ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ – Προφητικές φωνές (Από ελληνικά χειρόγραφα)

Από τα ποιήματα του Οσίου Ιωάννη του Χοζεβίτη

 ~ Στά χρόνια του εσχάτου αιώνος θά παύσουν οί πνευματικοί ποιμένες νά φροντίζουν γιά τό ποίμνιο ακολουθώντας τό κοσμικό ρεύμα.

 Τήν σκολιά οδό θά βαδίζουν, αφήνοντας τόν πατερικό δρόμο καί δέν θά ψάλλουν στά πρόβατα μέ τήν ποιμενική φλογέρα.
 Θά καύσουν μέ τήν «πρόοδο» τήν πνευματική μάνδρα κι ο καπνός θά προξενεί τήν αίρεση του παπικού δόγματος.
 Τότε ό κόσμος μέ τήν επιστήμη θά κάνη πολλές έφευρέσεις καί δέν θά ύπάρχη σ’ αυτήν η πίστις, ούτε ο φόβος του Θεου
 Ο απλοϊκός λαός από τόν φόβο τών αιωνίων βασάνων θά φυλάγει με άκρίβεια τις θείες εντολές.
 Αλλά ζώντας στήν αναρχία χωρίς πνευματικούς οδηγούς θά μισηθούν άπό τήν εξουσία καί πολλοί θά φυλακισθούν.
 Μέ θερμό ζήλο θά επιδίδωνται στά καλά καί ταπεινά έργα θεωρούμενοι άπό τόν κόσμο ότι έχασαν τά μυαλά των.
 Ή ανθρώπινη σοφία είδωλα θά λατρεύσει κοσμικά καί ο ασύδοτος κόσμος θά τά χρησιμοποιήσει ως μέσα σωτηρίας.
 Θά κουρεύουν γένεια καί μαλλιά καί τά ενδύματά των θά κοντύνουν κι όλους στ’ αλήθεια τούς νόμους σύμφωνα μέ τήν μόδα θά θεσπίσουν.
 Δέν θά ύπάρχει ντροπή στούς νέους ούτε στά αδέλφια μεταξύ των αγάπη, ενώ η μόδα θά παρασύρει όλους τούς ακολάστους ανθρώπους.
 Τότε ο Θεός μέ άηδία θ’ άντικρύσει τούς θνητούς καί πολλούς θά στερήσει τής ζωής, όπως κάποτε μέ τούς Σοδομίτας.
 Τότε η γή δέν θά καρποφορεί καί οί δουλειές θά λιγοστέψουν διότι πολλοί θά πιστεύουν στόν σατανά ως σύντροφο της ελεύθερης ζωής τους!
 Τότε θά βράζει ο κόσμος σάν ένα καζάνι στήν φωτιά —καιόμενος από τήν τυφλή οργή—και ειρήνη σ αυτόν δέν θα υπάρχει
 Οί μεγάλοι καί φοβεροί πόλεμοι θά’ ναι πυκνοί σάν κρίκοι αλυσίδας αλλά ο τρομερώτερος άπ’ όλους θά είναι ο των επτά κρατών στό Βυζάντιο!
 Οί πολιτισμένοι λαοί, όταν πολύ θά προοδεύσουν, σάν πεινασμένα θηρία μεταξύ των θά σπαράζωνται.
 Θά φτιάξουν αύτά τά πετούμενα μέ τήν ουρά των σάν τού σκορπιού καί μεγάλη σύγχυσις θά γίνη, όπως στόν πύργο της Βαβέλ.
 Τότε θά κατασκευασθούν φοβεροί δράκοντες από μέταλο σκορπίζοντας τόν όλεθρο από τό στόμιο των καί καπνό μέ θανατηφόρο δηλητήριο.
 Ζωντανοί μόνο τό ένα τρίτο άπ’ όλο τόν κόσμο θά γλυτώσουν ενώ οί άλλοι μέ θάνατο στόν έσχατο πόλεμο θά τελειωθούν!
 «Αγγελος εξ ουρανού» θά έλθη κράζοντας μέ δυνατή φωνή νά σταματήση τό μακελειό των δυνάμεων στήν Κωνσταντινούπολη
 Εκεί οι άγγελοι θά δώσουν τόν θρόνο τού Βυζαντίου σ’ έναν άγιο καί ειρηνικά όλοι θά ύπακούουν μή έχοντας πόλεμο στήν γή.
 Τότε η Όρθοδοξία σ’ όλο τόν κόσμο θά άκτινοβολήσει, θά άφανισθεί η κακία καί μεγάλη αγάπη θά ύπάρχει!
 από το βιβλίο: «Ό Βίος καί τά ποιήματα του Όσίου Ιωάννου τον Χοζεβίτου 1913-1960» – Μετάφρασις: Μον. Δαμασκηνός Γρηγοριάτης, 1984

«Εκεί οι Άγγελοι θα δώσουν τον θρόνο του Βυζαντίου σ’ έναν άγιο…» (Οσίου Ιωάννη του Χοζεβίτη)