Ἔλεγε ὁ μακαριστός Ἅγιος Πορφύριος: «Ποτέ δέν πρέπει νά ἐπαινοῦμε τούς συνανθρώπους μας καί νά τούς κολακεύομε, ἀλλά νά τούς ὁδηγοῦμε στήν ταπείνωση καί στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ»1. Ἐκεῖνο πού κάνει εὐτυχισμένο καί μακάριο ἀληθινά τόν ἄνθρωπο εἶναι ὁ Θεός, ἡ Θεία Χάρι, τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀφοῦ: Καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ «ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη…».

Οἱ προϋποθέσεις γιά τήν λῆψι τῆς Θείας Χάρης εἶναι ἡ ταπείνωσι καί ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό. Ἡ ὑπερηφάνεια καί ὁ ἐγωισμός πού προξενοῦνται καί τρέφονται μέ τούς ἐπαίνους ἐμποδίζουν τή Θεία Χάρι διότι «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται». Ἔτσι οἱ γονεῖς μέ τούς ἐπαίνους κάνουν δυστυχισμένα τά παιδιά τους ἀφοῦ τούς στεροῦν τίς προϋποθέσεις γιά τήν λῆψι τῆς Θείας Χάριτος καλλιεργώντας τους τόν ἐγωισμό.Μερικοί κολακεύουν καί ἐπαινοῦν μέ σκοπό νά κερδίσουν τήν ἀγάπη καί τήν ἐκτίμησι τῶν ἄλλων. Οὔτε αὐτό εἶναι σωστό. Δίδασκε ὁ θεόσοφος Γέροντας:«οὔτε νά ἐπιζητοῦμε ἐμεῖς νά μᾶς ἀγαπᾶνε, λέγοντας ἐπαίνους στούς ἄλλους. Νά μαθαίνομε ν’ ἀγαπᾶμε κι ὄχι νά ζητοῦμε νά μᾶς ἀγαπᾶνε. Ν’ ἀγαπᾶμε ὅλους καί νά κάνομε θυσίες, ὅσο μποροῦμε μεγάλες, γιά ὅλους τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς ἀνιδιοτελῶς, χωρίς νά περιμένομε ἐπαίνους κι ἀγάπη ἀπ’ αὐτούς. Αὐτοί θά κάνουνε γιά μᾶς ὅ,τι ὁ Θεός τούς λέει. Ἄν εἶναι κι ἐκεῖνοι χριστιανοί, θά δώσουνε δόξα στό Θεό, πού βρεθήκαμε καί τούς βοηθήσαμε ἤ τούς εἴπαμε ἕναν καλό λόγο»2. Ἡ ἀγάπη πρέπει νά εἶναι ἐν Χριστῷ, δηλαδή ἀνιδιοτελής καί θά πρέπει νά ὁδηγεῖ τόν ἄλλο στήν ἀληθινή εὐτυχία, μακαριότητα καί σωτηρία πού εἶναι ὁ ταπεινός Χριστός. Ὅταν ἡ «ἀγάπη» τρέφει στόν ἄλλο τόν ἐγωισμό καί τήν ὑπερηφάνεια δέν εἶναι ἐν Χριστῷ, ἀλλά ἀνθρώπινη, ἐμπαθής, ἀνταποδοτική καί ἰδιοτελής. Διά τοῦτο καί δέν βοηθεῖ ἀλλά καταστρέφει καί αὐτόν πού τήν δέχεται καί αὐτόν πού τήν προσφέρει.

 ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Κύριος Ιησούς Χριστός 

 

1 Ἁγίου Πορφυρίου, Βίος καί λόγοι, Ζ΄ ἔκδοση, σελ. 440.

2 Ὅ.π.

ΑΡΘΡΑ-ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 1. ΠΩΣ ΝΑ …ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ! (κείμενο + mp3)
 2. Αίτια της διαστροφής των παιδιών. Οι παιδοκτόνοι γονείς.
 3. Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Α΄)(mp3)
 4. Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Β΄)(mp3)
 5. Ἡ παρακολούθηση καί ἡ διόρθωση τῶν παιδιῶν ἀπό τούς γονεῖς
 6. Τά παιδιά, οἱ χαρές τους καί ὁ περιορισμός τους (Γέροντος Παϊσίου(mp3)
 7. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ Ἤ ΓΕΝΕΘΛΙΑ; (Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ) (mp3)
 8. Ἡ δύναμη τῆς συνήθειας (Ἁγ. Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ)_(mp3)
 9. Ποῖος εἶναι ὁ ἀληθινός Παιδαγωγός-Πατερική παιδαγωγική (Ὁμιλία σέ γονεῖς) (mp3)
 10. Οἱ ἀληθινοί γονεῖς-Γέροντος Ἀρσενίου Μπόκα
 11. Μητέρα Πρόσεχε! Τά θεμέλια τῆς ἀγωγῆς
 12. Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Γέροντος Πορφυρίου)(mp3)
 13. Οἱ γονεῖς καί οἱ ἐλεύθερες σχέσεις-ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία (κείμενο+mp3).
 14. Μ. Βασίλειος: Οἱ γονεῖς ἄς ὁδηγοῦν τά παιδιά τους στό μοναχισμό.
 15. Γέροντας Σωφρόνιος:Ἡ ἀπιστία τῶν παιδιῶν ὀφείλεται στούς γονεῖς;
 16. Ἡ ἀντιχριστιανική διαπαιδαγώγηση τῆς σύγχρονης μεταμοντέρνας κοινωνίας
 17. Γονεῖς καί παιδιά (Γέροντος Πορφυρίου)
 18. Ἡ οἰκογενειακή εἰρήνη καί τά παιδιά
 19. Ἡ ματαιοδοξία στήν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)
 20. Ἡ πνευματική ἀτμόσφαιρα τῆς οἰκογένειας καί ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν.
 21. Ἡ θεοειδής ζωή τῶν γονέων καί τά παιδιά.
 22. Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν ἀπό τήν ἀρχή τῆς ζωῆς τους.
 23. Ὁ σεβασμός τῆς ἐλευθερίας τῶν παιδιῶν καί ὁ ρόλος της στήν ἀγωγή
 24. Βοήθεια στά παραστρατημένα παιδιά_mp3
 25. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί ἡ χριστιανική διδαχή στά παιδιά.
 26. Οἱ γονεῖς πρῶτοι ἀπολαμβάνουν τούς καρπούς τῆς ὀρθόδοξης ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν τους.
 27. Ἡ ὑπερβολική πίεση στά παιδιά καί ἡ ἄσκηση στήν οἰκογένεια_mp3
 28. Ἐπιστολή πρός προεστούς (Ἀββᾶ Δωροθέου)(mp3)
 29. Ἡ διδαχή τῆς πίστης στά παιδιά (mp3)
 30. Ἑρμηνεία τοῦ 44ου Ψαλμοῦ (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου) Ὁμιλία σέ γονεῖς (mp3)
 31. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού – π. Πορφύριος