Ἐκεῖνος πού ἐγνώρισε τήν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, αὐτός ἐδοκίμασε τήν θείαν δύναμιν. Καί ἐπειδή ἄλλα ἔχει κατορθώσει καί ἄλλα ἐπιδιώκει νά κατορθώσῃ μέ τήν θείαν δύναμιν, δέν ἐξευτελίζει ποτέ κανένα ἄνθρωπον. Διότι γνωρίζει ὅτι ὅπως ἐβοήθησε ὁ Θεός τόν ἴδιον καί τόν ἐλευθέρωσε ἀπό πολλά καί φοβερά πάθη, ἔτσι εἶναι εἰς θέσιν νά βοηθήσῃ καί ὅλους, ὅταν θέλῃ καί μάλιστα ἐκείνους πού ἀγωνίζονται δι᾿ Αὐτόν· ἄν καί γιά λόγους πού μόνος Ἐκεῖνος ἐγνωρίζει, δέ τούς ἐλευθερώνει ὅλους μαζί ἀπό τά πάθη, ἀλλά ξεχωριστά, ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος ἰατρός, ἐλευθερώνει τόν καθένα πού προσπαθεῖ.Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

The person who has come to know the weakness of human nature has gained experience of divine power. Such a man, having achieved some things and eager to achieve others through this divine power, never belittles anyone. For he knows that just as God has helped him and freed him from many passions and difficulties, so, when God wishes, He is able to help all men, especially those pursuing the spiritual way for His sake. And if in His providence He does not deliver all men together from their passions, yet like a good and loving physician He heals with individual treatment each of those who are trying to make progress.

The Philokalia.