ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕ ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.
 
ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΣΕ ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
Ἀγωνίζου τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν καὶ ὁ Θεὸς θέλει σε ἐνισχύει ἐν τῷ σταδίῳ τοῦ ἀγῶνος. 
Ἐν τῷ ἀγῶνι παρουσιάζονται αἱ ἀδυναμίαι καὶ αἱ ἐλλείψεις καὶ τὰ ἐλαττώματα, ἡ δὲ φροντὶς ἐξαλείφει αὐτά. 
Ἐν τῷ ἀγῶνι , ὡς ἐν γυμναστηρίῳ , γινώσκωμεν τὰς ἀδυναμίας μας.

Τὸ κάτοπτρον τῆς ἠθικῆς μας καταστάσεως εἶναι τὸ στάδιον τοῦ ἀγῶνος. Ὁ μὴ ἀγωνισθεὶς ἐν τῷ σταδίῳ , οὐκ ἐπέγνω ἑαυτόν. 
Θάρσει καὶ ὁ Θεὸς μεθ’ ὑμῶν. Ἀμήν.
 
 
Ὁ Πνευματικός σου Πατὴρ
+ Ὁ Π ε ν τ α π ό λ ε ω ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς
 
 
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/01/blog-post_870.html