Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

 Ἀπόσταγμα σοφίας Πατέρων

 Α΄. Τό μή κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε, περί βίου ἐστίν, οὐ περί πίστεως.

Β΄. Ὁ μή λέγων τήν Θείαν ἀλήθειαν ὑπεύθυνος ἐστι τοῦ αἵματος τουτέστι τῆς σφαγῆς τῶν ψυχῶν τῶν πλανωμένων.

Γ΄. Τίποτε δέν ὑπάρχει ἀσφαλέστερο ἀπό τό νά σπλαχνιζόμαστε τούς ἐχθρούς μας, οὔτε πιό μεγάλο σφάλμα ἀπό τό νά θέλουμε νά ἐκδικούμαστε καί νά ἀποκρούουμε τούς ἐχθρούς μας.

Δ΄. Τυχαίνει νά βλέπουμε πολλές φορές κάποιους νά πλουτίζουν,νά ζοῦν μέσα στήν τρυφή, νά φοροῦν πανάκριβα ἀρώματα, νά μεθᾶνε καθημερινά, νά καταδυναστεύουν τούς συνανθρώπους τους, νά βρίσκονται σέ κατάσταση δόξας πολλῆς καί μεγάλης ὑπερηφάνειας, νά ἁμαρτάνουν καί κανένα κακό νά μήν παθαίνουν. Νά δακρύζουμε καί νά θρηνοῦμε γι᾿ αὐτούς, διότι βρίσκονται σέ βαρύτατη πνευματική ἀσθένεια. Ἐπιτείνουν δέ τήν ἀρρώστια τους μέ τήν τρυφή καί τήν ἄνεση, γινόμενοι χειρότεροι.

Ε΄. Ἄν νομίσεις ὅτι δέν ἔχεις ἀνάγκη συμβουλῆς, ἔγινες ὁ πιό ἀνόητος καί ὁ πιό ἀδύνατος ἀπό ὅλους. Διότι ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος καί θά στερήσει τόν ἑαυτό του ἀπό κάθε βοήθεια καί στά σφάλματά του κανείς δέν θά βρεθεῖ οὔτε νά τόν διορθώσει οὔτε νά τόν συγχωρήσει καί τόν Θεό θά ἐξοργίσει μέ τήν ἀλαζονεία του καί πολλά ἁμαρτήματα θά κάνει.

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

 κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 Ἀμήν.