Ἄν θέλης νά φτιάξης τήν ψυχή σου κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ, πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα νά προετοιμασης τό ἀπαραίτητο ὑλικο, ὥστε ὁ οὐράνιος Ἀρχιτέκτονας νά μπορῆ νά ἀρχίση τό χτίσιμο.

Τό σπίτι πρέπει νά εἶναι φωτεινό καί εὐάερο. Νά ἔχη παράθυρα, πού εἶναι οἱ πέντε αἰσθήσεις, ὥστε τό οὐράνιο φῶς, ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, νά μπορεῖ νά εἰσχωρήση μέσα στόν ἐσωτερικό ἄνθρωπο.

Ἡ πόρτα τοῦ σπιτιοῦ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, γιατί εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι ἡ Θύρα». Ἐκεῖνος φυλάει τό σπίτι καί ζεῖ μέσα σ᾿ αὐτό.


Ναί, ἄν ἡ ψυχή σου εἶναι ἔτσι προετοιμασμένη, ὁ Θεός μπορεῖ νά ἔρθη καί

νά κατοικήση ἐκεῖ.


Ἅγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ.

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο