Ἁγίου Τύχωνος τοῦ Ζάντονσκ

  Οἱ πραγματικοί χριστιανοί ζοῦν σ’ αὐτό τόν κόσμο σάν ὁδοιπόροι καί ταξιδιῶτες καί ξένοι. Ἀτενίζουν πάντοτε μέ τά πνευματικά μάτια τῆς πίστεως τήν οὐράνια πατρίδα, κι αὐτή προσπαθοῦν νά κατακτήσουν.

 Γίνε κι ἐσύ σέ τοῦτο τόν κόσμο ὁδοιπόρος καί ταξιδιώτης. Ἀτένιζε ἀδιάκοπα πρός τήν πατρίδα αὐτή καί μόχθησε νά τήν κερδίσεις. Ἔτσι θά νεκρωθεῖ μέσα σου ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας, ἡ σαρκική ἐπιθυμία, ἡ γοητεία τοῦ κακοῦ.

 Ὅποιος ἐπιζητεῖ τήν αἰώνια μακαριότητα καί ἀγωνίζεται μέ ἐπιμέλεια νά τήν κατακτήσει, αὐτός θεωρεῖ τά πάντα παροδικά καί προσέχει μήν τυχόν, ἐπιδιώκοντας τά πρόσκαιρα στερηθεῖ τά αἰώνια.

Εἴμαστε πλασμένοι γιά τήν αἰώνια ζωή ἀπό τόν Πλάστη μας καί ἔχουμε κληθεῖ σ’ αὐτή μέ τό θεῖο λόγο Του καί τό ἅγιο Βάπτισμα πού μᾶς ἀναγέννησε. Γι’ αὐτό ἦρθε ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, στόν κόσμο· γιά νά μᾶς καλέσει καί νά μᾶς ὁδηγήσει στήν αἰώνια ζωή, πού εἶναι ἡ μόνη ἀπαραίτητη καί πραγματική.

Αὐτή ἄς ἀποτελεῖ τόν πρῶτο σου στόχο καί σ’ αὐτήν ἄς ἀποβλέπει ἡ κάθε σου μέριμνα, ὥστε νά τήν ἀποκτήσεις. Χωρίς αὐτή τά πάντα εἶναι μάταια, ἔστω κι ἄν ἐξουσιάζεις ὅλο τόν κόσμο. Κάθε ἁμαρτία καί προσκόλληση στήν κοσμική ματαιότητα δημιουργεῖ προσκόμματα στήν ἀπόκτησή της. Φυλάξου λοιπόν ἀπ’ αὐτά γιά νά μήν τή στερηθεῖς.

Προσέχεις πολύ τήν πρόσκαιρη ζωή σου, ἄν καί εἶσαι βέβαιος ὅτι ὁπωσδήποτε θά τήν ἀφήσεις, καί κάνεις τό πᾶν γιά νά μήν τή στερηθεῖς. Πόσο ἀσύγκριτα περισσότερο πρέπει νά προσέχεις τήν αἰώνια ζωή σου καί νά καταβάλλεις κάθε προσπάθεια γιά νά μήν τή χάσεις;

 

Ὅλα τά πρόσκαιρα, ὅταν συγκριθοῦν μέ τά ἀγαθά τῆς αἰώνιας ζωῆς, εἶναι μηδέν. Ζήτησε τήν αἰώνια ζωή σάν τό μοναδικό ἀληθινό ἀγαθό σου, καί ἀπόφευγε συστηματικά κάθε τί πού σοῦ κλείνει τήν πόρτα πρός αὐτήν. Ὁ φιλάνθρωπος Θεός θέλει νά σέ σώσει. Αὐτό ἄς εἶναι καί δικό σου θέλημα. Ἔτσι ὁπωσδήποτε θά σωθεῖς. Νά ἐπιθυμεῖς τήν αἰώνια ζωή καί νά τή ζητᾶς ὅπως ὁ πεινασμένος τήν τροφή καί ὁ διψασμένος τό νερό. Τότε θά τήν ἀποκτήσεις σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία σου.

 Μή μιμεῖσαι ἐκείνους τούς χριστιανούς, πού ποθοῦν καί κυνηγοῦν σ’ αὐτόν τόν κόσμο τά πλούτη, γιά νά ζοῦν μέσα στίς ἀπολαύσεις καί τίς δόξες. Αὐτοί ξέχασαν ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔπαθε καί πέθανε γιά χάρη τους, καί μέ τό πάθος καί τό θάνατό Του ἄνοιξε τήν πύλη τῆς αἰωνιότητος, στήν ὁποία τούς κάλεσε. Αὐτοί ἐπιθυμοῦν καί ἐπιδιώκουν μόνο ὅσα βλέπουν· ὅσα δέν βλέπουν οὔτε τά ἐπιθυμοῦν οὔτε τά ἀναζητοῦν.

 Αὐτοί κάθε μέρα ἁπλώνουν τά χέρια τους, ὅπως ἄλλοτε ὁ Ἀδάμ, στό ἀπαγορευμένο δέντρο, τρῶνε ἀπ’ αὐτό, κι ἔτσι μέ τή θέλησή τους ἀποχωρίζονται ἀπό τό Θεό.

 Αὐτοί συμπεριφέρονται ὅπως οἱ Ἰσραηλίτες, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ ἔφυγαν ἀπό τήν Αἴγυπτο, ἔστρεψαν πάλι πίσω σ’ αὐτήν τίς καρδιές τους, ἐπιθυμώντας τά φαγητά τῶν Αἰγυπτίων· ἔτσι ὀργίστηκε ἐναντίον τους ὁ Κύριος.

 Αὐτοί οἱ χριστιανοί μέ τό ἅγιο Βάπτισμα ἐλευθερώθηκαν ἀπό τή δουλεία τοῦ διαβόλου, ὅπως τότε οἱ Ἰσραηλίτες ἀπό τή δουλεία τοῦ Φαραώ, καί ὑποσχέθηκαν ν ἀγωνιστοῦν γιά τήν κατάκτηση τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Ἡ καρδιά τους ὅμως παραμένει προσκολλημένη στά κοσμικά καί ὑλικά. Ἀδιαφοροῦν γιά τά αἰώνια καί κυνηγοῦν τά πρόσκαιρα.

 Ἐσύ νά μή μιμῆσαι τέτοιους χριστιανούς, ἀλλά νά προσανατολίζεις τήν πίστη σου καί τήν καρδιά σου πρός τ’ ἄφθαρτα ἀγαθά. Ἡ περιουσία τοῦ χριστιανοῦ, ἡ κληρονομιά, οἱ τιμές, ἡ δόξα, ὁ πλοῦτος καί ὅλοι οἱ θησαυροί δέν βρίσκονται στόν κόσμο τοῦτο, ἀλλά στήν οὐράνια πατρίδα, «ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι». Ἐκεῖ εἶναι ἑτοιμασμένα γι’ αὐτόν ἀπό τόν οὐράνιο Πατέρα ὅλα τ’ ἀγαθά.

 Αὐτά νά ἐπιδιώκεις μέ κάθε ἐπιμέλεια. Ὅσο γιά τά ἐγκόσμια ἀγαθά, αὐτά νά τά χρησιμοποιεῖς μέ προσευχή καί φόβο Θεοῦ, γιά νά μήν παροργίσεις τόν Κύριο μέ τήν πλεονεξία. Θυμήσου τί γράφει ὁ Ἀπόστολος: «Οὐδέν εἰσηνέγκαμεν εἰς τόν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδέ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα· ἔχοντες δέ διατροφάς καί σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Α΄ Τιμ. 6, 7-8).

 Σύγκρινε τό χρόνο μέ τήν αἰωνιότητα, τό παρόν μέ τό μέλλον, τούς ζωντανούς μέ τούς νεκρούς, καί θά φωτιστεῖ ὁ νοῦς σου, ὥστε νά γνωρίσεις καί νά καταλάβεις ὅτι κάνουν πολύ ἄσχημα «οἱ θησαυρίζοντες ἐπί τῆς γῆς καί μή εἰς Θεόν πλουτοῦντες» (Λουκ. 12, 21).

 Ὅλοι οἱ νεκροί ἄφησαν τόν κόσμο καί τά τοῦ κόσμου. Θά τ’ ἀφήσεις κι ἐσύ, ἔστω κι ἄν ὅλος ὁ κόσμος εἶναι δικός σου. Ἕνα μόνο ἀπόκτημα ταξιδεύει μαζί μας στόν μέλλοντα αἰῶνα, ἡ εὐσέβεια.

 Νά εἶσαι λοιπόν εὐσεβής μέχρι τέλους καί νά ἔχεις τήν εὐσέβεια σάν τόν μόνο πραγματικό σου θησαυρό.

   Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!

  Ἀπό τό βιβλίο: “ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ”

 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.