Ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήση οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες’ ἐάν μή Κύριος φυλάξη πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων.

Εάν δεν οικοδομήση τον οίκον αυτός ο Κύριος ματαίως εκοπίασαν οι οικοδομούντες αυτόν. Εάν δεν φυλάξη την πόλιν αυτός ο Κύριος, ματαίως ηγρύπνησεν οι φυλάσσοντες και φρουρούντες αυτήν.

Ψαλμ. 126 : 1

Μετάφραση: κ. Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

Τώ δε βασιλεί των αιώνων, αφθάρτω, αοράτω, μόνο σοφώ Θεώ τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων’

Αμήν!!!!