερε γιά ὅλα αὐτά καί ἔλεγε, ναί, ναί.. πραγματικά οἱ ἀόρατοι ἀναπτύσσουν κι αὐτοί μιά ἐνεργητική θεωρία. Ἐνέργειες εἶναι ὅλα..

            Καί γιά σκεφτεῖτε ἀργότερα πόσο εὔκολα οἱ ἀποκρυφιστές, καί οἱ ἴδιοι δηλαδή, θά δεχτοῦνε ἄς ποῦμε ἐμφυτεύσεις βιοτσίπ μέσα τους, ἔ; Θά ἑνωθοῦνε μέ τή συχνότητα τῶν ἀγγέλων! Εἶναι ἡ συχνότητα.. τό τσιπάκι ἐκπέμπει συχνότητα… Ἅμα εἶναι καί 666 πόσο τό καλύτερο! Θά ἑνωθοῦμε ἀπευθείας μέ τά πνεύματα.. Καί μάλιστα τό 666 θεωρεῖται ἱερός ἀριθμός στήν Καμπάλα, ἀλλά τώρα δέν εἶναι στόχος μας νά μιλήσουμε γι’ αὐτό.

            Πάντως αὐτή ἡ θεωρία τῆς ἐνέργειας, ψευδοψυχολογική θεωρία, τή βλέπουμε πρῶτα ἀπ’ ὅλα στή Μπέιλυ. Τώρα ἡ Μπέιλυ ἤθελε νά δείξει ἕνα παγκόσμιο σύστημα διαλογισμοῦ. Νά ἐξαπλωθεῖ δηλαδή ὁ διαλογισμός σέ ὅλα τά ἔθνη, ὅσο πιό πολλοί ἄνθρωποι νά ἀσχολοῦνται μέ τόν διαλογισμό. Καί μάλιστα ἔλεγε τό πνεῦμα – ὁδηγός της, γιατί ἡ Μπέιλυ ἦταν καί δαιμονισμένη καί μιλοῦσε μέ τό δαιμόνιό της καί τῆς ἔλεγε «ἡ καταληψία μέ τή συγκατάθεση τοῦ ἀνθρώπου γιά ἕνα συγκεκριμένο διάστημα θά γίνει κατανοητή στά ἑπόμενα χρόνια, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, καί θά εἶναι σίγουρα μιά ἀπό τίς μεθόδους πού θά χρησιμοποιεῖ ὁ ἐρχόμενος «Κύριος» καί τά μεγάλα πνεύματα πού θά τόν ὑπηρετοῦν γιά νά βοηθήσει τόν κόσμο». Τί λέει ἐδῶ; Ὁ Ἀντίχριστος δηλαδή, θά χρησιμοποιεῖ τήν καταληψία, τόν διαλογισμό καί τήν καταληψία διά τοῦ διαλογισμοῦ, γιά νά βοηθήσει τόν κόσμο. Ἔτσι τούς λέγανε.

            Ἔλεγε ἐπίσης τό δαιμόνιο τῆς Μπέιλυ ὅτι «ἡ ψυχολογία μόλις τώρα ἔγινε ξεχωριστή ἐπιστήμη -τό 1936 αὐτά- καί τώρα ἀρχίζει νά γίνεται κατανοητή ἡ λειτουργία της. Σέ ἑκατό χρόνια ὡστόσο θά εἶναι ἡ κυριαρχοῦσα ἐπιστήμη καί θά καθορίσει τόν σκοπό τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.» Γι’ αὐτό λοιπόν τά δαιμόνια ἔδωσαν τόση μεγάλη ἔμφαση στήν ψυχολογία, γιά νά ἀλλάξουνε τόν σκοπό τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Νά τοῦ βροῦν ἄλλο νόημα. Ὄχι νά ἑνωθοῦν μέ τόν Χριστό, νά ἑνωθοῦν μαζί τους. Αὐτός ἦταν ὁ ἀπώτερος σκοπός.

            Τώρα, δέν εἶναι μόνο ἡ Μπέιλυ καί ἕνας ἄλλος ψυχαναλυτής, φίλος τοῦ Γιούνγκ, ὁ Ρομπέρτο Ἀσσαγιόλι, πού ἀσχολήθηκαν μέ τόν ἀποκρυφισμό. Ἔχουμε καί τόν Ἀβραάμ Μάσλοου, ὁ ὁποῖος ἔκανε τή λεγόμενη ἀνθρωπιστική ψυχολογία. Πολύ ὡραῖα ἀκούγεται… Ἔχει κάνει καί μιά πυραμίδα ὁ Ἀβραάμ Μάσλοου, πού εἶναι κάτω οἱ ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, σέ ἕνα κατώτερο ἐπίπεδο εἶναι, ἄς ποῦμε, οἱ φυσικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, νά τρώει κ.λ.π. νά διψάει.., πιό πάνω εἶναι οἱ κοινωνικές καί πιό πάνω ἀκόμα εἶναι ἡ αὐτοπραγμάτωση, ἔτσι ἔλεγε. Τό ἀνώτερο κομμάτι τῆς πυραμίδας. Ὅμως δέν πίστευε μόνο σ’ αὐτό, ἔλεγε ὅτι ἀκόμα πιό πάνω ἀπ΄ τό στάδιο τῆς αὐτοπραγμάτωσης εἶναι τί; Οἱ μυστικιστικές ἐμπειρίες. Θά πρέπει δηλαδή ἕνας ἄνθρωπος γιά νά ὁλοκληρωθεῖ, ὄχι νά φτάσει στήν αὐτοπραγμάτωση, ἀλλά νά ἀσχοληθεῖ μέ ἐπαφές μέ δαιμόνια, μέ καταληψίες καί μέ μυστικιστικές ἐμπειρίες γενικότερα.

Ὁ Ἀβραάμ Μάσλοου δηλαδή, πού ἵδρυσε τήν ἀνθρωπιστική ψυχολογία, ἀμέσως-ἀμέσως θέλησε νά κάνει τόν λεγόμενο κλάδο, σήμερα, πού εἶναι γνωστός ὡς ὑπερπροσωπική ψυχολογία. Ὑπερπροσωπική ψυχολογία στήν οὐσία εἶναι ὅταν παίζεις μέ δαιμόνια… δέν εἶναι τίποτα ἄλλο. Ἀλλά πῶς τήν παρουσιάζουνε; Σάν τόν τέταρτο κλάδο τῆς ψυχολογίας. Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ συμπεριφερισμός. Ὁ δεύτερος εἶναι ὁ ἐνδοσκοπικός, ἡ ψυχανάλυση. Ὁ τρίτος δρόμος εἶναι ἡ ἀνθρωπιστική ψυχολογία καί ὁ τέταρτος καί καλύτερος τρόπος εἶναι ἡ λεγόμενη ὑπερπροσωπική ψυχολογία. Γιατί εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος; Γιατί παίρνει ἀπ’ τίς ὑπόλοιπες, συνδυάζει καί εἶναι καί πάνω ἀπ’ ὅλες τίς θρησκεῖες, γιατί; Γιατί ἀσχολεῖται μέ τίς μυστικιστικές ἐμπειρίες. Ἄρα οἱ μυστικιστικές ἐμπειρίες εἶναι αὐτό μέ τό ὁποῖο πρέπει νά ἀσχολοῦνται οἱ ἄνθρωποι. Ὁ ἀναλυτής δηλαδή, σ’ αὐτή τήν περίπτωση ὁ ψυχολόγος, τί κάνει; Παίρνει τόν ἀσθενή καί τόν βάζει νά ἐπικοινωνεῖ μέ πνεύματα, συμβουλεύεται πνεύματα γιά τό ποιά μέθοδο θά ἀκολουθήσει γιά τόν συγκεκριμένο ἄνθρωπο κι ἔτσι ἔχουμε συμπαιγνία τῶν δαιμόνων σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο.. μέ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι θά τοποθετοῦνται σάν ψυχολόγοι κ.λ.π. καί θά προωθοῦν ὅλη αὐτή τήν νεοεποχίτικη, στήν οὐσία Καμπαλιστική θεωρία γιά τόν Θεό καί γιά τόν ἄνθρωπο, καί θά αἰσθάνονται καί ὡς σωτῆρες, ἔτσι; Γιατί αὐτοί θεωροῦνε ὅτι θά φέρουνε τόν Μεσσία, τή σωτηρία στήν ἀνθρωπότητα. Γι’ αὐτό καί προσπαθοῦν μέ κάθε μέσο, ὅσο γίνεται.. πέφτει καί κεφάλαιο ἀπό πίσω βέβαια πολύ, γιά νά μπορέσουν νά ἑδραιωθοῦνε κ.λ.π. καί ἔτσι ἔχουμε τήν ὑποταγή δηλαδή τῆς ψυχολογίας στόν χῶρο τῆς δαιμονικῆς ἐξαπάτησης.

            Ἡ ὑπερπροσωπική ψυχολογία τώρα, ἔχει ἤδη γίνει δεκτός κλάδος στήν Ἀγγλία. Δέν ξέρω σέ ποιές ἄλλες χῶρες. Ἁπλά ἔχω μιά φίλη στήν Ἀγγλία ψυχολόγο καί μοῦ ’χει πεῖ ὅτι ὄντως θεωρεῖται ἕνας πολύ σωστός κλάδος καί εἶναι καί καλό γιατί ἀσχολεῖται καί μέ τήν θρησκεία! Ἀκοῦτε πῶς τά βλέπουν οἱ ψυχολόγοι τά πράγματα.. Γιατί βλέπουν ὅτι ἡ ψυχανάλυση δέν μιλάει γιά Θεό, ὁπότε.. ἄ, νά βροῦμε κάτι νά μιλάει γιά Θεό. Νά, ἡ ὑπερπροσωπική ψυχολογία. Δέν καταλαβαίνουνε τήν ἐξαπάτηση.

            Κλείνοντας, νά ποῦμε ὅτι ἡ βασικότερη ἀποκρυφιστική λοιπόν μέθοδος στό χῶρο τῆς σύγχρονης ψυχολογίας εἶναι ἡ λεγόμενη ὑπερπροσωπική ψυχολογία, ὅπου χρησιμοποιοῦνται ὅλες οἱ τεχνικές κατάργησης τοῦ νοῦ: ὕπνωση, διαλογισμός, ἀναδρομές σέ προηγούμενες ζωές. Ὅλα αὐτά, ξέρετε, καταργοῦν τόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί τόν παραδίνουν στή φαντασία του. Καί ἔχουνε γίνει ἔρευνες πού ὄντως δείχνουνε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνει διαλογισμό, λειτουργεῖ ἡ φαντασία του. Δέν λειτουργεῖ ἡ μνήμη. Ἄ, λέει, ἔκανα ἀναδρομές καί βρῆκα ὅτι ἤμουνα ὁ Ναπολέοντας ἄς ποῦμε. Ὅμως δέν λειτουργεῖ ἡ μνήμη. Ἡ μνήμη καταργεῖται μ’ αὐτές τίς τεχνικές. Λειτουργεῖ ἡ φαντασία. Καί ὁ χῶρος τῆς φαντασίας, εἶναι ὁ χῶρος, ὅπως εἴπαμε, πού ὁ διάβολος ἐξαπατᾶ τούς ἀνθρώπους.

            Τώρα, νά διευκρινίσω ὅτι γιά τούς Ἑβραίους Καμπαλιστές ραβίνους ἡ Παλαιά Διαθήκη θεωρεῖται ὅτι περιέχει ἱστοριοῦλες γιά τόν ἁπλό λαό. Πιό πάνω, οἱ σοφοί ἀσχολοῦνται μέ τό Ταλμούδ, ἀλλά οἱ ἀκόμα πιό σοφοί, πού στέκονται καί βλέπουν τόν Θεό κάθε μέρα, εἶναι οἱ λεγόμενοι Καμπαλιστές καί ἑρμηνεύουνε τήν ἴδια τή Γραφή δίνοντας ἀποκρυφιστικό νόημα. Κάνουν ἀντιμεταθέσεις γραμμάτων. Δηλαδή λέει ἡ Βίβλος Ἀβραάμ. Αὐτοί ἀθροίζουνε, πόσο κάνει Ἀβραάμ; 300 ξέρω ’γω.. α+β+ρ+α.. Τό 300, 300 εἶναι καί ὁ πόλεμος ἄς ποῦμε. Ἀλλάζουν τό ὄνομα τοῦ Ἀβραάμ μέ μιά ἄλλη λεξούλα. Ὁπότε καταλαβαίνετε ἡ ἴδια ἡ Βίβλος ἀλλάζει τό νόημά της, βγαίνουν ἐντελῶς καινούρια νοήματα. Ἤ Ἀβραάμ ἄς ποῦμε, τό χρησιμοποιοῦν σάν ἀκροστοιχίδα. Ἀγαπῶ.. ἀπό β μετά… ἀκροστοιχίδα δηλαδή καί βγαίνει ἕνα ἐντελῶς καινούριο νόημα καμπαλιστικό καί πάνω σ’ αὐτό χρόνια χάνουνε οἱ μυστικιστές ραβίνοι δίνοντας ἕνα ἄλλο νόημα ἐντελῶς διαφορετικό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἔχουνε τήν ἐντύπωση ὅτι ἔτσι σώζουν τόν Θεό… σώζουν τήν Πεντάτευχο! Ὁ Λούρια νόμιζε ὅτι σώζει τήν Πεντάτευχο! Νόμιζε ὅτι σώζει τόν Θεό, ὅτι ἑνοποιεῖ τόν Θεό! Καταλαβαίνουμε δηλαδή τί βαθμός πλάνης ὑπῆρχε σ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους!

            Τώρα, ἡ ἐξάπλωση τῆς ἑβραϊκῆς μαγείας, εἴπαμε, εἶναι Νο1 στόχος τῶν Καμπαλιστῶν καί δυστυχῶς ἔχουμε καί στήν Ἑλλάδα μεγάλο πρόβλημα καί εἰδικά στήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν ἔχουμε καθηγητή, ὁ ὁποῖος προωθεῖ τήν Καμπάλα στούς φοιτητές του καί ἤμασταν ἐμεῖς παρόντες δηλαδή καί τό εἴδαμε μέ τά ἴδια μας τά μάτια.. Ὁ ὁποῖος λέει ὅτι ὁ Ἰωάννης, ὁ Παῦλος ἤτανε Καμπαλιστές! Ἐπειδή, ξέρετε, οἱ Ἑβραῖοι δέν μποροῦνε νά βροῦνε τήν ἀρχαιότητα τῆς Καμπάλας σέ κείμενά τους. Ἡ Καμπάλα ἀναπτύσσεται μετά Χριστόν. Ὁπότε τί κάνουνε; Προσπαθοῦν νά κάνουνε καί τόν Χριστό Καμπαλιστή καί τόν Ἰωάννη Καμπαλιστή καί τόν Παῦλο Καμπαλιστή… Ἀνέβηκε, λέει, σέ τρεῖς οὐρανούς ὁ Παῦλος.. ἄ!.. εἶχε μυστικιστική ἐμπειρία, σάν αὐτή πού εἴχανε καί οἱ ραβίνοι μας, ἄς ποῦμε.. Ἐνῶ καμία σχέση βέβαια, ἔτσι; Οἱ ραβίνοι βλέπανε δαιμόνια, τούς λέγανε ἐπικλήσεις κ.λ.π. γιά νά ἀνέβουν τά ὑποτιθέμενα ἐπίπεδα καί λέγανε ὅτι ὀ Θεός εἶναι κάτω, κατεβαίνανε στόν «θεό» στά ἑφτά ἐπίπεδα καί ἤτανε καταβάτες, γιά νά δοῦνε τόν «θεό» οἱ ραβίνοι.. Καμία σχέση. Ἀλλά προωθεῖ δυστυχῶς -καί δέν ἔχω κανένα πρόβλημα νά τόν ἀναφέρω πρός ἐνημέρωση καί προσοχή γιά τέτοιους ἀνθρώπους- εἶναι ὁ κ. Κωνσταντίνος Ζάρρας, πού διδάσκει κιόλας ἱστορία ἐποχῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης. Καταλαβαίνετε πόσο διαστρεβλωμένα πράγματα μαθαίνουν τά παιδιά αὐτή τή στιγμή στή Θεολογική Σχολή ἀπό ἕναν καθηγητή πού ἔχει μιά τέτοια θέση. Λέκτορας βέβαια, ἀλλά παρουσιάζεται σάν Ὀρθόδοξος. Νά παρουσιαζόταν σάν Καμπαλιστής δέν θά ’χαμε πρόβλημα. Ἀφοῦ εἶσαι Καμπαλιστής, πιστεύεις αὐτά. Ἀκαδημαϊκά νά τό δοῦμε. Ὅταν ὅμως ὡς Ὀρθόδοξος πᾶς νά πεῖς ὅτι «ἄχ!» βρῆκες ὅτι ὁ Χριστός ἦταν Καμπαλιστής, ὁ Ἰωάννης ἦταν Καμπαλιστής, ὁ Παῦλος ἦταν Καμπαλιστής καί δέν ὑπάρχει διαφορά ἀνάμεσα στόν Χριστιανισμό καί στήν Καμπάλα.. Εἴμαστε ὅλοι Καμπάλα.. γιά νά προσηλυτίσεις.. ἐκεῖ εἶναι πολύ μεγάλο τό πρόβλημα, ὅπως καταλαβαίνετε. Ἐγώ αὐτά εἶχα νά πῶ».

[1]               Ἰωάν. 8, 44.

[2]               Ὅ.π.

[3]               Δευτ. 4, 9.