Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς

Τά 100 πρακτικά κεφάλαια

 18. Ἐκείνη ἡ ψυχή πού δέν ἔχει ἀπαλλαχθεῖ ἀπό τίς κοσμικές φροντίδες, οὔτε τό Θεό μπορεῖ νά ἀγαπήσει πραγματικά, οὔτε τόν διάβολο νά μισήσει ὅσο τοῦ ἀξίζει, γιατί ἔχει ἐπάνω της τή μέριμνα τοῦ βίου πού τήν κατασκεπάζει μέ τό βάρος της. Γι᾿ αὐτό ὁ νοῦς δέν μπορεῖ νά δικάσει μέ τήν κρίση του ὅσα ὁδηγοῦν στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἤ στό μίσος τοῦ διαβόλου, ὥστε νά ἀποφασίσει χωρίς νά πλανηθεῖ. Γιά τόν καθένα λοιπόν εἶναι ὁπωσδήποτε χρήσιμη ἡ ἀναχώρηση. 19. Τό ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τῆς καθαρῆς ψυχῆς εἶναι λόγος χωρίς φθόνο, ζῆλος χωρίς κακία καί ἀκατάπαυστος ἔρωτας τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ. Τότε καί ὁ νοῦς παραμένει μέσα στή διάνοιά του, πού ἔχει γίνει σάν ἕνα ὁλοκάθαρο μέσο κρίσεως, καί διευθετεῖ μέ ἀκρίβεια τίς πλάστιγγές του.

    Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνοςκαί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

“ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ” τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν

Τόμος Α΄(σελ.290)

Ἐκδόσεις: “Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας”

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις “Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας”  γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης