Ὁ Θεός ἀπαντᾶ στίς προσευχές μας μέ ποικίλους τρόπους:
 Κάποτε ἀπαντᾶ μέ γεγονότα, πού ἐνῷ τά νομίζουμε συμπτώσεις, ὅμως στήν πραγματικότητα καθόλου δέν εἶναι συμπτώσεις, ἀλλά εἶναι ἔργο τῆς θείας Του Πρόνοιας!
 Ἀπαντᾶ ἄλλοτε καί μέ μιά ἀπρόσμενη ἐξέλιξι τῶν πραγμάτων!

  Ἀπαντᾶ πολλές φορές καί μέ τή σιωπή Του, ἄν τοῦτο ἀπαιτεῖ τό βαθύτερο συμφέρο τῆς ψυχῆς μας!

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό φυλάδιο τῆς Ἱ.Μ. Σταυροβουνίου