…”ἀπόδοτε αὐτῆ ὡς καί αὐτή άπέδωκε…στίχ.6-8″.
Ἂνταποδώστε της ὃ,τι αὐτή ἒκανε στούς ἂλλους. Ὁ Θεός δίνει τήν ἂδεια σ’ αὐτούς πού ἒχουν ὑποστῆ δεινά νά ἀνταποδώσουν τά ἲδια στούς ἐχθρούς τους, ἀσεβεῖς αὐτοί πρός ἀσεβεῖς ἐπιτιθέμενοι. Μέσα στήν ἱστορία ἐπιτρέπει ὁ Θεός αὐτά πού κάποιοι ἒκαναν σέ ἂλλους νά τά ὑποστοῦν καί οἱ ἲδιοι.Ἡ Ρώμη εἶχε μεταβάλει σέ χειρότερους ἀπό κτήνη 320.000 Γότθους αἰχμαλώτους. Ἡ συμπεριφορά τῶν Ρωμαίων ἒναντι τῶν δυστυχῶν αὐτῶν αἰχμαλώτων ξεπερνάει κάθε ὃριο κτηνωδίας. Καί λοιπόν ὁ Θεός ἐπέτρεψε στόν βασιλιά τῶν Γότθων νά μπῆ στή Ρώμη καί νά τά κάνη ὃλα κατά τή λαϊκή ἒκφραση “λίμπα”, νά μήν ἀφήση τίποτε ὂρθιο καί, νά σφάξη ὃσους μποροῦσε πιό πολλούς, ἐκδικούμενος τό κακό πού ἒκαναν στούς Γότθους. Τήν ἲδια τιμωρία διά μέσου τῶν αἰώνων ἐπιφυλάσσει ὁ Θεός σέ κάθε ἀντίχριστη δύναμη πού ἐνεργεῖ ἐναντίον τῶν στοιχειωδῶν ἀρχῶν τῆς ἀνθρώπινης, ὂχι τῆς θείας, δικαιοσύνης.Δέν γνωρίζω πόσοι ἒχετε διαβάσει ἢ ἒχετε ἀκούσει για τό τί ἒπαθε ἡ Γερμανία πού κατέστρεψε ὃλη τήν Εὐρώπη τό 1940-44. Ἒπαθε τά ἰδια καί χειρότερα. Καταστράφηκε ὁλοσχερῶς. Καί ἀν διαβάση κανένας περιγραφές τῆς καταστάσεως πού ἐπικράτησε ἐκεῖ σέ ὃλη τή χώρα μετά τήν κατατρόπωσή της, θά ἰδῆ τί πείνα, τί ἀθλιότητα, πόσους ἐξευτελισμούς καί ταπεινώσεις ὑπέστη ὁ ὑπερήφανος αὐτός λαός, πού λάτρεψε κυριολεκτικά τόν ἀντίχριστο καί εἰκόνα τοῦ μεγάλου Ἀντιχρίστου τοῦ τέλους τῶν αἰώνων Χίτλερ. Πόσοι ὃμως τά σκεπτόμαστε αὐτά καί πόσοι ἐνδιαφερθήκαμε νά τά μάθουμε! Πολύ σωστά παρατηρήθηκε πώς ἀπό τήν ἱστορία ἓνα δίδαγμα βγαίνει: οἱ ἀνθρωποι δέν ἒμαθαν ἱστορία!

 

Ἱερομ. Εὐσεβίου, ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Τόμος Γ΄
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2020/10/6-8.html