Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου Βε­λι­μί­ρο­βιτς

[…]Οι πέντε στοές στην Προβατική Κολυμβήθρα έχουν καταρρεύσει εδώ και πολλά, πάρα πολλά χρόνια.
Μη νομίζετε όμως πως η ιστορία τής ανθρώπινης θλίψης και της φτώχειας που κείτεται θαμμένη στα ερείπιά της έχει τελειώσει.
Μη νομίζετε πως αυτή είναι μια μεμονωμένη ιστορία, πως βρίσκεται μακριά από σας και πως δεν έχει τίποτα κοινό με τη δική σας ζωή. Δεν έχει υποπέσει στις αισθήσεις σας συγκεντρωμένος πόνος και θλίψη, δάκρυα και στεναγμοί, αμαρτία κι ανομία, πονηρές και κακές σκέψεις, τυφλές επιθυμίες και άνομα πάθη, ατελέσφορες προσπάθειες και φρούδες ελπίδες;
Αχ Βηθεσδά, Βηθεσδά, πόσο παγκόσμια είσαι! Σὲ σέ­να ὁ ἄγ­γε­λος τοῦ Θε­οῦ ἐ­κεί­νη τὴν ἐ­πο­χὴ λει­τουρ­γοῦ­σε σὰν τὸν ποι­μέ­να ποὺ σώ­ζει ἕ­να ἕ­να τὰ χα­μέ­να πρό­βα­τά του, ὡ­σό­του ἐμ­φα­νι­στεῖ ὁ Ποι­μὴν τῶν πάν­των, ἀγ­γέ­λων κι ἀν­θρώ­πων.
Ἕ­νας σι­ω­πη­λὸς ἄγ­γε­λος, ὑ­πη­ρέ­της τοῦ Δη­μι­ουρ­γοῦ του, τά­ρα­ζε τὸ νε­ρὸ γιὰ νὰ πλύ­νει τὸ ἄρ­ρω­στο πρό­βα­το ἀ­πὸ τὴ μό­λυν­ση τῆς ἁ­μαρ­τί­ας. Κι ὅ­ταν κα­τέ­βη­κε σὲ σέ­να ὁ κα­λὸς Ποι­μέ­νας, ὁ σαρ­κω­μέ­νος Λό­γος τοῦ Θε­οῦ, μὲ τὸ δη­μι­ουρ­γι­κὸ λό­γο Τοῦ ἀ­πο­μά­κρυ­νε τὴν ἁ­μαρ­τω­λὴ μό­λυν­ση καὶ σὲ ἀ­δεί­α­σε. Αὐ­τὸς ἦ­ταν ὁ Κα­λὸς Ποι­μέ­νας.
Γι’ αὐ­τὸ τὸ λό­γο ἡ κο­λυμ­βή­θρα αὐ­τὴ προ­φη­τι­κὰ εἶ­χε ὀ­νο­μα­στεῖ προ­βα­τι­κή. «Τὰ πρό­βα­τα τῆς φω­νῆς αὐ­τοῦ ἀ­κού­ει, καὶ τὰ ἴ­δια πρό­βα­τα κα­λεῖ κατ’ ὄ­νο­μα καὶ ἐ­ξά­γει αὐ­τά… καὶ τὰ πρό­βα­τα αὐ­τῶ ἀ­κο­λου­θεῖ, ὅ­τι οἴ­δα­σι τὴν φω­νὴν αὐ­τοῦ» (Ἰ­ω­άν. ἰ΄ 3, 4).
Τὰ πρό­βα­τα ἀ­κοῦ­νε τὴ φω­νὴ τοῦ Κα­λοῦ Ποι­μέ­να[….]

(Ἀ­πό­σπα­σμα ἀ­πὸ τὸ βι­βλί­ο «ΟΜΙΛΙΕΣ Γ’: ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ – Ἀ­πὸ τὴν Κυ­ρι­α­κή του Πά­σχα ὡς τὴν Πεν­τη­κο­στὴ» Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου Βε­λι­μί­ρο­βιτς, Με­τά­φρα­ση – Ἐ­πι­μέ­λει­α ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΟΤΣΗ – 2011)
πηγή
https://proskynitis.blogspot.com/2020/05/blog-post_