Αγία Νίνα ισαποστολος της Γεωργιας εικονα Μονης Ηλιων

Ἐορτάζει 14 Ἰανουαρίου

Η ῾Αγία Νίνα  γεννήθηκε στήν Καππαδοκία τόν 3ο μ.Χ. αἰώνα. Ἦταν συγγενής τοῦ ῾Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. ῾Ο πατέρας της, Ζαβουλών, εὐσεβής καί φημισμένος στρατιωτικός, φλεγόμενος ἀπό ἀγάπη πρός τόν Θεό, ἔγινε μοναχός στήν ἔρημο τοῦ ᾿Ιορδάνου.῾Η μητέρα της, Σωσάννα τοποθετήθηκε ὡς διακόνισσα στό ναό τῆς ᾿Αναστάσεως.

῾Η ῾Αγία  καθημερινά μελετοῦσε μὲ δάκρυα τό Εὐαγγέλιο καί  σάν ἔφθανε στό κεφάλαιο πού ἔγραφε γιά τή Σταύρωση τοῦ Κυρίου, ὁ λογισμός της σταματούσε  στόν  ἄῤῥαφο Χιτώνα  τοῦ  Χριστοῦ, ἀναρωτιόταν  ποῦ νά βρίσκεται  ἄραγε αὐτὴ ἡ ἐπίγεια πορφύρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Τῆς εἶπαν, λοιπόν, ὅτι κατά τήν παράδοση, αὐτή φυλασσόταν στήν πόλη Μτσχέτα τῆς ᾿Ιβηρίας (Γεωργίας).

 Ἡμέρα καὶ νύχτα ὕψωνε θερμὲς προσευχὲς στὴν Παναγία Θεοτόκο νά τήν ἀξιώσει νά πάει στή χώρα τῶν ᾿Ιβήρων, νὰ εὕρη καὶ νὰ προσκυνήσει τόν  ἄῤῥαφο Χιτώνα  τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της.῾Η Παναγία ἄκουσε τήν προσευχή της ,ἐμφανίσθηκε στόν ὕπνο  της καὶ τῆς εἶπε: Πήγαινε στὴν γῆ τῆς Γεωργίας, κήρυξε ἐκεῖ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, καὶ θὰ εὕρεις τὸ ἔλεος Του καὶ ὲγὼ θὰ εἶμαι προστάτης σου. Ἡ Παναγία, ἀφοῦ ἔδωσε στὴν Νίνα Σταυρό ἀπό κληματόβεργες, τῆς εἶπε:

 

 Λάβε αὐτὸν τὸν Σταυρό, αὐτὸς θὰ σοῦ εἶναι προστάτης καὶ φύλακας ἐναντίον ὅλων τῶν ὁρατῶν και ἀοράτων ἐχθρῶν· μὲ τὴν δύναμή του θὰ στήσης ἐκεῖ τὴν σωτήριο  πίστη τοῦ ἀγαπητοῦ μου Υἱοῦ καὶ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος· θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι, καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. Ὅταν ξύπνησε ἡ Ἁγία  καὶ εἶδε στὰ χέρια της τὸν θαυμαστό Σταυρό, μὲ δάκρυα ἄρχισε νὰ τὸν ἀσπάζεται, ἔκοψε μιά κοτσίδα ἀπό τά μαλλιά της  καὶ τήν ἔπλεξε πάνω του.Αὐτός  ὁ  Σταυρός, φυλάσσεται ἐπαργυρωμένος μέχρι σήμερα στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στήν Σιών, στήν Τιφλίδα τῆς Γεωργίας.

 

῎Ετσι, μετά ἀπό ἐντολή τῆς Θεοτόκου καί μέ τήν βοήθεια αὐτοῦ τοῦ Ιεροῦ Σταυροῦ, , δοσμένο ἀπό τα χέρια τῆς Παναγίας μας, κήρυξε  ἡ ῾Αγία Νίνα τό Εὐαγγέλιο  στή Γεωργία. Βρῆκε ἐπίσης τόν τόπο, ὅπου εἶχε ἐναποτεθεῖ ὁ ἄῤῥαφος Χιτώνας τοῦ Χριστοῦ, στόν  κῆπο τῶν ἀνακτόρων, στὴν ῥίζα ενός κέδρου καί ἐκεῖ ἀνήγειρε τόν ναό τοῦ ῾Αγίου Στύλου,στὴν πόλη Μτσχέτα Mtskheta.

Ἀπὸ τὸ κάτω μέρος τοῦ ζωηφόρου ἐκείνου στύλου ἄρχισε νὰ τρέχει θαυματουργὸ μύρο, καὶ θεραπεύονταν κάθε εἴδους ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι μὲ πίστη πήγαιναν νὰ τὸ μαζέψουν. Ἕνας Ἑβραῖος, τυφλὸς ἐκ γενετῆς, μόλις ἄγγιξε τὸν στύλο, ἀμέσως εἶδε, καὶ πίστεψε. Ἕνα παιδί, τὸ ὁποῖο βρισκόταν γιὰ 7 χρόνια στὸ κρεβάτι παράλυτο, ἡ μητέρα του τὸ ἔφερε στὸ στύλο καὶ ἱκέτευσε τὴν Ἁγία νὰ τὸ θεραπεύση. Ἡ Ἁγία Νίνα, μόνο ἄγγιξε τὸν στύλο μὲ τὸ χέρι της, κατόπιν τὸ ἔβαλε στὸ κεφάλι τοῦ ἄῤῥωστου παιδιοῦ καὶ αὐτὸ ἀμέσως ἔγινε καλά.  ῾Η ἀποστολική της δράση καί τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας ὁδήγησαν τούς βασιλεῖς τῆς Γεωργίας Μιριάν (265-342 μ.Χ.) καί Νάνα στήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.Τέλος  ἔφθασε στὴν περιοχὴ Bodbe Μπόντμπε τῆς Καχετίας καὶ παρέμεινε  ἐκεῖ. Ἔφτιαξε στὸ ὕψωμα μιὰ καλύβα γιὰ κατάλυμα καὶ προσευχόμενη  ἀδιαλείπτως συνέχισε νὰ δοξάζει τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

 

Παρήγγειλε τὸ σῶμά της νὰ ταφῆ σὲ κείνη τὴν πτωχὴ καλύβη, ὥστε νὰ μὴν μείνη ὀρφανὴ ἡ νεοσύστατη ἐκκλησία τῆς Καχετίας. Καὶ ἔτσι ἐν εἰρήνῃ παρέδωσε τὸ πνεῦμά της στὰ χέρια τοῦ ζῶντος Θεοῦ, τὸ 335 μ. Χ. καί ὁ Θεός τήν ἐδόξασε διατηρώντας τό τίμιο λείψανό της ἄφθαρτο. Ύστερα ἀπό λίγο καιρό ὁ βασιλιάς ἔκτισε ἐκκλησία στό χώρο τῆς ταφῆς της.῾Ο χῶρος όπου ἔχει ταφεῖ  ἡ ῾Αγία Νίνα ἔγινε ἀξιόλογο λατρευτικό προσκύνημα. Ἀργότερα ἱδρύθηκε γυναικεία μονή. Τό μοναστήρι ξαναζωντάνεψε πρόσφατα τό 1991. Σ΄ αὐτό διαμένουν σήμερα τριάντα μοναχές.

 ill2TroitsaMiniaturaIoannaKantakuzina

 Ἁγίας Νίνας

ἰσαποστόλου τῆς Γεωργίας
(Ἐορτάζει 14 Ἰανουαρίου , 10 Ἰουλίου)
Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος πλ. α’. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.

 

Ω 87ς ὡραῖοι οἱ πόδες σου οἱ ζηλώσαντες
ἀκολουθῆσαι ταῖς τρίβοις τῶν ἀποστόλων Χριστοῦ,
Νίνα, σκεῦος Παρακλήτου παμφαέστατον·
ὅθεν τιμῶντές σε πιστῶς,
Γεωργίας φρυκτωρὲ φωτόλαμπρε, σὲ αἰτοῦμεν·
ἡμῶν τὰ σκότη λιταῖς σου τῆς ἀγνωσίας πόῤῥῳ σκέδασον.

 

Ἁγίας Νίνας εἰς προσκύνημα Βάτου
Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

 

Yπὸ βάτου ἀφλέκτου, Θεογεννήτορος,
προτυπουμένης πορείαν
τὴν ἀρξαμένην μακρὰν
πρὸς Ἀῤῥάφου τοῦ Χριστοῦ Χιτῶνος εὕρεσιν
καὶ παρὰ βάτον ἐκτενῶς
δεομένην δι’ αὐτὸ
τῆς Μτσχέτα, ὀλβίαν Νίναν,
ἀνευφημήσωμεν πόθῳ
ὡς ὁδηγὸν ἡμῶν πρὸς θέωσιν.

 

ΚΟΣΜΗΜΑ

 

http://iconandlight.wordpress.com/2014/01/13/%E1%BC%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%E1%BC%B0%CF%83%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82/