Ἄς κοπιάσωμεν σάν τόν Δαβίδ, κράζοντας τό«Κύριε Ίησοῦ Χριστέ».

Ἄς βραχνιάσῃ ὁ λάρυγγάς μας καί ἄς μή κουράζωνται τά μάτια τοῦ νοός μας ἀπό τό νά ἐλπίζωμέν εἰς τόν Κύριον καί Θεόν μας…

ἘκτῆςΦιλοκαλίας.

Let us struggle like David, crying out “ Lord Jesus Christ” until our throats are sore; and let our spiritual eyes never cease to hope in the Lord our God…

The Philokalia.