Τό γνωρίζει αὐτό ὁ Κύριος καί μᾶς παραγγέλλει: «Μή φροντίσετε γιά τό αὔριο» (Ματθ. Στ΄: 34). Καί εἶναι σωστό· γιατί ἐκεῖνος πού δέν ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν μέριμνα τῆς ὕλης, πῶς θά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς πονηρούς λογισμούς;

Κι ἐκεῖνος πού εἶναι περικυκλωμένος ἀπό λογισμούς, πῶς θά δεῖ πραγματική τήν ἁμαρτία πού σκεπάζουν οἱ λογισμοί; Αὐτή εἶναι σκοτάδι καί ὁμίχλη τῆς ψυχῆς, πού προῆλθε ἀπό πονηρές σκέψεις καί πράξεις.

Ὁ διάβολος πειράζει μέ προσβολές πονηρῶν λογισμῶν, δέ βιάζει ὅμως ἀλλά ὑποδεικνύει τήν ἀρχή. Ὁ ἄνθρωπος μέ φιληδονία καί κενοδοξία εὐχαρίστως ἀνταποκρίνεται· γιατί ἄν καί δέν ἤθελε ἀπό διάκριση, ἀλλά στήν πράξη εὐχαριστιόταν καί παραδεχόταν.

Ἐκεῖνος πού δέν εἶδε τήν καθολική (γενική) ἁμαρτία, πότε θά παρακαλέσει νά ἀπαλλαχτεῖ ἀπό αὐτήν;

Ἐκεῖνος πού δέν καθαρίστηκε, πῶς θά βρεῖ τόν τόπο τῆς καθαρῆς φύσεως;

Κι ἐκεῖνος πού δέν τόν βρῆκε, πῶς θά δεῖ τόν ἐσωτερικότερο οἶκο τοῦ Χριστοῦ;

 Ἀφοῦ εἴμαστε οἶκος Θεοῦ κατά τόν προφητικό καί εὐαγγελικό λόγο καί τόν ἀποστολικό (Ἰω. Ιδ΄: 23· , Α΄ Κορ. Γ΄: 16 , Ἑβρ. Γ΄:6)

 Ἀπό τό βιβλίο: «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν»

Ἐκδόσεις «Τό Περιβόλι Τῆς Παναγίας»

Τά 226 κεφάλαια: τομ. α΄