Ἄναψαν τά τρία  κεριά μόνα τους!

Τό παρόν θαῦμα μοῦ τό διηγήθηκε ὁ παπᾶ Κοσμᾶς, πού εἶναι ἱερεύς στό χωριό Κασάζι, τῆς ἐπαρχίας Λουαλάμπα τῆς Κατάγκα.
Τό βράδυ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ἦλθε ἡ ὥρα νά κάνουν τήν  περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου, ἔξω καί γύρω ἀπό τήν καινούργια ἐκκλησία τους, πού εἶναι πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
Βγαίνοντας ἀπό τήν ἐκκλησία εἶχαν ἀνάψει τά τρία κεριά, πού εἶχαν τοποθετήσει ψηλά στόν Σταυρό. Λόγῳ ὅμως τοῦ δυνατοῦ ἀέρος, ὅλα τά κεριά τῶν Χριστιανῶν ἔσβησαν. Ἤθελαν ἀκόμη 40 μέτρα  γιά νά μποῦν μέσα στόν ναό, ὅταν ξαφνικά, μπροστά στά ἔκθαμβα μάτια ὅλων τῶν Χριστιανῶν καί τῶν ἄλλων περιέργων, ἄναψαν τά τρία κεριά τοῦ Σταυροῦ, χωρίς νά σβήνουν.
Ὁ ἀέρας, ὅπως μοῦ εἶπε ὁ ἰθαγενής ἱερεύς π. Κοσμᾶς, λυσσομανοῦσε. Βλέποντας τό θαῦμα αὐτό οἱ ἄνθρωποι ἐξεπλάγησαν. Ἔλεγαν:
Τί δύναμι ἔχει ἡ πίστις αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας! Ἐνῶ οἱ εἰδωλολάτρες πού ἔβλεπαν τό φαινόμενο ἔλεγαν: «Μακριά ἀπ᾿ αὐτή τήν Ἐκκλησία. Ἔχει πολλή δύναμι. Ὁ Θεός της ἔχει τήν δύναμι νά μᾶς ἐξαφανίσει!
Τό θαῦμα αὐτό ἔφερε τό ἀποτέλεσμά του. Μετά ἀπό 6 μῆνες βαπτίσθηκαν μόνο ἀπό τό χωριό αὐτό 170 κατηχούμενοι.

 

Σηκώθηκε ἡ παράλυτη γυναίκα…


Στό χωριό Καουαγιόνγκο ἔγινε καί τό ἑξῆς συγκλονιστικό θαῦμα σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τοῦ ἀνωτέρω ἰθαγενοῦς ἱερέως πατρός Κοσμᾶ.
Τό 2000 ἔγιναν Βαπτίσεις καί μετά οἱ γάμοι τῶν νεοφωτίστων Χριστιανῶν μας. Ἕνας ἀπό τούς νεοφωτίστους εἶχε σύζυγο μία γυναῖκα, ἡ ὁποία ἦτο παράλυτη ἀπό τήν ἐπίδρασι μαγείας. Πρίν βαπτισθῆ, τοῦ ἔλεγαν πολλοί συγχωριανοί του νά διώξη τήν γυναῖκα αὐτή καί νά πάρει μία ὑγιῆ, διότι πῶς θά κάνει τήν ζωή του μέ μία παράλυτη.
Ἐκεῖνος δέν τούς ἄκουσε, ἀλλά τούς ἔλεγε: «Αὐτή τήν γυναῖκα μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός νά ζήσω. Δέν πρέπει νά τήν ἐγκαταλείψω, ἐπειδή τῆς συνέβη στήν ζωή της αὐτό τό περιστατικό».
Μαζί της λοιπόν κατηχήθηκε, βαπτίσθηκε καί στεφανώθηκε. Ὁ Θεός γιά νά τόν ἀνταμείψη γιά τήν ὑπομονή του καί τήν καλωσύνη του, λίγες ἡμέρες μετά τόν γάμο τους, ἡ γυναῖκα του περπάτησε πρός κατάπληξιν ὅλων.

 

Ἐπιμέλεια κειμένου Αναβάσεις
___________________________________________


Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.