᾿Αριθμ. Πρωτ. 260                                           Εν Πειραιεῖ τῇ 4ῃ Μαρτίου 2015

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  45
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Π ρ ό ς
Τούς Πανοσιολ. καί Αἰδεσ. ᾿Εφημερίους
Προέδρους ᾿Εκκλησιαστικῶν Συμβουλίων ῾Ι. Ναῶν
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως
* * * * * * *  * *
Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Συνημμένως ἀποστέλλομεν ὑμῖν Ἀνακοίνωσιν διά νά ἀναγνωσθῇ ἐπί τρεῖς  Κυριακάς συνεχῶς πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας, καί παρακαλοῦμεν νά παραληφθοῦν ἀπό τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τά σχετικά ἔντυπα πού θά διαμοιρασθοῦν στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.
Μετ’ εὐχῶν
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
   Κάθε Ἀπρίλιο ἡ Ἀμερικανική Φυλλαδική Μετοχική Ἑταιρεία «Σκοπιά τοῦ πύργου» τῶν λεγομένων μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, προσκαλεῖ σέ συγκέντρωση «γιά τήν ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ» ὅπως γράφουν. Φέτος ἔχουν ἀνοικοδομήσει ἕνα πολυτελέστατο κτίριο στήν πόλη μας, ποῦ τό ὀνομάζουν «Αἴθουσα Βασιλείας Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» καί προσκαλοῦν ἀνυπόπτους γιά νά προσηλυτιστοῦν στήν Ἑταιρεία τοῦ Μπρούκλιν τῆς Νέας Ὑόρκης Η.Π.Α. πού ἀποτελεῖ δῆθεν τό «κανάλι τοῦ Θεοῦ».


   Καθηκόντως ὑπενθυμίζομεν ὅτι ἡ Ἀμερικανική αὐτή μετοχική Ἑταιρεία τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ πού ἱδρύθηκε στήν Πενσυλβάνια τῶν ΗΠΑ τό 1874 ἀπό τόν ἀμερικανό Κάρολο Ρώσσελ καί ἐμφανίζεται σάν δῆθεν «ἀγωγός» τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος κατ’ αὐτούς ἐπί 19 αἰῶνες εἶχε περιπέσει σέ νήδυμο ὕπνο καί ξαφνικά ἐνεθυμήθη τήν «πλάνη» τῆς Ἐκκλησίας Του καί δημιούργησε τήν Ἀμερικανική αὐτή φυλλαδική Ἑταιρεία γιά νά σώση τόν κόσμο, παραχαράσσει, παρερμηνεύει καί διαστρεβλώνει ἀποδεδειγμένα τό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού εἶναι ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ὅμως ἀπορρίπτει.
   Ὅπως διακηρύχθηκε σέ ἀντιαιρετική ἡμερίδα τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τούς μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἡ Ἑταιρεία Σκοπιά ἐπικαιροποιεῖ μέ πλῆθος αἱρέσεων τίς βλάσφημες, ἀνόσιες καί αἱρετικές κακοδοξίες γιά τό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, γιά τόν Ὁποῖον ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης γράφει στό Εὐαγγέλιό του «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος» τοῦ αἱρεσιάρχη Ἀρείου τόν ὁποῖον κατεδίκασε ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος τό 325 καί τοῦ ἄραβα ἐμπόρου Μωάμεθ κατά τόν 6ο καί 7ο αἰῶνα οἱ ὁποῖοι βλασφημοῦσαν διδάσκοντας ὅτι ὁ ἐνσαρκωθείς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦταν κτίσμα καί ὄχι ἀληθινός Θεός.
   Τό 1874 ὁ Κάρολος Ρώσσελ ἀνεμάσησε τίς βλασφημίες τῶν προηγουμένων καί ἀπέδειξε ὅτι ὁ κοινός ὑποβολέας τοῦ Ἀρείου, τοῦ Μωάμεθ καί τοῦ ἑαυτοῦ του εἶναι ὁ μισῶν τόν Θεόν καί τούς ἀνθρώπους ἀρχέκακος καί βύθιος δράκων ὁ παγκάκιστος διάβολος.
   Ἐπί 2.000 χρόνια τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἁγία Του Ἐκκλησία δέν τιμᾶ τήν ἐπέτειο τοῦ «θανάτου τοῦ Ἰησοῦ» ἀλλά συμμετέχει ὀντολογικά στό ἀπό ἄφατη ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο ἑκούσιο Πάθος καί τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου κοινωνοῦσα τό σῶμα καί αἷμα Του καί καλοῦσα σέ συσταύρωση καί συνανάσταση μετ’ Αὐτοῦ. Ἡ Ἀμερικανική Ἑταιρεία Σκοπιά τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ ἐπιφυλλάσει μόνο γιά τά διευθυντικά στελέχη τῆς Ἑταιρείας τῆς Ἀμερικῆς τό λεγόμενο κυβερνόν σῶμα ἤ «ὑπόλοιπο» ὅπως τό ἀποκαλοῦν τό δικαίωμα νά μετέχουν στά «ἐμβλήματα τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ», πού δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τήν Θ. Εὐχαριστία ἐνῶ τούς ἄλλους ὀπαδούς τῆς αἱρέσεως ὅπως καί αὐτούς στήν Ἑλλάδα τούς ἀποκλείουν ἀπό τά «ἐμβλήματα τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ» θεωρώντας τους ὡς ἁπλό ὄχλο πού θά ἀποφύγει τον Ἁρμαγεδῶνα, ἐφόσον ὑπακούει στό Κυβερνόν σῶμα τῶν Ἀμερικανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ.
   Πρόσφατα ἡ Ἑταιρεία Σκοπιά τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ σάν νεο-ἀρειανισμός πού εἶναι παρότι χρησιμοποιεῖ τό μέχρι πρότινος δυσῶδες γι’ αὐτήν, ὄνομα «Χριστιανοί», γιά προσηλυτιστικούς λόγους, ἀποδεικνύει ὅτι δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν Χριστιανισμό διότι στό τεῦχος τῆς Σκοπιᾶς 1.1.2015, σσ. 14-15, ὑπάρχει ἄρθρο πού ἐπιγράφεται «Πρέπει νά προσευχόμαστε στόν Ἰησοῦ;» ὅπου ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν πρέπει νά προσεύχωνται στόν Χριστό γιατί δέν εἶναι Θεός καί ἄς λέει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὅπως προαναφέραμε «Θεός ἦν ὁ Λόγος» (Ιωάν. 1,1) καί ὁ Ἀπ. Παῦλος στήν πρός Ῥωμαίους ἐπιστολήν του «ἐξ ὦν ὁ Χριστός τό κατά σάρκα, ὁ ὤν ἐπί πάντων Θεός εὐλογητός εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.» (Ρωμ. 9,5) καί πάμπολλα ἄλλα ἐδάφια τῆς Γραφῆς νά ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος, ὁμοούσιος πρός τόν Πατέρα.
  Ἀπόδειξις ὅτι ἡ μετοχική Ἑταιρεία Σκοπιά τῶν Ἀμερικανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, εἶναι μία παγκόσμια προσηλυτιστική προσπάθεια καί μόνον εἶναι τό γεγονός ὅτι δέν διατηρεῖ οὔτε ἕνα φιλανθρωπικό ἵδρυμα, ὅπως ἡ Ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία μας πού ἔμπρακτα ἐφαρμόζει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τον ἄνθρωπο.
  Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἔχει κυκλοφορήσει ἔνα κατατοπιστικό ἔντυπο γιά τήν ἀμερικανοκίνητη αἵρεση τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅπου βέβαια διαχωρίζει μεταξύ τῆς αἱρέσεως καί τῶν θυμάτων της γιά τά ὁποῖα πρέπει συνεχῶς νά προσευχόμαστε μέ πολύ ἀγάπη, νά τά λυτρώσῃ ὁ Θεός ἀπό τά δίχτυα τοῦ Διαβόλου καί τῆς φοβερῆς αὐτῆς κακοδοξίας πού ὁδηγεῖ μαθηματικά στήν ἀπώλεια.
   Καλοῦμε τούς εὐσεβεῖς ἀδελφούς νά ἐνημερώσουν τούς συγγενεῖς, φίλους καί τούς συγκατοίκους τους γιά τήν προσηλυτιστική προσπάθεια τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ στήν πόλη μας μέ τήν ἀνέγερση τοῦ κτιρίου τους πού ἀποδεικνύει  τήν ἀνεξιθρησκεία καί τήν ἐλευθερία θρησκευτικῆς συνειδήσεως στήν χώρα μας καί νά προμηθευθοῦν τό ἔντυπο τῆς Μητροπόλεως ἀπό τίς ἐνορίες τους καί νά τό μοιράσουν σέ κάθε σπίτι καί συμπολίτη μας, γιατί αὐτό ἀποτελεῖ ὕψιστο ἱεραποστολικό χρέος κάθε ὀρθοδόξου πιστοῦ χριστιανοῦ.
Μετά θερμῶν ἀγωνιστικῶν εὐχῶν
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
http://aktines.blogspot.gr/2015/03/blog-post_74.html#more