Ἡ θεία αὐτή προσευχή, ἡ ἐπίκληση τοῦ Σωτήρα μας, τό Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, εἶναι καί χορηγός θείου φωτισμοῦ. Διότι ὁ Χριστός εἶναι τό ἀληθινό φῶς καί μεταδίδει ἀπό τή λαμπρότητα καί χάρη Του σ᾿ αὐτούς πού Τόν ἐπικαλοῦνται».

 (Ἁγίου Συμεών Θεσσαλονίκης,

Περί τῆς ἱερᾶς καί θεοποιοῦ προσευχῆς,

Φιλοκαλία Ε΄, 60-61)

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

  Ἀπό: «ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ»