κγ΄. «Φαγητά δέν τρώω»

­Έχω πολ­λές ἀρ­ρώ­στι­ες, ἀλ­λά πα­ρα­κά­λε­σα τόν ἅ­γιο Δαυ­ΐδ νά ἔ­χω τίς δο­κι­μα­σί­ες αὐ­τές, ἀλ­λά νά μοῦ δί­νη ὑ­πο­μο­νή, καί νά μήν εἶ­ναι κά­τι σο­βα­ρό. Νά μήν ἔ­χω τί­πο­τα ζά­χα­ρο. Νά μπο­ρῶ νά τρώ­ω δύ­ο φέ­τες ψω­μά­κι τήν ἡ­μέ­ρα, για­τί φα­γη­τά δέν τρώ­ω, μέ συγ­χω­ρεῖ­τε γιά τήν φρά­ση μου, ἀλ­λά λί­γο ψω­μά­κι τό θέ­λω. Ἀ­πό μι­κρό παι­δί ἔ­τρω­γα πάν­τα τό ψω­μά­κι. Τοὐ­λά­χι­στον νά τρώ­ω δύ­ο φέ­τες ψω­μά­κι καί λί­γο νε­ρά­κι καί τί­πο­τα ἄλ­λο δέν θέ­λω. Ἔ! βο­ή­θη­σε ὁ ἅ­γιος καί δέν ἔ­χω τί­πο­τα τό σο­βα­ρό, μό­νο αὐ­τή τήν βρα­δυ­καρ­δί­α. Ἀλ­λά δέν ἀ­πελ­πί­ζο­μαι καί λέ­γω, “Δό­ξα τῷ Θε­ῷ”. Ὅ­ταν τε­λει­ώ­ση ἡ προ­θε­σμί­α μου, θά φύ­γω ἀ­πό αὐ­τή τήν ζω­ή. Τοὐ­λά­χι­στον νά εἴ­μα­στε κον­τά στόν Θε­ό καί νά μᾶς βρῆ ὁ Θε­ός ὅ­πως θέ­λει».
 
κδ΄. «Δέν μέ ἀδίκησε ὁ Θεός»
 
­Εξήν­τα ἕ­ξι χρό­νια ζῶ, πο­τέ δέν μέ ἀ­δί­κη­σε ὁ Θε-ός. Μοῦ λέ­ει κά­ποι­ος: “Σοῦ ἔ­δω­σε ἀρ­ρώ­στι­ες ὁ Θε­ός, για­τί νά σοῦ τίς δώ­ση, ἀ­φοῦ πι­στεύ­εις στόν Θε­ό;”.

»Τί νά κά­νου­με; καί Ἐ­κεῖ­νος ἔ­χυ­σε τό Πα­νά­γιό Του Αἷ­μα πά­νω στόν Σταυ­ρό, τόν καρ­φώ­σα­με, εἶ­πε “δι­ψῶ” καί τοῦ δώ­σα­με ξύ­δι με­τά χο­λῆς με­μιγ­μέ­νον. Ἐ­γώ, δό­ξα τῷ Θε­ῷ, πά­ω σέ κα­νέ­ναν για­τρό, παίρ­νω καί κα­νέ­να φάρ­μα­κο, Δό­ξα τῷ Θε­ῷ, εἶ­μαι πο­λύ κα­λά στό Μο­να­στή­ρι μου, στό σπί­τι μου ἐ­δῶ μέ­σα. Ἐ­κεῖ­νος τί ὑ­πέ­μει­νε γιά μᾶς; Καί οἱ Ἅ­γιοί μας τό­σα πά­θα­νε! Ὁ Θε­ός δο­κι­μά­ζει»
 
κε΄. Ἄρ­ρω­στος νή­στευ­ε
Μία Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στή, σᾶς ζη­τῶ συγγνώ­μη γιά τή φρά­ση μου, καί τό λά­δι τό νη­στεύ­α­με· καί πῆ­ρα 480 χά­πια τό ᾽80, μοῦ δώ­σα­νε οἱ για­τροί ἀ­πό τήν Ἀ­θή­να, καί δέν ἔ­πα­θα τί­πο­τε. Πο­τέ δέν μ᾽ ἀ­δί­κη­σε ὁ Θε­ός. Πο­τέ δέν μ᾽ ἔ­βλα­ψε οὔ­τε ἡ νη­στεί­α, οὔ­τε οἱ πα­θή­σεις, οὔ­τε τί­πο­τε. Ἀ­πό παι­δί εἶ­χα συ­νη­θί­σει. ”Δό­ξα τῷ Θε­ῷ­”. Δο­ξά­ζω τόν Θε­ό, μέ συγ­χω­ρεῖ­τε, μ᾽ εὐ­χα­ρι­στεῖ πού ἔρ­χον­ται αὐ-­τές οἱ ἅ­γι­ες ἡ­μέ­ρες τῆς Μ. Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς. Πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­γω­νί­ζον­ται αὐ­τοί οἱ χρι­στια­νοί στόν κό­σμο. Ἐ­γώ δέν κά­νω τί­πο­τε. Τώ­ρα στό τέ­λος κοι­τά­ζω τήν ὑ­γεί­α μου. Πρῶ­τα, δέν πή­γαι­να σέ για­τρό».
 
κε΄. ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ από το Βιβλίο “Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ–ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ–ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ” της σειράς ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΙΩΜΑ 4
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» σελ. 41-42
Δείτε ΕΔΩ τις σχετικές με το βιβλίο αναρτήσεις
 
 
https://enromiosini.gr/biografies/agios-iakovos-tsalikis-diigiseis-8/