Ἅγιος Μακάριος

«Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε
τάς ψυχάς ὑμῶν»

( Λουκ. 21, 19 )


Πρέπει νά γνωρίζεις, ὅτι μέσα στίς θλίψεις καί στά παθήματα, στήν ὑπομονή καί στήν πίστη, εἶναι κρυμμένες οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐπίσης καί ἡ δόξα καί ἡ ἀπόκτηση τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν.

Γιατί καί τό σιτάρι πού σπέρνεται στή γῆ, εἶναι ἀνάγκη πρῶτα νά δοθεῖ στή σήψη καί στήν ἀτιμία φαινομενικά καί ἔτσι νά ἀπολαύσουμε τήν ὀμορφιά καί τόν πολλαπλάσιο καρπό του.

Ἄν ὅμως δέν περνοῦσε ἀπό τή σήψη ἐκείνη καί τή φαινομενική ἀτιμία, δέν θά ἔβγαζε καρπό. Αὐτό λέει καί ὁ Ἀπόστολος: «πρέπει νά περάσουμε πολλές θλίψεις γιά νά μποῦμε στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ»!

Kαί ὁ Kύριος λέει: «Μέ τήν ὑπομονή σας θά σώσετε τίς ψυχές σας» καί «στόν κόσμο θα έχετε θλίψεις»

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας ΄

τῶν αἰώνων. Ἀμήν.