Ἐγκαίνια Ι.Ναοῦ Προφήτου Μωϋσέως
Tὴν 4η Σεπτεμβρίου, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἁγίου προφήτη Μωϋσῆ, θὰ τελεστοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ πρώτου στὴν Ἑλλάδα ἱεροῦ ναοῦ ἀφιερωμένου στὸν μεγάλο αὐτὸ Σιναΐτη προφήτη.ὉμεγαλοπρεπὴςδίτρουλλοςναὸςβρίσκεταιστὸΕὐρωσιναϊτικὸΚέντρο, ποὺκατασκευάζειτὸἽδρυμαὌρουςΣινᾶ (ΙΟΣ) στὴνΤραγάναΦθιώτιδος (132 χλμἀπὸτὴνἈθήνα).
 ΤὰἐγκαίνιαθὰτελεσθοῦνπαρὰτοῦΣεβασμιωτάτου. ΜητροπολίτουΦθιώτιδοςκ. Νικολάου, μὲτὴσυμμετοχὴτοῦἈρχιεπισκόπουΣινᾶκ. Δαμιανοῦ (ΚαθηγουμένουτῆςΜονῆςΣινᾶκαὶΠροέδρουτοῦΙΟΣ, ὁὁποῖοςσυμπληρώνειφέτος 40 ἔτηἀρχιερατείας), ἐνῶἔχουνπροσκληθεῖνὰσυμμετάσχουνἐπίσηςοἱΣεβασμιώτατοιΜητροπολῖτεςΚαρπενησίουκ. Νικόλαος, Γουϊνέαςκ. Γεώργιος (ΠατριαρχεῖοἈλεξανδρείας), Χαλκῖδοςκ. Χρυσόστομος, Ἐδέσσηςκ. Ἰωήλ, Αἰτωλίαςκ. ΚοσμᾶςκαὶἈργυροκάστρουκ. Δημήτριος (ἘκκλησίαἈλβανίας).

 Τὴνπαραμονὴ 3/9 θὰτελεσθεῖὁΜέγαςπανηγυρικὸςἙσπερινός (ὥρα 18:30) καὶτὸπρωΐτῆς 4ης/9 θὰγίνουνὁὌρθρος, ἡτελετὴτῶνἘγκαινίωνκαὶἡπανηγυρικὴπολυαρχιερατικὴθείαΛειτουργία (07:00-12:00).ΘὰἐπακολουθήσειξενάγησηκαὶἐπίσημοΓεῦμα, στὸὁποῖοἔχουνπροσκληθεῖνὰπαρακαθήσουνὙπουργοί, ΒουλευτὲςκαὶἐκπρόσωποιτῆςΚυβερνήσεωςκαὶτῶνΚομμάτων, ΤοπικὲςἈρχὲς, ΠρέσβειςχωρῶνμὲὈρθόδοξοπληθυσμό, καὶμερικῶνἈραβικῶνκαὶἄλλωνχωρῶνὅπουἡΜονὴΣινᾶδιατηρεῖΜετόχιαἢἀναπτύσσειδραστηριότητα.

Τὸ Ἵδρυμα Ὄρους Σινᾶ (ΙΟΣ)
Ἡ παλαίφατη Ἱερὰ Μονὴ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ -Ἁγίας Αἰκατερίνης (ἵδρυση 6ος αἰ.), ποὺ εὑρίσκεται στὸ Νότιο τμῆμα τῆς Σιναϊτικῆς χερσονήσου (Αἴγυπτος), γνωστὴ καὶ ὡς «συμπυκνωμένο Βυζάντιο» λόγῳ τοῦ ἀριθμοῦ, τῆς παλαιότητος καὶ τῆς σημασίας τῶν κειμηλίων της (κατέχει τὴν μεγαλύτερη καὶ ἀρχαιότερη συλλογὴ εἰκόνων καὶ τὴν μεγαλύτερη μοναστηριακὴ βιβλιοθήκη), ἔχει συστήσει ἐπὶ εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους, μὲ ἕδρα τὴν Ἀθήνα τὸ Ἵδρυμα Ὄρους Σινᾶ (ΙΟΣ), κοινωφελῆ Ὀργανισμὸ πνευματικοῦ, ἀνθρωπιστικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρα (ΦΕΚ 752/Β 1986).
Στὶς δραστηριότητες τοῦ ΙΟΣ ἐντάσσεται μεταξὺ ἄλλων ἡ ψηφιοποίηση τῶν Σιναϊτικῶν κειμηλίων (εἰκόνων, χειρογράφων, ἔργων μικροτεχνίας, ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ κλπ) καὶ ἡ διευκόλυνση τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς κοινότητος ὡς πρὸς τὴν μελέτη τῆς Σιναϊτικῆς πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς παραδόσεως. Στὸ πλαίσιο αὐτό, τὸ ΙΟΣ κατασκευάζει, ὅπως προαναφέρθηκε, στὴν Τραγάνα Φθιώτιδος  ἕνα πολυδύναμο συγκρότημα, τὸ Εὐρωσιναϊτικὸ Κέντρο, ὡς βάση τῶν δραστηριοτήτων του. Τὸ Κέντρο στὴν πλήρη του μορφὴ θὰ περιλαμβάνει ποικίλα κτήρια (Βιβλιοθήκη, Μουσεῖο, Ἐκπαιδευτικὴ Ἑστία κ.ἄ.), καθὼς καὶ κέντρο περιθάλψεως ὑπερηλίκων ἀλλὰ καὶ χρονίως πασχόντων.
Κατὰ τοὺς δύσκολους αὐτοὺς καιροὺς ποὺ διέρχεται ἡ Μέση Ἀνατολή καὶ ἡ Χώρα τοῦ Νείλου μὲ ἐπιτακτικὸ τὸ αἴτημα τῆς καλῶς νοουμένης δημοκρατίας, ἡ Μονὴ Σινᾶ μὲ τὴν ἐκδήλωση τῶν Ἐγκαινίων, μεταξὺ ἄλλων, ὑπενθυμίζει τὴν δικὴ της ἐμπειρία διαλόγου καὶ εἰρηνικῆς συνυπάρξεως λαῶν καὶ διαφορετικῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, καθὼς συμβιώνει ἁρμονικὰ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες μὲ τοὺς περιοίκους μουσουλμάνους Βεδουΐνους. Στὴ δύσκολη δὲ καμπὴ ποὺ εὑρίσκεται ἡ Ἑλλὰς, μὲ ἕνα ἀναπτυξιακὸ ἔργο μεγάλου βεληνεκοῦς, ὅπως τὸ Εὐρωσιναϊτικὸ Κέντρο, ἐπιθυμεῖ νὰ ὑπογραμμίσει τὴν ἀνάγκη γιὰ αἰσιόδοξη ἀντιμετώπιση καὶ γιὰ ἀγῶνα, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι τὰ πνευματικά, πολιτιστικὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ ἔργα δὲν εἶναι διακοσμητικὸ στοιχεῖο καὶ πολυτέλεια, ἀλλὰ ἀποτελοῦν ἀναγκαιότητα καὶ προτεραιότητα.
Ἐκ τοῦ Ἱδρύματος Ὄρους Σινᾶ
(Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 210-6454923, 210-6422839)
Γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν, προγραμματίζεται νὰ ὑπάρξουν λεωφορεῖα ποὺ θὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὸ Σιναϊτικὸ Μετόχιο Ἀθηνῶν (Δορυλαίου 26, Πλατεῖα Μαβίλη) τόσον τὸ ἀπόγευμα τῆς 3ης/9 (ἀναχώρησις ὥρα 16:30), ὅσον καὶ νωρὶς τὸ πρωΐ τῆς 4ης/9 (ἀναχώρησις ὥρα 06:30).
Τιμὴ εἰσιτηρίου (μετ’ ἐπιστροφῆς) 10 Εὐρώ.