Ἄν ἔχῃς πόθον νά προσευχηθῇς, μή κάμνῃς τίποτε ἀπό ἐκεῖνα πού εἶναι ἀντίθετα εἰς τήν προσευχήν, διά νά σέ πλησιάσῃ ὁ Θεός καί νά βαδίσῃ μαζί σου.

Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

If you long to pray, do nothing that is opposed to prayer, so that God may draw near draw near and journey with you.

The Philokalia.