Αποτέλεσμα εικόνας για σαραντης σαράντοσ
 Μαρούσι 5-11-2018
Ὁ Δεύτερος Γάμος τῶν κληρικῶν
Οὐδείς ἐκ τῶν ὀρθοδόξων κληρικῶν, τῶν ἐν χηρείᾳ ἤ τῶν ἐν διαζεύξει ἔχει καταθέσει ποτέ μέχρι σήμερα αἴτηση γιά δεύτερο γάμο.
Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου
Μετά ἀπό τήν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση τῆς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-τριαρχείου νά ἐπιτραπεῖ ὁ δεύτερος γάμος στούς ἐν χηρείᾳ καί διαζεύξει κληρι-κούς, καταθέτουμε εὐσεβάστως τούς λόγους γιά τούς ὁποίους θεωροῦμε ὕβρη τή ληφθεῖσα ἀπόφαση.

……………………………………………………
«Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία»
Οἱ παρακάτω τέσσερις εἰσηγήσεις πραγματοποιήθηκαν τήν 5η Ὀκτωβρίου 2018 στόν Ἱ.Ναό Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς ἐντός τοῦ πλαισσίου τῶν δραστηριοτήτων τῆς «Συνάξεως γιά τήν Ὀρθοδόξία». Ἡ ἔναρξη τῆς παρουσιάσεώς τους ἔγινε μέ τἠν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων ἐπεσήμανε πώς« ἡ ἐποχή χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἀποϊεροποίηση τοῦ ἔθνους μας. Δέν λογαριάζουν ὅτι τό ἑλληνικό ἔθνος εἶναι ὁμόδοξο ὁμόθρησκο, ὁμότροπο, ὁμόγλωσσο, ὅμαιμο. Ἡ ἀντιπάθεια πρός τό ἑλληνικό ἔθνος φαίνεται κυρίως μέ τήν τραγική ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Δηλαδή ἀποκρύπτουν ὅτι μέσα ἀπό τίς ἄλλες θρησκεῖες λατρεύεται κατ’οὐσίαν ὁ σατανάς· οἱ θεότητες τῶν ἄλλων θρησκειῶν εἶναι δαίμονες, θά μᾶς πεῖ καί ὁ ψαλμωδός Δαβίδ καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός. Ἀποκρύπτουν τή μαγεία, τήν ἀσέλγεια, τήν πορνεία τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Π.χ. τό Ταλμούδ καί τήν Καμπαλά ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό. Καί ἐνῶ κάθε ἄλλη θρησκευτική πίστη προστατεύεται πληρέστατα, ἀλλά καί οἱ διδάσκαλοί τους π.χ. οἱ Μουφτῆδες, ὡστόσο πολεμεῖται ἀνελέητα ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη….Ἐνῶ ἐπικαλοῦνται τή συνείδησή τους γιά νά μήν ὁρκισθοῦν, πάλι ἔρχονται σέ ἀντίφαση μέ τόν ἑαυτό τους καθ΄ὅτι ἡ συνείδηση εἶναι μεταφυσική ἔννοια πού δέν συνάδει μέ τή θεωρία τῆς ἐξελίξεως πού πιστεύουν, ἀπό πρωτόζωο σέ ἐμφίβιο, ἀνθρωποειδές, ἄνθρωπο….Ὡς πρός τό θέμα τῆς Οὐκρανίας, ὑπάρχουν σύνοδοι πού ἔχουν κανόνες. Διά τῶν Ἁγίων Πατέρων μιλᾶ ὁ Θεός…».
Καί τά τέσσερα θέματα,
 ¨ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙKO  ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ¨ ἀπό τόν π. Γεώργιο Δ. Μεταλληνό,
¨Ὁ Δεύτερος Γάμος τῶν κληρικῶν¨ Οὐδείς ἐκ τῶν ὀρθοδόξων κληρικῶν, τῶν ἐν χηρείᾳ ἤ τῶν ἐν διαζεύξει ἔχει καταθέσει ποτέ μέχρι σήμερα αἴτηση γιά δεύτερο γάμοἀπό τόν Ἀρχιμ.  Σαράντη Σαράντο,
«Ἡ στάση τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπέναντι στή ‘Σύνοδο τῆς Κρήτης’», τοῦ Ἀρχιμ. Παύλου Δημητρακοπούλου καί
¨ΓΙΑΤΙ Η «ΣΥΝΟΔΟΣ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ¨, τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ,
ἦσαν ἐξίσου ἐπίκαιρα καί σημαντικά γιά τή συνέχεια τῆς πορείας μας ὡς ζωντανῶν μελῶν τῆς Μἰας Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Μετά ἀπό τήν ἐνημέρωσή μας καί τόν καρποφόρο διάλογο κατέστη ἐπιτακτικότερη ἡ ἀνάγκη μίας ἀδιαλείπτου ἐπαγρυπνήσεως στά κεφάλαια τῆς πίστεως καί σωτηρίας μας. Τονίσθηκε ἡ σημασία συγκλήσεως μίας ὄντως Οἰκουμενικῆς Συνόδου πού ἀφοῦ λάβει ὑπόψιν ὅλες τίς παραμέτρους νά καταδικάσει συλλήβδην τόν Οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος κατ’οὐσίαν ἀποτελεῖ τήν κυρία αἰτία ὅλων τῶν ἐν λόγῳ προβλημάτων πού προκύπτουν.   
 
http://aktines.blogspot.com/2018/11/blog-post_917.html