‘Ἐλεημοσύνη δέν εἶναι μόνο τό νά δίνουμε χρήματα ἀλλά κυρίως ἡ πνευματική ἐλεημοσύνη, ἡ βοήθεια γιά τήν σωτηρία τοῦ πλησίον, καί ἡ ἀληθινή ἐν Χριστῷ ἀγάπη καί εὐσπλαχνία.”
~ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος
Τά εὑρισκόμενα, Λόγος ἑβδομηκοστός