Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης

 Ἀπόσταγμα σοφίας Πατέρων

  Α΄. Ἄν θέλεις ἀληθινά νά προσφέρεις δῶρα στό Θεό, μήν ἀτιμάζεις τόν Ἱερέα, πού εἶναι μεσίτης τῶν δώρων. Τά χέρια τοῦ ἱερέως ὁ Θεός τά ἀξίωσε νά χρησιμοποιοῦνται ὡς ὑπηρέτες του. Διότι ὁ ἱερέας εἶναι ἄγγελος τοῦ Παντοκράτορα Κυρίου καί γιά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς Θεῖας Λειτουργίας, ἀλλά καί γιά τή διακονία τῆς σωτηρίας τῶν πολλῶν.

Β΄. Ὅπως μιά πέτρα, πού τοποθετεῖται στή γωνία δύο τοῖχων, συνδέει αὐτούς μέ ἀδιαίρετη ἕνωση, ἔτσι καί ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου, συνδέοντας καί συνενώνοντας τους δύο λαούς τῆς οἰκουμένης τούς Ἑβραῖους καί τούς ἐθνικούς, σέ ἕνα σῶμα κι ἕνα πνεῦμα, τήν Ἐκκλησία Του, κατέστη κεφαλή τῆς πνευματικῆς αὐτῆς οἰκοδομῆς, φυλάσσοντας μέ τή μεσολάβησή Του ἀκλόνητη τήν ἕνωσή Τους. (Ἐπιστολές)

Γ΄. Δέν ἔχεις ἱκανότητα πρόγνωσης, ὥστε νά γνωρίζεις τά ὅσα ἐπιφυλάσσονται κατά τήν Κρίση. Μήν καταδικάζεις λοιπόν τούς συνανθρώπους σου πρίν ἀπ᾿ αὐτή, διότι δέν εἶσαι σύ ὁ καρδιογνώστης. Εἶσαι κι ἐσύ ἄνθρωπος καί περιμένεις νά ὁδηγηθεῖς κι ἐσύ στό φοβερό βῆμα τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἀκούσεις τήν ἀπόφαση. Μήν ἀρπάζεις λοιπόν ἐκ τῶν προτέρων τήν κρίση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μᾶλλον νά παρακινεῖς σέ μετάνοια καί ὄχι στήν ἀπογοήτευση αὐτούς πού ἁμαρτάνουν.

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

 κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 Ἀμήν.