Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

 Ἄν ὀνομάζεις Πατέρα σου τό Θεό, τότε νά τόν ἐμπιστευτεῖς ὡς τό μοναδικό καί πραγματικό Πατέρα Σου, τόν ἐλεήμονα καί πάνσοφο, τόν ἀναλλοίωτο στήν ἀγάπη καί τήν τελειότητά Του. Νά Τόν ἐμπιστευτεῖς γιά τά ἀγαθά τῆς παρούσας ζωῆς, κυρίως ὅμως γιά τά μέλλοντα ἀγαθά πού θά σοῦ χαρίσει μέσω τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά χαράξεις στήν καρδιά σου τά λόγια:
 «Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». Καθώς ὅμως μέ τήν ἀγάπη τοῦ οὐράνιου Πατέρα ἔγινες παιδί τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ προῆλθες ἀπό Ἐκεῖνον καί διαθέτεις λογική καί ἐλεύθερη βούληση, πρέπει καί σύ ἀπό τήν πλευρά σου νά καταβάλεις κάθε προσπάθεια γιά νά κερδίσεις τήν εὐλογημένη καί αἰώνια οὐράνια κληρονομιά. Πρέπει νά γνωρίζεις καί νά θυμᾶσαι πάντα πώς εἶσαι μιά «πεπτωκυῖα», μιά πεσμένη ὕπαρξη.

Καί καθώς ἔπεσες μέ τή λογική καί τήν ἐλεύθερη βούλησή σου, μέ τά ἴδια αὐτά ὅπλα, φωτισμένα ἀπό τό φῶς τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἐνισχυμένα μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, νά σηκωθεῖς ἀπό τήν πτώση σου· νά προχωρήσεις χωρίς σταματημό πρός τήν οὐράνια, τήν αἰώνια ζωή, περιφρονώντας ὅλα τά ἐπίγεια ἀγαθά ὡς πρόσκαιρα καί παροδικά. Ἰδιαίτερα πρόσεξε νά μήν προσκολληθεῖς στό χρῆμα καί στό φαγοπότι, ἀπό τά ὁποῖα τό ἀνθρώπινο γένος ἔχει πέσει σέ τόσο μεγάλο βάθος κακίας.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright – κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382