Τοῦ ἁγίου Μαξίμου

«Ἀπομακρύνσου ἀπό τό κακό καί κάνε τό καλό»1. Πολέμησε δηλαδή τούς ἐχθρούς, γιά νά μειώσεις τά πάθη, καί ἔπειτα ἔχε ἐπαγρύπνηση, γιά νά μήν αὐξηθοῦν.Παράλληλα πολέμησε2, γιά νά ἀποκτήσεις τίς ἀρετές, καί στή συνέχεια ἔχε ἐπαγρύπνηση, γιά νά τίς φυλάξεις. Αὐτό εἶναι καί τό νόημα τῆς φράσης: «Νά ἐργάζεσαι καί νά φυλάγεις»3.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

Εὐεργετινός τόμος γ΄

 Ἐκδόσεις:«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης
 

1Ψαλμ. 33 : 15

2Στό κείμενο: τά πάθη «· ἔπειτα δέ νῆφε, ἵνα μή αὐξήσωσι». Καί πάλιν πολέμησον… (Περί ἀγάπης Β΄ ια΄, Φιλοκαλία Β΄,σ. 15).