Μερικές φορές φορές μαζί μέ τό καθαρό νερό ἀντλοῦμε καί
τόν σιχαμερό βάτραχο.

Ἔτσι, πολλές φορές, ἐνῶ καλλιεργοῦμε τίς ἀρετές, ἱκανοποιοῦμε, χωρίς νά τό καταλάβουμε, τά πάθη πού συμπλέκονται μαζί τους:

Μέ τή φιλοξενία συμπλέκεται ἡ γαστριμαργία,

μέ τήν ἀγάπη ἡ πορνεία,

μέ τή σύνεση ἡ πονηρία,

μέ τήν πραότητα ἡ ὑπουλότητα καί ἡ νωθρότητα,

μέ τή σιωπή ἡ ὑπεροψία,

μέ τήν ἐλπίδα ἡ ὀκνηρία,

μέ τήν ἁγνεία ἡ πικρία.


Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΟΜΟΣ Β΄
Ι.Μ.ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ