Ό ευεργετημένος πρέπει νά θυμάται τό καλό πού τού έκαναν, ο ευεργέτης όμως καθόλου.

Γρηγόριος Θεολόγος

 

Κύριε, έλέησέ με, γιάτρεψε τήν ψυχή μου πού είναι βαρειά τραυματισμένη, διότι αμάρτησα σέ Σένα.

Μέγας Βασίλειος

 

Ό αυτάρκης, επειδή δέν έχει ανάγκη άπό τίποτε, είναι πλησιέστερα άπό τούς άλλους στό Θεό.

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Πολλοί πηγαίνουν, γιά νά επισκεφθούν τούς φίλους, άλλά λίγοι γιά νά βοηθήσουν.

Γνώμες Αγίων Πατέρων

 

Ή ταπεινή γνώση του έαυτού μας πρέπει νά τιμάται περισσότερο άπό τό ύψος όλων των επιστημών.

“Αγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης”

 

Όταν γιορτάζεις την ονομαστική σου γιορτή, γιόρταζε μέ σκοπό νά πετύχεις έλεος άπό τό Θεό μέ τήν πρεσβεία τού Αγίου σου.

Συμεών ό Νέος Θεολόγος

 

«Διάκρισίς έστιν συνείδησις αμόλυντος και καθαρά αίσθησις».

(Διάκριση είναι συνείδηση αμόλυντη και καθαρή αντίληψη).

Ίωάν. Σιναΐτης

 

Πάντα μέ καλούς λογισμούς όλα νά τά αντιμετωπίζετε. Όσο βοηθάει είναι καλός λογισμός, δέν βοηθάει καμιά άλλη άσκηση.

Γέρ. Παΐσιος Αγιορείτης

 

Θέλεις να βρεϊς τήν αιώνια ζωή; Κράτησε αυτά τά δύο, τήν πίστη καί τήν ταπεινοφροσύνη.

Ισαάκ ό Σύρος

 

Ή ησυχία είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στήν προσευχή σαν τήν άδηλη αναπνοή στον άνθρωπο.

Γέρ. Παϊσιος Αγιορείτης

 

«Αμαρτήματα γυναικών, ανδρών άπαιδευσία» (Τά αμαρτήματα τών γυναικών οφείλονται στήν άπαιδευσία τών ανδρών).

Ίωάν. Δαμασκηνός

 

Ό λόγος τοϋ Θεού έχει χαμηλή θύρα. Γιά νά εισέλθει κάποιος μέσα ή πρέπει νά είναι παιδί ή πρέπει νά σκύψει ταπεινά τό κεφάλι.

Ιερός Αυγουστίνος

 

Άς κερδίσουμε τις ψυχές μέ τις ελεημοσύνες, ας δώσουμε άπό τά υπάρχοντα μας στους φτωχούς, γιά νά γίνουμε πλούσιοι σέ ουράνια αγαθά.

Γρηγόριος Θεολόγος

 

Διότι αυτό σημαίνει νό είσαι μαθητής τοΰ Χριστού, τό νά είσαι πράος καί επιεικής.

‘Άγ. Ίωαν. Χρυσόστομος

 

Ή αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, ή αδικία δέν έχει- μαζεύει οργή Θεοϋ. Φοβερό!

Γέρ. Παίσιος Αγιορείτης

 

Ό Θεός επιτρέπει, σύμφωνα μέ τό σχέδιο Του, νά δοκιμαστεί ό καθένας μέ διάφορες θλίψεις, γιά νά φανερωθούν εκείνοι πού Τόν αγαπούν.

Άγιος Έφραίμ ό Σύρος

 

Τίποτε δεν μπορεί νά κάμει την ψυχή τόσο φιλοσοφημένη και επιεική καί ήπια, όσο ή συνεχής ανάμνηση των αμαρτημάτων μας.

Άγ. Ίω. Χρυσόστομος

 

Ό ταπεινός ποτέ δεν πέφτει. Άπό πού νά πέσει, άφού βρίσκεται κάτω άπό όλους;

‘Άγ. Μακάριος ό Αιγύπτιος

 

Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα άπό τό νά έχει κανείς αναπαυμένη τή συνείδηση του. Φτερά νιώθει μέσα του- πετάει.

Γέρ. Παΐσιος Αγιορείτης

 

Ή σκέπη καί ή πρόνοια του Θεού απλώνεται επάνω σέ όλους τούς ανθρώπους, τήν βλέπουν όμως όσοι καθάρισαν τόν εαυτό τους άπό τήν αμαρτία.

Άγιος Ισαάκ ό Σύρος

 

Μεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεσθε θερμά, υπομένετε και θά ιδείτε χέρι δυνατό νά σας κρατά.

Γέρ. Άμφιλόχιος Μακρής

 

Νά εξομολογείσαι τακτικά και καλά, γιατί και Πατριάρχης νά είσαι, άν δέν εξομολογείσαι, δέν σωζεσαι.

Γέρ. Πορφύριος Μπαϊρακτάρης

 

Αρετή πού δέν ασκείται έμπρακτα, γρήγορα κάτω από τήν επήρεια των διαφόρων περιστάσεων εξαφανίζεται.

Γρηγόριος Θεολόγος

 

Εκείνοι πού αγωνίζονται πολύ, μέ πολλή ταπείνωση καί μέ πολλή ελπίδα στό Θεό, ή καρδιά τους χαίρεται και ή ψυχή τους φτερουγίζει

Γέρ. Παΐσιος Αγιορείτης

 

Μή θέλεις νά κρατείς ανέμους στήν παλάμη σου, δηλαδή πίστη δίχως έργα.

Ισαάκ ό Σύρος

 

Όσο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει σ’ αυτή τή ζωή.

Γέρ. Παΐσιος Αγιορείτης

 

Ή εξομολόγηση είναι ένας τρόπος, γιά νά έλθει ό άνθρωπος στό Θεό. Είναι προσφορά της αγάπης τού Θεού οτόν άνθρωπο.

Γέρ. Πορφύριος Μπαϊρακτάρης

 

Μή θέλεις νά μέ πείσεις με τά λόγια, άλλα μέ τά έργα. Μισώ τή διδασκαλία πού είναι αντίθετη μέ τόν τρόπο ζωής.

Γρηγόριος Θεολόγος

http://www.agiameteora.net/index.php/component/content/article?id=18