English text at the end…

« Οι δωρητές στις εκκλησίες έχουν την ευλογίαν του Θεού ».

« Ο δωρήζων εις τον οίκον του Θεού γίνεται θεοδώρητος».

« Η εργασία είναι μεγάλη προφύλαξη κατά των πειρασμών ».

« Η πλεονεξία είναι φοβερόν αμάρτημα ».

« Η εγκράτεια της γλώσσας φέρνει πάντα ειρήνη ».

« Μεγάλο κακό στον άνθρωπο που ζή με σκέψη μολυσμένη ».

« Η καλοσύνη της ψυχής αξίζει περισσότερον από την ομορφιά του σώματος».

 « Προσέχετε την κατάκρισιν δια των συνάνθρωπόν σας ».

« Προστάτευε ω άνθρωπε τον εαυτόν σου από την αμαρτία για να κερδίσης τον Παράδεισον ».

« Χριστιανέ όλα τα πρωινά είναι δικά σου, το πρωινό της Κυριακής ανήκει εις τον Θεόν. Μη το λησμονάς ».« Χωρίς Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει , δεν υπάρχει ζωή αιώνια δια τον άνθρωπον».

« Το Πνεύμα το ’γιον είναι ένας αέρας αγάπης. Είναι το φως που καιει. Είναι ένα δροσερό χαρμόσυνο φύσιμα ».

« Η κοσμική δόξα δεν οδηγεί στους Ουρανούς τα τέκνα του Θεού ».

« Η ταπείνωσις είναι ευλογία, που προστατεύει την ψυχή από την αμαρτία ».

« Η προστασία του Θεού είναι η πραγματική σιγουριά στον άνθρωπο».

« Η υπακοή στους λόγους του Ευαγγελίου θα δώσουν στην ψυχής αιώνιον ».

« Εάν δεν υποφέρει ο άνθρωπος στην ζωή της γης δεν είναι εύκολον να εισέλθη την πύλη του Παραδείσου ».

« Ότι συμβαίνη στον άνθρωπο στην ζωή του , είναι λόγω της ατάκτου ζωής του ».
« Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται ο πονηρός καταποντίζεται ».

« Η μελέτη του Θείου λόγου , ωριμάζει την σκέψιν του ανθρώπου ».
« Η νηστεία να συνοδεύεται και με ενάρετη ζωή ».

« Η πνευματική μόρφωσις είναι ανώτερα πάντων ».

« Μη βλάπτετε τον συνάνθρωπόν σας ούτε με λόγον ούτε με έργον ». 

« Η απελπισία είναι έργον του πονηρού ».

« Δίχως θλίψις δεν μπορεί ο Χριστιανισμός να εισέλθη εις τη Βασιλεία των Ουρανών ».

« Το χρήμα δεν φέρνει ανάπαυσιν ψυχής αλλά την καταποντίζει εις το σκότος ».

« Η μετάνοια ανασταίνει τον άνθρωπο ».

« Όταν ο Θεός ευλογεί είναι όλα τερπνά , ωφέλημα και καλοδιάβατα».

« Τα φάρμακα της ψυχής , είναι τα Θεία λόγια του Ευαγγελίου ».

Πηγή

Didactic Sayings of St. Raphael of Lesvos

 

The following teachings come from St. Raphael, the newly-revealed martyr of Lesvos, through revelations of his various appearances to residents in Lesvos.

– Donors to churches have the blessing of God. A donor to the house of God becomes a recipient of God’s gifts.

– Work is a great precaution against temptations.

– Greed is a terrible sin.

– Temperance of the tongue always brings peace.

– Great evil to the person who lives with contaminated thoughts.

– Goodness of the soul is worth more than the beauty of the body.

– Beware of the condemnation of your fellow man.

– O man, protect yourself from sin in order to gain Paradise.

– Christian, all mornings are yours, but Sunday morning belongs to God. Do not forget this.

– Without Holy Communion there does not exist, there does not exist eternal life for man.

– The Holy Spirit is an air of love. He is the light that burns. He is a cool and cheerful breeze.

– Worldly glory does not lead God’s children to heaven.

– Humility is a blessing that protects the soul from sin.

– The protection of God is the true assurance of man.

– Obedience to the words of the Gospel will give the soul eternity.

– If man does not suffer in life on earth then it is not easy to enter the gates of Paradise.

– Whatever happens to man in his life, it is because of his naughty life.

– When man prays, the evil one plummets.

– The study of the Divine word, matures the thought of man.

– Fasting should be accompanied by a virtuous life.

– Spiritual formation is higher than anything.

– Do not hurt your fellow man, neither in word nor deed.

– Despair is the work of the evil one.

– Without affliction the Christian people cannot enter the Kingdom of Heaven.

– Money does not bring rest to the soul, but sinks it into darkness.

– Repentance resurrects man.

– When God blesses all is delightful, beneficial and prosperous.

– The medicines of the soul, are the Divine words of the Gospel.

 

Source: Translated by John Sanidopoulos

 http://iliaxtida.wordpress.com/2013/07/02/ar-2/