Βοήθειά μας ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος καὶ ὁ Ἅγιος ἱερομάρτυς Ἀντίπας ποὺ γιορτάζουμε σήμερα, καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἁγίας μας Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Πολλοί μὲ ρωτοῦν γιὰ αὐτὸ τὸ τέστ ποὺ ἔχουνε προαναγγείλει οἱ ἰθύνοντες γιὰ τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα. Καὶ ἔτσι θὰ ἤθελα μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ σᾶς πῶ ὅτι πρέπει ὅλοι καὶ ἰδιαίτερα οἱ γονεῖς νὰ ἀντισταθοῦν σ’αὐτὸ, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ ἕνα βῆμα ἀκόμα γιὰ τὴν πλήρη χειραγώγησή μας, ὑποδούλωσή μας.
Καί ἄλλη φορὰ ἔλεγα ὅτι ὁ σατανᾶς δὲν θέλει μόνο τὰ σώματα ἀλλὰ θέλει καὶ τὶς ψυχές μας. Θέλει ὅλον τὸν ἄνθρωπο νὰ τὸν κολάσει. Καὶ ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀνομίας, οἱ σατανικοὶ ἄνθρωποι ποὺ τὸν λατρεύουν, ἔχουν σχεδιάσει, μὲ τὴν ἔμπνευσή του βέβαια, τὸν παγκόσμιο ὑποπληθυσμὸ, τὴν μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Αὐτὸς ὁ γνωστὸς πολυεκατομμυριοῦχος τὸ εἶχε πεῖ καὶ ὑπάρχει σὲ βίντεο στὸ διαδίκτυο, ὅτι «ἄν πετύχουμε μέσῳ τοῦ ἐμβολίου καὶ τῶν ἄλλων μέσων ποὺ χρησιμοποιοῦν, θὰ ἔχουμε πραγματικὰ φτάσει στὸν στόχο μας νὰ μειωθεῖ ὁ πληθυσμὸς κατὰ 15%». Τι πιὸ ξεκάθαρη δήλωση ὅτι αὐτὰ ὅλα τὰ ὁποῖα προωθοῦνται μὲ αὐτὸ τώρα ποὺ βάζουνε ὅλον τὸν πληθυσμὸ νὰ κάνει, ἔτσι, τὸ λεγόμενο μπόλι, παρὰ νὰ φονεύσουνε ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερους. Καί σπέρνουν τὴν τρομοκρατία καὶ συνάμα προωθοῦν καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ὑποδούλωσή μας. Καὶ τὰ παιδιά μας τὰ καταγράφουν μέσα ἀπὸ τὶς κάμερες στὰ διαδικτυακὰ μαθήματα.Καὶ θὰ ἔλεγα ὅτι οἱ γονεῖς πολὺ καλὰ θὰ κάνουν νὰ μὴν τὰ στείλουν καθόλου τὰ παιδιὰ σχολεῖο. Καὶ νὰ κινηθοῦν νομικὰ ἐναντίον ὅλης αὐτῆς τῆς κατάστασης. Καὶ νὰ μὴ δίνουν κανένα στοιχεῖο ἠλεκτρονικὰ στοὺς κρατοῦντες, οἱ ὁποῖοι δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνᾶμε, ξαφνικὰ, ἔτσι, πονᾶνε πάρα πολὺ γιὰ τὴν ὑγεία μας ἐνῷ εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταστρέψει οὐσιαστικὰ τὴν πατρίδα μας καὶ οἰκονομικὰ καὶ πρὸ πάντων ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ, μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀντίχριστους νόμους περὶ ὁμοφυλοφιλίας, κ.λ.π., ποὺ ἔχουνε ψηφίσει, καὶ ἄλλους ἀκόμα χειρότερους ποὺ ἑτοιμάζονται.
Ἑπομένως, δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε καμιὰ ἐμπιστοσύνη σ’ ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα μᾶς λανσάρουν τάχατες γιὰ τὴν ὑγεία μας, καὶ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἀκουστεῖ καμία ἀντίθετη φωνὴ. Ἄν ὑπῆρχε ὄντως δημοκρατία, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀκουστοῦν ὅλες οἱ φωνὲς καὶ ὅλες οἱ θέσεις καὶ μάλιστα οἱ ἐπιστημονικὲς θέσεις· οἱ ὁποῖοι ἐπιστήμονες ποὺ ἀντιδροῦν σ’ ὅλα αὐτὰ, φιμώνονται. Καὶ τοὺς κατεβάζουν καὶ τὰ βίντεο ἀπὸ τὸ διαδίκτυο γιατὶ ἀκριβῶς ἡ ἀλήθεια ἔχει δύναμη καὶ ἐπιβάλλεται, ἔστω καὶ ἄν εἶναι ἕνας μόνο.
Ὅμως ἐμεῖς κάνουμε προσευχὴ καὶ πρέπει νὰ κάνουμε. Νὰ νικήσει ἡ ἀλήθεια, νὰ νικήσει ὁ Χριστὸς, καὶ σίγουρα θὰ νικήσει, δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀμφιβολία. Θὰ φύγει τὸ σκοτάδι αὐτὸ ποὺ ἔχει ἁπλωθεῖ παγκοσμίως καὶ αὐτὴ ὅλη ἡ πλάνη. Καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ ἔρθουνε πάλι στὸ φῶς, ἐφόσον βέβαια ὅμως ἔχουμε μία μετάνοια, τοὐλάχιστον ἑνὸς μέρους ἀπὸ τὸν πληθυσμὸ τῆς Γῆς. Καὶ βέβαια ἡ μετάνοια κατ’ ἐξοχὴν πρέπει νὰ γίνει ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ ἔχουμε τὴν Μία καὶ Μόνη Ἁγία καὶ Ἀληθινὴ Ἐκκλησία καὶ γνωρίζουμε τὴν ἀποκαλυμμένη ἀλήθεια, τὴν πλήρη ἀλήθεια ποὺ μᾶς ἔχει φανερώσει ὁ Χριστός μας.
Ἄς εὐχηθοῦμε λοιπὸν γρήγορα νὰ φύγει ὅλο αὐτὸ τὸ σκοτάδι καὶ ἡ πλάνη. Ἄς μετανοήσουμε, ὁ καθένας προσωπικὰ γνήσια, καὶ ἄς παραδεχτοῦμε αὐτὸ ποὺ λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅτι οἱ συμφορὲς, ὅλα τὰ δεινὰ, ὅλες οἱ ὑποδουλώσεις, καὶ οἱ προσωπικὲς καὶ οἱ ἀτομικὲς καὶ οἱ ἐθνικὲς, ἔρχονται διότι εἴμαστε μέσα στὴν ἁμαρτία, μέσα στὴν κατάσταση τῆς ἐμπάθειας.
Ἄς ἀγωνιστοῦμε νὰ ἀποτινάξουμε αὐτὰ τὰ δεσμὰ ποὺ εἶναι τὰ χειρότερα ἀπὸ ὅλα, τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας, καὶ μετὰ βεβαίως ὁ Θεὸς θὰ μᾶς δώσει ὅ,τι καλλίτερο καὶ γιὰ τὸν καθένα μας προσωπικὰ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ γιὰ ὅλον τὸν κόσμο.
Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα.
 
Δι’εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς.
Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης