ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων

καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007

Μοναχοῦ Γερασίμου Μενάγια, + 1957

Ἡ γῆ εἶναι ὁ τόπος τῆς ὑπομονῆς, εἶναι ὁ τόπος τῶν πειρασμῶν καί τῶν θλίψεων. Ὅλοι μποροῦμε νά εἴμαστε τελείως εὐτυχεῖς ἀλλά μόνον στόν οὐρανόν. Ἐδῶ περνᾶμε λίγο χρόνο καί αὐτός εἶναι γεμᾶτος μέ ταλαιπωρία.

  Οἱ ψυχές πού περισσότερο ἀγαπιοῦνται ἀπό τόν Θεό εἶναι ἐκεῖνες πού ὑποφέρουν ἐδῶ στήν γῆ μέ ὑπομονή τούς σταυρούς πού ὁ Θεός στέλνει, τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς γιά τήν ἀγάπη Του.

  Ἡ ὑπομονή στίς θλίψεις εἶναι τό μέσον ὅλων τῶν Ἁγίων, διότι μέ τήν ὑπομονή καί εὐχαριστία ἀπολαμβάνουν ὅλη τήν χάρη τοῦ Θεοῦ…Δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά πάρη ἀντιμισθία ἀπό τόν Θεό χωρίς τήν ἀρετή τῆς ὑπομονῆς σέ κάθε εἴδους θλίψεις… Οἱ θλίψεις εἶναι ἕνα εἶδος παραδείσου γιά ἐκείνους πού τίς ὑποφέρουν μέ ὑπομονή ἀλλά εἶναι καί κόλασις γιά ἐκείνους πού δέν ἔχουν ὑπομονή…

  Εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά σηκώνουμε τόν σταυρό μας, μέ ταπείνωση, ὑπομονή καί ἀγάπη, μέ τήν θέλησή μας καί ὄχι μέ τή βία καί ἀποστροφή. Ἐάν οἱ ἄνθρωποι ἐγνώριζαν ὅλη τήν ἀξία τῶν θλίψεων, θά τίς ζητοῦσαν συνέχεια γιά νά ἀρέσουν στόν Θεό…

 Συνεχίζεται…..

«ὑμῖν ἐχαρίσθη τό ὑπέρ Χριστοῦ,

οὐ μόνον τό εἰς αὐτόν πιστεύειν,

ἀλλά καί τό ὑπέρ αὐτοῦ πάσχειν»

Φιλ. Α΄ : 29

Σέ σᾶς δόθηκε τό χάρισμα ὄχι μόνο νά πιστεύετε στόν Χριστό,

ἀλλά καί νά ὑποφέρετε γι᾿ αὐτόν»


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἐκδόσεις:ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΚΥΨΕΛΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΚΥΨΕΛΗ”  γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com