Ἀποστολή τοῦ Ares*  Μία ψευδοχριστιανική καί συγκρητιστική κίνησις

Πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Μεταξύ τῶν διαφόρων ψευδοχριστιανικῶν κινήσεων, πού ὑπάρχουν, συγκαταλέγεται καί ἡ «Ἀποστολή τοῦ Arès», ἡ ὁποία δημιουργήθηκε τό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 20οῦ αἰώνα στή Γαλλία.
Ἱδρυτής ὑπῆρξε ὁ Michel Potay, μηχανικός ἀρχικά στό ἐπάγγελμα, ὁ ὁποῖος στή συνέχεια, ἀφοῦ υἱοθέτησε τό ψευδώνυμο Michael Berkelay, ἄρχισε νά ἐργάζεται ὡς ψυχοθεραπευτής μέ ἔκδηλες ὅμως τίς ἀποκρυφιστικές πρακτικές.
Αὐτές τίς πρακτικές θά προσπαθήσει νά τίς ἀποκρύψει χρησιμοποιώντας χριστιανικό προσωπεῖο καί μάλιστα θά φθάσει στό σημεῖο νά ἰσχυρίζεται κατά τρόπο ἀναληθῆ ὅτι ὑπῆρξε καί ὀρθόδοξος κληρικός, ὁ ὁποῖος δῆθεν εἶχε χειροτονηθεῖ στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 στή Δράμα, ὡς Ἐπίσκοπος, ὑποστηρίζοντας ὅτι τό ἐκκλησιαστικό του ὄνομα ἦταν πατήρ Μιχαήλ.

Οἱ, μέ τό χριστιανικό προσωπεῖο, ἀποκρυφιστικές πρακτικές του, τή δεκαετία τοῦ 1970 θά συνδυαστοῦν καί μέ ὁράματα καί πέντε «ἀποκαλύψεις» τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα πάντα μέ τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Michel Potay.

Τά ψευδῆ ὁράματα καί τά ὑποτιθέμενα μηνύματα, πού δῆθεν τοῦ ἀποκάλυπτε ὁ Θεός ἄρχισαν νά καταγράφονται καί νά παρουσιάζονται δημόσια ἀπό τόν ἱδρυτή τῆς κινήσεως στό περιοδικό, πού πρωτοεκδόθηκε τό 1978 «Ὁ Προσκυνητής τοῦ Arès».

Τό 1984 θά ἐκδοθεῖ ἡ λεγόμενη «Βίβλος» τῆς κινήσεως γνωστῆς ὡς «Ἀποκάλυψη τοῦ Arès». Τό κείμενο ἔχει γραφεῖ, ὅπως τά κανονικά εὐαγγέλια, χωρισμένο σέ κεφάλαια καί στίχους. Μεταξύ τῶν θέσεων, πού περιλαμβάνονται στήν ἐν λόγῳ «Ἀποκάλυψη», ξεχωριστή θέση ἔχει ὁ θρησκευτικός συγκρητισμός, ἡ ἀξιολογική ὑποβίβαση τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ἡ ἐξίσωση τοῦ Michel Potay μέ τόν Χριστό, καθώς διακήρυττε γιά τόν ἑαυτό του ὅτι ἦταν ἕνας μεταξύ τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί ὁ Χριστός.
Οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Χριστός, ὁ Μωάμεθ καί ὁ Michel Potay, ὁ ἱδρυτής τῆς κινήσεως, εἶναι μεταξύ τους ἴσοι. Ἡ Βίβλος, τό Κοράνιο καί ἡ «Ἀποκάλυψη τοῦ Arès», εἶναι ἰσότιμα ἱερά κείμενα, γιά νά ἀναγεννηθεῖ πνευματικά ὁ ἄνθρωπος καί νά ἔχει μιά πνευματική ζωή χωρίς θρησκευτικές δομές καί ἱερατεῖο. Ἡ περιοχή τοῦ Arès θά γίνει ἡ «Νέα Ἱερουσαλήμ», θά καταστεῖ τόπος προσκυνήματος καί οἱ ὀπαδοί τῆς κινήσεως θά πρέπει νά προσεύχονται μέ τό πρόσωπο στραμμένο πρός τό Αrès.
Λαμβάνοντας λοιπόν ὑπ᾽ ὄψη τόν ἁγιογραφικό λόγο ὅτι τό δέντρο γίνεται γνωστό ἀπό τούς καρπούς (Ματθ. 12, 33), μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα μποροῦμε νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι ἡ «Ἀποστολή τοῦ Arès» εἶναι ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό χριστιανική κίνηση.
________________________
∗ Γιά τή σύνταξη τοῦ παρόντος βασιστήκαμε στό C.C.M.M. (Ed), Les Sectes en France, Paris 1991.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1990  20 Σεπτεμβρίου 2013

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/09/ares.html