Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι , Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορών τας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι, Κύριε, ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με την σήμερον θεάσασθαι. Δόξα σοι, Παναγία Τριας ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητά σου την ανεκδιήγητον.

 Υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητόν σου έλεος ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίαις ευεργεσίαις. Δόξα σοι ,Κύριε ο Θεός, πάντων ένεκα.
(Ιωάννης Χρυσόστομος)
Ο εν προσκυνητή Τριάδι δοξαζόμενος εις Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το άγιον, η μακαρία φύσις, η υπερούσιος ουσία, η άμεσος αγαθότης, ο ακένωτος των καλών θησαυρός, η άπειρος της ευσπλαχνίας άβυσσος, το της φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον πέλαγος, η παναγία και ζωαρχική Τριάς, η την υπερκόσμιον άπασαν και την εγκόσμιον κτίσιν δια μόνην αγαθότητα εξ ουκ όντων εις το είναι παραγαγούσα και προμηθουμένη και συνέχουσα, η της πλάνης τον κόσμον ελευθερώσασα, Θεού Πατρός ευδοκία και αυτουργία του Λόγου και επελεύσει Πνεύματος αγίου, και την φύσιν ημών της αμαρτίας λυτρωσαμένη, Συ με φώτισον, ο Υπέρφωτος Θεός, συ με αγίασον, ο υπεράγαθος Κύριος, συ με κάθαρον ο μόνος καθαρός και ακήρατος. Αγάθυνόν με, Θεέ τρισυπόστατε, ο μόνος αγαθός και υπεράγαθος, θεοποίησόν με χάριτί σου κατά μέθεξιν, ο μόνος αληθινός Θεός, ενδυνάμωσόν με ο ισχυρός, ζωοποίησόν με ο ζων και αθάνατος, σόφισόν με ο υπέρσοφος, εις ένθεον έρωτα της σης αγάπης με πτέρωσον, οικείωσόν με σαυτώ, Θεέ υπερούσιε, υπέρζωε και υπέρφωτε και μη αποξενώσης με της σης χάριτος δια την εμήν αναξιότητα.
(Ιωάννης Διάκονος ο Ευγενικός)
Από το «Αγιοπατερικό Προσευχητάρι»
Εκδόσεις Ζύμη
https://paraklisi.blogspot.gr/2018/04/blog-post_499.html#more