Προσευχή προ του δείπνου

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν. Ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.

Ευχαριστία μετά το Δείπνο

Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί σου και εν τοις έργοις των χειρών σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ‘ ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου ενεπλήσθημεν.
Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσωμεν, ότι συ, Κύριε, κατά μόνας επ‘ ελπίδι κατώκησας ημάς.
Δόξα. Και νυν.
Ευλογητός ο Θεός, ο ελεών και τρέφων ημάς εκ των πλουσίων αυτού δωρεών τη αυτού χάριτι και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ταις πρεσβίαις της Θεοτόκου Σώτερ σώσον ημάς.
Από το « Αγιοπατερικό Προσευχητάρι »
Εκδόσεις Ζύμη
https://paraklisi.blogspot.gr/2018/04/blog-post_480.html#more