« ὅτι ἐν πλήθει σοφίας πλῆθος γνώσεως,
καὶ ὁ προστιθεὶς γνῶσιν προσθήσει ἄλγημα.
»
Ἐκκλ. Α΄: 18

60. Ἄλλη εἶναι ἡ προκαταρκτική καί ἄλλη ἡ τέλεια χαρά. Ἡ πρώτη δέν εἶναι ἀμέτοχη φαντασίας, ἐνῶ ἡ δεύτερη ἔχει τή δύναμη τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀνάμεσα σ᾿ αὐτές ὑπάρχει μιά λύπη ἀνάμικτη μέ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί δάκρυ χωρίς πόνο. Γιατί ὅπου ὑπάρχει πλῆθος σοφίας, ἐκεῖ ὑπάρχει καί πλῆθος γνώσεως· κι ἐκεῖνος πού λαμβάνει περισσότερη γνώση, προσθέτει αἴσθημα πόνου (Ἐκκλ. Α΄:18).Γι᾿ αὐτό λοιπόν πρέπει μέ τήν προκαταρκτική χαρά νά κληθεῖ ἡ ψυχή στούς ἀσκητικούς καί πνευματικούς ἀγῶνες στήν ἀρχή, καί ἔπειτα νά ἐλεγχθεῖ καί νά κριθεῖ ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά ὅσα κακά ἔχει κάνει, ἤ καί γιά ὅσα φαντασμένα ἀκόμη κάνει. Γιατί λέει ἡ Γραφή: «Μέ ἐλέγχους γιά τήν ἀνομία του, διόρθωσες (Κύριε) τόν ἄνθρπωπο, καί ἔλιωσες σάν ἀράχνη τήν ψυχή του» (Ψαλμ. 38 : 12). Κι ἀφοῦ ἡ ψυχή δοκιμαστεῖ ἀπό τό θεῖο ἔλεγχο, σάν νά μπῆκε σέ ἕνα καμίνι, τότε θά δεχτεῖ τήν ἐνέργεια τῆς χαρᾶς χωρίς φαντασίες μέσα στή θερμή μνήμη τοῦ Θεοῦ.

Ναοί και...χιονισμένα τοπία
«ἐν ἐλεγμοῖς ὑπέρ ἀνομίας ἐπαίδευσας ἄνθρωπον καί
ἐξέτηξας ὡς ἀράχνην τήν ψυχήν αὐτοῦ·
πλήν μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος »

Ψαλμ. 38 : 12

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: Τά 100 πρακτικά κεφάλαια
(σελ. 302)
“ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ” τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν

Τόμος Α΄

Ἐκδόσεις: τό Περιβόλι τῆς Παναγίας”