(μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία)
«ἐν συναγωγῇ ἁμαρτωλῶν ἐκκαυθήσεται πῦρ,
καὶ ἐν ἔθνει ἀπειθεῖ ἐξεκαύθη ὀργή.»
(Σοφ. Σειρ. 16,6)
 
(Εἰς συγκέντρωσιν ἁμαρτωλῶν θὰ ἀνάψη
φωτιά, διὰ νὰ τοὺς κατακαύση, καὶ ἐναντίον
ἔθνους, ποὺ δὲν ὑπακούει εἰς τὰς Θείας
ἐντολάς, ὡσὰν πυρκαϊὰ θὰ ἐκσπάση ἡ ὀργὴ
τοῦ Θεοῦ)
(Σημείωση: Μὲ συγχωρεῖτε γιὰ τὴν ἔκταση τοῦ κειμένου, ἀλλὰ κάποια ἐλάχιστα οὐσιώδη- τὰ ὁποῖα θὰ ὁλοκληρωθοῦν σὲ δύο μέρη – πρέπει νὰ εἰπωθοῦν)
Εἰσαγωγὴ
Πιὸ ἐπίκαιρο ἀπὸ ποτέ, ἡ κάρτα τοῦ πολίτη ἀποτελεῖ ἕνα θέμα πολὺ σημαντικό, καίριο θὰ λέγαμε γιὰ τὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ διάγει ἡ ἀνθρωπότητα.
Οἱ βασικὲς πτυχὲς αὐτοῦ τοῦ θέματος εἶναι τεχνολογικές, πολιτικές- οἰκονομικές-κοινωνοιολογικὲς καὶ θρησκευτικές-σωτηριολογικές.
Μὲ τὸν Ἕλληνα ὑπνωμένο καὶ παρασυρμένο ἀπ᾿ τὴν εὐζωία, ὑφαινόταν τὶς προηγούμενες δεκαετίες ἕνας ἱστός, μιᾶς ἀράχνης ποὺ λέγεται νέα τάξη πραγμάτων (ΝΤΠ). Παγκοσμιοποίηση. Κι ἔχει πολλὰ πλοκάμια. Πολλὰ μέσα καὶ ὅπλα. Οἰκονομικὴ ὕφεση, μετανάστευση λαῶν-σχέδιο Calergi & ἰσλαμοποίηση, οἰκουμενισμός – πανθρησκεία, παγκόσμιο χρῆμα & κυβέρνηση.

Κι ἀφοῦ δημιουργήθηκαν οἱ προϋποθέσεις (μᾶς καλόμαθαν, μᾶς ἔμαθαν ἕνα τρόπο ζωῆς ποὺ μᾶς ἀπομάκρυνε ἀπ᾿ τὶς ρίζες μας), ὁδηγηθήκαμε πλέον στὸ κεφάλαιο τοῦ ἀφελληνισμοῦ τοῦ ἔθνους καὶ τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ του.
Κρίση, οἰκονομικὴ καὶ πολιτική. Κοινωνικὴ καὶ πολιτιστική. Κρίση ἰδεῶν καὶ ἠθῶν. Μιὰ κρίση ποὺ τὴν προκάλεσαν τὰ σύγχρονα οἰκονομικοπολιτικὰ καθεστῶτα, ἡ κοσμοκρατορία τοῦ χρήματος, ἡ ἀμάθεια καὶ ἡ ἀδιαφορία.
Ὅλα τὰ παραπάνω ἔχουν προκαλέσει παγκόσμια φτώχεια, τρομολαγνεία, χειραγώγηση, δυστυχία. Καθημερινά, κεκτημένες ἐλευθερίες μειώνονται.
Ζοῦμε σὲ ἕνα σκοτεινὸ παρὸν καὶ ἀκόμα πιὸ δυσοίωνο διαγράφεται τὸ μέλλον μας. Τὰ παραπάνω, μοιάζουν λίγο μὲ τὶς καταστάσεις ποὺ περιγράφονται στὸ συγγραφικὸ ἔργο «1984 – Ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς» (Όργουελ) (Ἡ κοινωνία ποὺ περιγράφεται στὸ βιβλίο κυβερνᾶται ἀπό τὸ “Κόμμα”. Κεντρικὸς χαρακτῆρας τῆς ἱστορίας εἶναι ὁ Γουίνστον Σμὶθ, ὁ ὁποῖος εἶναι μέλος τοῦ «Κόμματος» ὄντας δημόσιος ὑπάλληλος. Ζεῖ στὴν ἀπόλυτη μοναξιά, γεμᾶτος φόβο καὶ μῖσος γιὰ τὸν «Μεγάλο Ἀδελφό».)
Δριμεῖες οἱ προκλήσεις τῶν ἐσχάτων καιρῶν-ποὺ ἤδη διανύουμε-καὶ οἱ ὁποῖες προετοιμάζουν μὲ ταχεῖς ρυθμούς: τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς Παγκόσμιας Δικτατορίας του καὶ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ψυχολέθριου χαράγματος 666 ποὺ ἐπιφυλάσσει γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα, προκειμένου νὰ τὴν σύρει διὰ παντὸς στὴν αἰώνια ἀπώλεια μαζί του!
Ὑπάρχει παραπληροφόρηση καὶ παραπλάνηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀπὸ πολλοὺς φορεῖς (ἐκκλησιαστικοὺς καὶ μή), ποὺ εἴτε ἀποφεύγουν νὰ πάρουν ξεκάθαρη θέση ἐπὶ τοῦ θέματος (ἀποδοχὴ ἢ μὴ τῆς κάρτας), εἴτε ἀσχολοῦνται σὲ «πολιτικοοικονομικὸ ἐπίπεδο» καὶ ὄχι σὲ ὁμολογιακὸ καὶ σωτηριολογικό, εἴτε τηροῦν σιγὴ ἰχθύος γιὰ ἕνα τόσο σημαντικὸ κι ἐσχατολογικὸ ζήτημα.
Κάποιοι χειρίζονται πολλὰ καὶ δόλια μέσα ἐλέγχου τῶν μαζῶν ὅπως ὕφεση οἰκονομική, ἐπιφημίες κ.α.
Πολλοὶ ψυχανεμιζόμαστε τὴν διασπορὰ ἑνὸς κατασκευασμένου ἰοῦ, ὡς ἕνα κοινωνικὸ πείραμα ἐλέγχου καὶ χειραγώγησης τῶν μαζῶν μέσῳ τοῦ φόβου.
Ὅσο λοιπὸν εἴμαστε ἀπασχολημένοι μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ πλέον μὲ τὸν κορονοϊό, κάποιοι ἑτοιμάζουν τὶς ἁλυσίδες μας. Ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ τὴν ἀπομόνωσή του ἀπὸ τὰ Θεόδοτα δῶρα τοῦ αὐτεξουσίου καὶ τῆς ἐλευθερίας, ἡ προετοιμασία γιὰ τὴ δημιουργία τῆς κοινωνίας τῆς σκλαβιᾶς καὶ τῆς ἀνελευθερίας, ἔχει ἤδη ἀνοίξει.
Σήμερα ἡ πολιτιστική μας μιζέρια καὶ ἡ μηδενικὴ πολιτιστικὴ παραγωγή, μαζὶ μὲ τὴν ἀνέχεια καὶ κυρίως τὴν ἀποστασία μας, μᾶς φέρνει ἀντιμέτωπους μὲ τὸν ἐχθρὸ ποὺ χαριτωμένα ὀνομάζεται παγκοσμιοποίηση, (Globalization) καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ξεπεραστεῖ μὲ «ἄνοιγμα», ἀλλὰ μὲ περιχαράκωση. Τὸ κλειστὸ ἔθνος δὲν εἶναι πάντα στὸ δρόμο τοῦ ἐκφυλισμοῦ, ἀλλὰ κάποτε εἶναι στὸ δρόμο τῆς ἀναγέννησης.
Ὅλο καὶ συχνότερα γίνεται λόγος στὰ ΜΜΕ γιὰ τὸ λεγόμενο σφράγισμα ὡραιοποιῶντας το, τὴν τοποθέτηση δηλαδὴ chip κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα ὥστε νὰ εἶναι συνεχῶς ὑπὸ τὴν κατοχὴ τοῦ ἀτόμου καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει κίνδυνος ἀπώλειας του.
Τὰ μέσα ἐνημέρωσης, ποὺ κατάντησαν ὑπηρέτες τῆς νέας τάξης πραγμάτων.
Ἡ προπαγάνδα τὰ θέλει θεματοφύλακες τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου καὶ τῆς δημοκρατίας, ἐνῶ δὲν εἶναι παρὰ ἕνας μηχανισμὸς ἐλέγχου τῆς σκέψεως, στὴν ὑπηρεσία τῶν συμφερόντων τοῦ κράτους καὶ μιᾶς ὑπερεθνικῆς ἐλίτ. Πίσω ἀπὸ τὸ θέαμα τοῦ ἀνεξάρτητου δημοσιογράφου, ἡ ἐλὶτ εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία ἀποφασίζει τελικά, τί θὰ δοῦμε, θὰ ἀκούσουμε ἢ θὰ διαβάσουμε.
Οἰκοδομεῖται ἕνα πρωτοφανὲς στὴν ἱστορία, σύστημα παγκοσμίου ἐλέγχου τὸ ὁποῖο κατ’ εὐφημισμὸ ὀνομάζεται «Νέα Παγκόσμια Τάξη».
Πολλοὶ ἴσως θεωροῦν τὴν ἐμφύτευση ὡς ἕνα ἀπίθανο σενάριο συνομωσιολογίας ποὺ ἀνήκει στὴ σφαῖρα τῆς φαντασίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως δὲν μποροῦμε νὰ ἀμφισβητήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐπερχόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη (ΚΤΠ) ἀποτελεῖ τὸν προπομπὸ τοῦ chip ποὺ ἡ καθιέρωσή του θὰ σημάνει καὶ τὸ τέλος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ βαρβαρότητα ἔρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω ἀπὸ ἄνομες συμμαχίες καὶ προσυμφωνημένες ὑποδουλώσεις. Μιὰ μεθοδευμένη ἐπιστημονικὴ καθυπόταξη τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, κ. Μπενάκη, προσφωνῶντας τὸ Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, μίλησε γιὰ περιορισμὸ μέρους τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας χάριν τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴ διευρυμένη Εὐρώπη, γιὰ μεταβολὴ τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ γιὰ προκλήσεις ποὺ θὰ συναντήσει ἡ Δημοκρατία ἡ ὁποία θὰ δοκιμαστεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης.
Τώρα ποὺ ὅλοι εἴμαστε «μαντρωμένοι» ποιὸς μπορεῖ νὰ μιλήσει γιὰ συνωμοσιολογίες, εἰδικὰ ὅταν «σειρῆνες» ἐγχώριες καὶ μή, ἀρχίζουν νὰ ἠχοῦν τὸν «σκοπὸ» τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης;
Κάρτα
Τί εἶναι ὅμως ἡ κάρτα τοῦ πολίτη (ΚΤΠ); Eίναι μιὰ ὑπερταυτότητα ποὺ ὅμως καταργεῖ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο σὰν φυσικὴ παρουσία.
Θὰ ἔχει τὸ σχῆμα πιστωτικῆς κάρτας καὶ θὰ ἀποτελέσει τὸ κλειδὶ στὶς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν μὲ τὴ δημόσια διοίκηση γιὰ τὶς ψηφιακὲς ὑπηρεσίες ποὺ λειτουργοῦν ἢ πρόκειται νὰ λειτουργήσουν.
Μὲ τὴν κάρτα θὰ ἐπιτρέπεται ἡ πρόσβαση σὲ δημοτολόγια, ἐφορίες, ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ ἄλλες δημόσιες ὑπηρεσίες. Μέσῳ αὐτῆς θὰ εἶναι δυνατὴ ἡ πρόσβαση στὸ σύστημα τῆς γενικῆς γραμματείας πληροφορικῶν συστημάτων. Ἐπίσης θὰ μπορεῖ κανεὶς ἂν τὸ ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχει πρόσβαση στὸν ἰατρικό του φάκελο καὶ σὲ πιστοποιητικά.
Θὰ χρησιμοποιεῖται ἐπίσης ὡς ταξιδιωτικὸ ἔγγραφο γιὰ τὶς μετακινήσεις ἐντὸς ζώνης Σένγκεν, ἐνῶ μεταξὺ τῶν χρήσεων συγκαταλέγεται καὶ αὐτή τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης. Θὰ εἶναι δηλαδὴ ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα τῶν πολιτῶν στὸ διαδίκτυο ἐπιτρέποντας τὴν ἠλεκτρονικὴ αὐθεντικοποίησή τους μὲ σκοπὸ τὴν πρόσβασή τους σὲ ἕνα μεγάλο μέρος ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν.
Ἀποτέλεσμα, ἡ βελτίωση τῆς ταχύτητας καὶ τῆς ἀσφάλειας τῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ παρέχονται στὸν πολίτη, ὁ περιορισμὸς χρήσης πλαστῶν καὶ παραποιημένων ἐγγράφων ποὺ μποροῦν ἐπίσης νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τρομοκράτες καὶ ἐγκληματίες γιὰ νὰ εἰσέλθουν στὴν ΕΕ ἀπὸ τρίτες χῶρες.
Ἡ οἰκονομικὴ καὶ ἐπιχειρηματικὴ ἐλίτ, αὐτὴ ποὺ πρωτοστατεῖ στὴν ΝΤΠ καὶ τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση ποὺ εὐαγγελίζεται, ἐπιστρατεύει ἰδεολογικὰ καὶ ρητορικὰ σχήματα γιὰ νὰ θολώνει τὰ νερά. Ἡ οἰκουμενικὴ εἰρήνη, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ δημοκρατία δὲν εἶναι παρὰ ὡραῖες λέξεις γιὰ νὰ προωθηθοῦν ὑστερόβουλοι σκοποὶ ἀπὸ κέντρα ἀποφάσεων ποὺ ἀντιστρατεύονται τὸ γενικότερο καλό.
Σύμφωνα μέ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἡ Κάρτα Πολίτη θὰ ἔχει τὴ μορφὴ καὶ τὶς διαστάσεις καρτῶν ποὺ χρησιμοποιοῦμε ἤδη στὴν καθημερινότητά μας, ὅπως ἡ κάρτα ἀνάληψης μετρητῶν, ἐνῶ στὴν ἐπιφάνειά της θὰ ἀποτυπώνονται τὰ συνήθη στοιχεῖα ταυτοποίησης τοῦ κατόχου της καὶ ἡ φωτογραφία του. Παράλληλα, θὰ φέρει πλινθίο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ προσφέρεται, γιὰ ὅποιον πολίτη το ἐπιθυμεῖ, ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς αὐθεντικοποίησης κατὰ τὴ χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα παραγωγῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγράφων.
Ἡ Κάρτα Πολίτη θὰ διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικὰ ἀσφάλειας- σύμφωνα πάντα μὲ τὸ ὑπουργεῖο ἐσωτερικῶν- σύμφωνα μέ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα.
Τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι θὰ περιλαμβάνει:
Θυρεὸ Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Ὄνομα τῆς Χώρας,Τύπος ἐγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD), τὸ σῆμα τοῦ ICAO γιά τὴν ὕπαρξη RFID chip, Ἀριθμό, Ἐπώνυμο, Ὄνομα, Φῦλο, Ἡμερομηνία γέννησης, Ἰθαγένεια, Ἡμερομηνία λήξης, Ἀριθμὸ Πρόσβασης Κάρτας, Ἀρχὴ ἔκδοσης, Ὑπογραφὴ κατόχου, φωτογραφία τοῦ κατόχου σὲ ψηφιακὴ μορφή, Ὄνομα πατέρα, Ὄνομα μητέρας, Τόπος γέννησης, Ἡμερομηνία ἔκδοσης, Ὁμάδα αἵματος, Ἀριθμὸς Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης, ἀριθμὸ δημοτολογίου, εἰδικὸς ἐκλογικὸς ἀριθμός, ΑΦΜ, Ψηφιακὴ ὑπογραφὴ (μαθημα- τικός ἀλγόριθμος ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἀπόδειξη τῆς γνησιότητας ἑνὸς ψηφιακοῦ μηνύματος ἢ ἐγγράφου), ἰατρικὸ φάκελο, ἐπαγγελματικὸ ἢ συνδικαλιστικὸ ἱστορικό. Οὐσιαστικὰ ὅλη μας τὴ ζωή.
Ἡ ἔκδοση τῆς ΚΤΠ σχεδιάζεται νὰ γίνει σὲ δύο φάσεις: στὴν πρώτη γιὰ πολῖτες ἄνω τῶν 18 ἐτῶν καὶ στὴ δεύτερη γιὰ πολῖτες μεταξὺ 12 καὶ 18 ἐτῶν. Κατὰ προτεραιότητα θὰ ἐκδοθεῖ στοὺς μετανάστες, γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ λειτουργεῖ καὶ ὡς «κάρτα μετανάστη».
Μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ κάρτα μετανάστη εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἐφοδιαστοῦν ὅλοι οἱ ἀλλοδαποὶ ποὺ μένουν στὴν Ἑλλάδα, ὅπως προβλέπεται στὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ποὺ κατατέθηκε στὴ Βουλή.
Βέβαια θὰ πρέπει νὰ γίνεται συχνὰ ἐπικαιροποίηση τοῦ τρόπου ἐφαρμογῆς τῆς ΚΤΠ ἀλλὰ καὶ τῆς τεχνολογίας της, δεδομένου ὅτι τὰ δεδομένα ἀλλάζουν.
Ἀσφάλεια δεδομένων
Ἕνα πλεονέκτημα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ «σπόνσορες» αὐτῆς τῆς τεχνολογίας εἶναι ἡ ἀσφάλεια. Ἄς δοῦμε ὅμως ἐὰν τελικὰ στέκει αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα.
Σὲ ἕνα τηλεοπτικὸ σταθμὸ στὴ Γερμανία ἀποδείχθηκε ὅτι τὰ δεδομένα ὑποκλέπτονται πολὺ εὔκολα.
Ὁ τηλεπαρουσιαστὴς τοῦ καναλιοῦ ARD κάλεσε μέλος τῆς ὀργάνωσης χάκερ μὲ τὴν ὀνομασία “Chaos Computer Club” γιὰ νὰ ἀνακαλύψει πόσο ἀσφαλῆ ἦταν τὰ ἀμφισβητούμενα νέα τσὶπ μὲ τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι ἐφοδιασμένες οἱ νέες Γερμανικὲς ταυτότητες.
Χρησιμοποίησαν ἁπλοὺς ἐρασιτεχνικοὺς σαρωτὲς ἀνίχνευσης (scanners) σὰν καὶ αὐτοὺς ποὺ θὰ κυκλοφορήσουν μαζὶ μὲ τὶς νέες ταυτότητες καὶ διαπίστωσαν ὅτι μποροῦσαν νὰ ὑποκλέψουν μὲ εὐκολία τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶχαν γραφτεῖ στὸ «ἀπρόσβλητο» microchip τῆς Γερμανικῆς ΚΤΠ. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ὑπέκλεψαν ἦταν τὰ δύο δακτυλικὰ ἀποτυπώματα καὶ ἕνας ἑξαψήφιος κωδικὸς ποὺ θὰ ἀποτελοῦν τὴν ψηφιακὴ ὑπογραφὴ τοῦ κατόχου.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν τηλεοπτικὴ ἐπίδειξη ὑποκλοπῆς τῶν στοιχείων ποὺ περιεῖχε τὸ microchip, σὲ συνέντευξή του ὁ Γερμανὸς Ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν Thomas de Maizière εἶπε ὅτι δὲν εἶδε κανέναν ἄμεσο λόγο προκειμένου νὰ ἀσχοληθεῖ τὸ ὑπουργεῖο μὲ αὐτὸ τὸ ὑποτιθέμενο θέμα ἀσφαλείας. Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες τὸ ὁμοσπονδιακὸ γραφεῖο γιά τὴν ἀσφάλεια πληροφοριῶν (BSI) ἀπέρριψε τὶς δίκαιες ἀνησυχίες τῶν συντελεστῶν τῆς τηλεοπτικῆς αὐτῆς ἀποκάλυψης γιὰ τὴν ἀσφάλεια αὐτῆς τῆς νέας κάρτας – ταυτότητας.
Ὁ εἰδικὸς Jens Bender καὶ ἐκπρόσωπος τῶν ἑταιρειῶν ψηφιακῆς τεχνολογίας, εἶπε ὅτι ἡ κάρτα ἦταν ἀσφαλὴς καὶ μάλιστα ἐπικαλέστηκε τὴν ὕπαρξη του συνδυασμοῦ τοῦ ἐνσωματωμένου τσὶπ μὲ τὸν ἑξαφήφιο κωδικὸ ἀριθμὸ ὡς σημαντικὴ βελτίωση ἀσφάλειας «ἔναντι τῆς μέχρι σήμερα τυποποιημένης διαδικασίας τοῦ ὀνόματος καὶ τοῦ κωδικοῦ πρόσβασης τοῦ κατόχου.»
Οἱ χρῆστες προειδοποιοῦνται νὰ μὴν τῆς ἔχουν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη καὶ νὰ μὴν τὴν χρησιμοποιήσουν.
Τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶναι ἐπάνω στὸ μικροκύκλωμα, εἶναι εὔκολο «παιχνιδάκι» γιὰ τοὺς εἰδικούς, νὰ τὰ «σπάσουν» καὶ νὰ τὰ κακομεταχειριστοῦν. Αὐτὸ δὲν τὸ λέει κάποιος ποὺ ἔχει ἀντίρρηση στὴν ἠλεκτρονικοποίηση τῶν πάντων, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ ἀστυνομία, ἡ ὁποία ἐντόπισε πολλὰ ἀδύνατα σημεῖα αὐτῆς τῆς νέας ταυτότητας καὶ λέει ἀνοιχτά: «Μακριὰ τὰ χέρια σᾶς ἀπὸ τὶς νέες ταυτότητες».
Προειδοποιοῦν τοὺς πολῖτες νὰ μὴν ἔχουν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν ἀσφάλεια ποὺ διαφημίζεται γιὰ τὸ νέο δημόσιο ντοκουμέντο (ταυτότητα), ἀφοῦ μπορεῖ εὔκολα νὰ γίνει παιχνίδι στὰ χέρια τῶν κακοποιῶν.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Μυστικῆς Ἀστυνομίας στὴ Γερμανία, κατηγορεῖ τοὺς πολιτικοὺς ὅτι σχεδίασαν τὶς νέες ταυτότητες χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη ἀσφάλεια καὶ μὲ παλιομοδίτικες μεθόδους.
Τεχνολογία
Τὸ RFID ( Radio Frequency Identification), ὁρίζεται ὡς «ταυτοποίηση μέσῳ ραδιοσυχνοτήτων». Τὰ συστήματα RFID ἀποτελοῦν ἕνα ὑποσύνολο τῶν Συστημάτων Αὐτόματου Προσδιορισμοῦ (Automatic Identification Systems). Εἰδικότερα λειτουργεῖ ὡς γενικὸς τῶν τεχνολογιῶν ποὺ χρησιμοποιοῦν ραδιοκύματα γιὰ νὰ προσδιορίσουν αὐτόματα ἀνθρώπους ἢ ἀντικείμενα καὶ ἀποτελεῖ τὴν τεχνολογικὴ ἐξέλιξη τῶν ραβδωτῶν κωδίκων (barcode).
Ἡ τεχνολογία RFID εἶναι γνωστὴ ἐδῶ καὶ 50 χρόνια. Χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν πολεμικὴ ἀεροπορία τῆς Ἀγγλίας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ τὴ διάκριση τῶν ἐχθρικῶν ἀπὸ τὰ φιλικὰ ἀεροπλάνα.
Οἱ ἐφαρμογές του τεράστιες, μὲ κλασικὸ παράδειγμα τὰ προϊόντα ποὺ ἔχουν συρμάτινες ταινίες στὶς ἁλυσίδες καταστημάτων.
Λίγα ἀπ᾿ τὰ σημαντικὰ πλεονεκτήματα ποὺ προσφέρει τὸ RFID εἶναι ἡ ἐξ ἀποστάσεως ἀναγνώριση μὲ δυνατότητα ἀποθήκευσης περισσοτέρων δεδομένων σὲ σχέση μὲ τὰ Bar Code καὶ ἡ δυνατότητα νὰ μὴν εἶναι ὁρατὰ στὸ ἀνθρώπινο μάτι (τὰ RFID tags) μιᾶς καὶ γιὰ τὴν ἀναγνώριση τους δὲν χρειάζεται ὀπτικὸ μέσο.
Ἄλλες τεχνολογίες
Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφέρουμε καὶ ἄλλες πιὸ ἐξελιγμένες τεχνολογίες, γιὰ νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸ ὑπερόπλο τῶν ὀργάνων τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ὑπάρχει ἡ ἄγνωστη γιὰ τοὺς περισσότερους τεχνολογία ἐγγραφῆς ψηφιακῶν δεδομένων (digital data) στὸ DNA, ἡ ὁποία θὰ ἀντικαταστήσει τὴν τεχνολογία τῶν σκληρῶν δίσκων καὶ θὰ δώσει ἀσύλληπτες δυνατότητες στοὺς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές – μιὰ τεχνολογία γιὰ τὴν ὁποία ἡ Microsoft ἐργάζεται πυρετωδῶς γιὰ τὴν ἐξέλιξή της.
Τὸ πάντρεμα τῆς πληροφορικῆς μὲ τὴν βιοτεχνολογία ἐξακολουθεῖ νὰ ἀπασχολεῖ τοὺς ἐπιστήμονες καὶ συνεχίζει νὰ ἐκπλήσσει. Ἐρευνητές τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἰνστιτούτου Βιοπληροφορικὴς καὶ τῆς ἀμερικανικῆς ἑταιρείας Agilent Technologies κατάφεραν νὰ ἀποθηκεύσουν ἕναν μεγάλο ὄγκο ψηφιακῶν δεδομένων (data) σὲ DNA, ἕνα ὑλικὸ ποὺ ἀντίθετα μὲ τὰ συνήθη βραχύβια τεχνικὰ μέσα ἀποθήκευσης, διαρκεῖ γιὰ δεκάδες χιλιάδες χρόνια.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἕνα μόνο γραμμάριο DNA μπορεῖ νὰ ἀποθηκεύσει 2,2 ἑκατομμύρια gigabits πληροφοριῶν ἢ περίπου 468.000 DVD.
Ὅλο αὐτὸ τὸ ψηφιακὸ ὑλικό, σύμφωνα μέ τοὺς ἐρευνητές, μετά τὴν ἀποθήκευσή του θυμίζει ἕναν ἁπλὸ κόκκο σκόνης, ὁ ὁποῖος ὑπολογίζεται ὅτι θὰ ἐπιζήσει σ᾿ ἕνα ξηρὸ καὶ ψυχρὸ μέρος γιὰ τοὐλάχιστον 10.000 χρόνια, ἔχοντας αὐτὰ τὰ δεδομένα κωδικοποιημένα στὸ ἐσωτερικό του.
Οἱ σκληροὶ δίσκοι εἶναι ἀκριβοὶ καὶ ἐνεργοβόροι (χρειάζονται συνεχὴ τροφοδοσία μὲ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα), ἐνῶ ἀκόμα καὶ τὰ θεωρούμενα ὡς καλύτερα μέσα ἀποθήκευσης, ὅπως οἱ μαγνητικὲς ταινίες, ἀρχίζουν νὰ φθείρονται μετὰ ἀπὸ μία δεκαετία.
Ἡ Microsoft φαίνεται πὼς θέλει νὰ ἀντικαταστήσει τὰ κέντρα δεδομένων μὲ DNA.
Ποιὸς μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ἡ τεχνολογία αὐτὴ δὲν θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὸ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ πάνω στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, στὸ ἀνθρώπινο DNA καὶ ἐνδέχεται νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἐν δυνάμει καὶ κατὰ τὴν ἔκδοση τῆς νέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, μέσῳ τῆς Ἰριδοσκόπησης (σκανάρισμα τῆς ἴριδας τοῦ ματιοῦ), Παλαμοσκόπησης (σκανάρισμα τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων τῆς παλάμης τοῦ χεριοῦ) καὶ Δακτυλοσκόπησης (σκανάρισμα ἀντίστοιχα τοῦ δακτύλου).
(Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα θὰ πρέπει νὰ δοθοῦν ἀπὸ τὸν κάθε πολίτη κατά τὴν ἔκδοση τῆς νέας Ταυτότητας καὶ εἶναι τὰ λεγόμενα Βιομετρικὰ Στοιχεῖα.)
Καὶ στὴ συνέχεια ὁ ἴδιος ὁ Ἀντίχριστος νὰ τὴν ἐπιβάλει ὑποχρεωτικὰ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ὥστε ἂν δὲν ἔχεις πάνω σου (στὸ DNA) χαραγμένο τὸ νούμερό σου, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ κάνεις τὶς συναλλαγές σου, θὰ βρίσκεσαι ἐκτὸς συστήματος καὶ δὲν θὰ μπορεῖς οὔτε νὰ πουλᾶς, οὔτε καὶ νὰ ἀγοράζεις.
«καὶ ἵνα μή τὶς δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.» (Αποκ. 13,17 )
Βέβαια ἀνάλογα μὲ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ πλήθους, ἀνάλογα πάντα μὲ τὴν ἐνημέρωσή του, ἡ ΝΤΠ μηχανεύεται ἄλλους, νέους τρόπους «σφραγίσματος» γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐπιτελέσει τὸ καταχθόνιο ἔργο της μυστικά.
Προετοιμάζεται πιθανῶς ἡ ἐπιστημονικὴ καθυπόταξη καὶ ὁ ἔλεγχος τοῦ ἀνθρώπου νέας γενιᾶς, τοῦ ὑπερανθρώπου 5G τοῦ ὁποίου οἱ νοητικὲς καὶ σωματικὲς λειτουργίες, ἀλλὰ καὶ ἡ συμπεριφορά του, θὰ εἶναι ψηφιακὰ ὑποβοηθούμενες κι ἐνισχυμένες. Καὶ ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς ὑπάρξεώς του θὰ εἶναι στὰ χέρια καὶ τὶς προθέσεις τρίτων παραγόντων.
Ὁ μετάνθρωπος γιὰ τὸν ὁποῖο μὲ πολὺ ὑπερηφάνεια μᾶς μίλησε ὁ κος Νανόπουλος, εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν.
Οἱ Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας ὅμως καὶ οἱ ἅγιοι γέροντές της, ἑρμηνεύοντας τὴν Ἀποκάλυψη, ἀλλὰ ἀποκαλύπτοντας καὶ τοὺς τρόπους τῆς καθυπόταξης στὸν Ἀντίχριστο ποὺ εἶναι καλὰ κρυμμένοι πίσω ἀπ᾿ τὰ χωρία της, μίλησαν καὶ προειδοποίησαν μὲ ἀνατριχιαστικὲς λεπτομέρειες καὶ ἀνεξήγητη ἀκρίβεια!
(συνεχίζεται…)
https://ethnegersis.blogspot.com/2020/04/1_7.html