Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς!
Γιά μιά ἀκόμη φορά θά ἀπευθυνθῶ στήν ἀγάπη σας! Θά εἶμαι σύντομος, γιά νά μή σᾶς κουράσω. Συνεχῶς διαβάζω στίς ἀνακοινώσεις σας, ὅτι ὅ,τι μᾶς ἔχετε ἐπιβάλει, τό κάνατε μέ «πόνο ψυχῆς». Πονᾶτε πολύ πού κλείσατε τίς ἐκκλησίες, πού δέν τελοῦνται οἱ ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος, πού δέν θά τραφοῦμε μέ τήν Θεία Κοινωνία.
Ἴσως ἔχετε κάποια ἔνσταση, ὡς πρός τό «ἐπιβάλει» καί τό «κλείσατε τίς ἐκκλησίες». Μά, θά μοῦ πεῖτε, δέν ἐπιβάλαμε ἐμεῖς τό κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν, ἀλλά ἡ πολιτεία, κι ἐμεῖς συμφωνήσαμε, γιά τό καλό ὅλων μας, γιά νά ζήσουμε. Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, πῶς θά ζήσουμε χωρίς τήν Ζωή; Εἶστε ἤ δέν εἶστε οἱ πατέρες μας; Τά παιδιά σας σᾶς ζητιανεύουν τόν Χριστό, παρακαλοῦν μέρες τώρα νά ληφθοῦν ὅλα τά ἀναγκαῖα μέτρα γιά νά μποροῦμε νά λειτουργηθοῦμε καί νά κοινωνήσουμε «εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος», ἀλλά εἰς ὦτα μή ἀκουόντων!
Σᾶς ζητᾶμε τόν Ἄρτο τῆς Ζωῆς, καί μᾶς ἀφήνετε νηστικούς, δίνοντάς μας πέτρες! Ποῦ εἶναι ἡ ἀγάπη σας; ποῦ τό φιλότιμό σας; ποῦ ἡ πατρική σας στοργή; ποῦ εἶναι ὁ πόνος σας; Τί φοβᾶστε; Ἐσεῖς δηλώσατε ὅτι εἶστε λεβέντες, καί δέν ὑπολογίζετε οὔτε τή Ρωσία, γιά τό οὐκρανικό ζήτημα, οὔτε κανέναν! Γιατί προσκρούουμε, τότε συνεχῶς σέ τοῖχο; Οἱ φωνές μας, οἱ δίκαιες φωνές μας δέν εἰσακούονται· χιλιάδες φωνές, πού ζητοῦν τουλάχιστον ἴση μεταχείριση, ζητοῦν τόν Χριστό, θά λύγιζαν ἀκόμη καί τοῖχο, θά λύγιζαν καί τήν πιό σκληρή καρδιά!

Τελευταία, ἐπιστρατεύσατε καί τήν Ὑπακοή στήν Ἐκκλησία. Νά ὑπακοῦμε, λέτε, στήν Ἐκκλησία, ἐννοῶντας νά ὑπακοῦμε σέ ἐσᾶς· καί σέ τί ἀκριβῶς νά σᾶς ὑπακούσουμε; Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ καί ἐσεῖς μᾶς ἀπαγορεύεται νά Τόν πλησιάσουμε! Σέ αὐτό πρέπει νά ὑπακούσουμε; Νά στερηθοῦμε τήν Ζωή γιά νά χαροποιήσουμε τόν Διάβολο, τούς ἀντίχριστους πολιτικούς, καί ὅλο τό παρακείμενο συνάφι τους, πού εὐκαιρία βρῆκαν νά ξεράσουν τό δηλητήριό τους; (Ἄλλωστε ὁ λύκος στήν ἀναμπουμπούλα χαίρεται!).
Παρά ταῦτα, ἐλπίζω, ὅτι τήν τελευταία στιγμή θά γίνει τό θαῦμα· θά μαλακώσει ὁ Κύριός μας τίς καρδιές σας, γιά νά ἑορτάσουμε πανηγυρικά τήν Ἀνάστασή Του. Γιά νά βάλετε ἕνα τέλος σέ αὐτή τήν παρωδία, σέ αὐτό τό κυνήγι καί τόν εὐτελισμό τῶν ἐλαχίστων διακόνων τῆς Ἱερωσύνης, πού θέλουν νά ἀνακουφίσουν τούς ἀδελφούς τους πού ἀναζητοῦν τήν αἰώνια Τροφή, πού τιμοῦν τό ράσο πού φοροῦν καί πού ἔχουν γίνει βορά τῶν λυσσασμένων ὀργάνων τοῦ Πονηροῦ!
Γράφω, ἔχοντας ἀπέναντί μου τήν εἰκόνα τοῦ Κυρίου νά μέ κοιτᾶ κατάματα! Τόν παρακαλῶ νά μᾶς φωτίσει καί νά ἐνδυναμώσει ὅλους νά ἀντεπεξέλθουμε στούς διωγμούς πού δεχόμαστε καί θά δεχτοῦμε γιά τό Ἅγιο Ὄνομά Του· νά μήν Τόν προδώσουμε ὅπως ὁ Ἰούδας. Ζητῶ τή συγχώρεσή σας, ἄλλωστε εἶμαι σίγουρος ὅτι δέν σᾶς ἀρέσουν οἱ κολακεῖες ἀλλά ὁ ἐλεγκτικός λόγος, πού γίνεται καί αὐτός μέ πόνο ψυχῆς, καί εὔχομαι, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, νά μᾶς βρεῖ στίς ἐκκλησιές μας, τηρῶντας ὅλα τά μέτρα ἀσφαλείας, κοινωνῶντας τήν Ἀγάπη ἀπό τά ἅγια χέρια σας!
Πορφυρίτης