«λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·
ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή·
οὐδείς ἔρχεται πρός τόν πατέρα εἰ μή δι᾿ ἐμοῦ».

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὀνομάζεται “Θύρα”. Ἀλλά μή φανταστεῖς καμιά ξύλινη πόρτα. Θύρα λογική, πού εἶναι πηγή ζωῆς, πού γνωρίζει καλά καί ξεχωρίζει ὅσους διαβαίνουν ἀπ᾿ αὐτή. Ὄνομάζεται καί ” Ὁδός”, μά δέν εἶναι σάν δρόμος πάνω στόν ὁποῖο βαδίζουν οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι πορεία πνευματική, τρόπος ζωῆς πού ὁδηγεῖ στόν οὐράνιο Πατέρα».

Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων,
Κατήχηση Φωτιζομένων Ι΄, σελ. 261