Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι πανταχοῦ παρῶν. Οἱ ἄγγελοι κι οἱ ἅγιοι εἶναι πνευματικά ἑνωμένοι μέ τόν Κύριο. Ἄν μέ τήν ἐνέργεια τοῦ πονηροῦ πνεύματος χάσεις ἔστω καί πρόσκαιρα τήν καρδιακή πίστη σου πρός τό Ἅγιο Πνεῦμα, τότε γιά σένα δέν ὑπάρχει οὔτε Πατέρας οὔτε Υἱός. Γιατί ἡ πίστη παρέχεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό Πνεῦμα τῆς Ἀλήθειας, δηλαδή τό Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ πού εἶπε, «ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια» (Ἰωάν. Ιδ΄ : 6). Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διαβεβαιώνει: «Ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τό Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τάς καρδίας ὑμῶν» (Γαλ. Δ΄ : 6), ἤ τό Πνεῦμα τοῦ Πατέρα,«τό Πνεῦμα τοῦ πατρός ὑμῶν τό λαλοῦν ἐν ὑμῖν» (Ματθ. Ι΄ : 20).

**

Στό λόγο ἐνυπάρχει κάποια εἰκόνα τῆς Παναγίας Τριάδας, ἀφοῦ σ᾿ αὐτόν συνυπάρχουν ἡ σκέψη, ὁ λόγος καί τό πνεῦμα. Ὅταν προσευχόμαστε ἀληθινά, μέ τήν καρδιά μας, αἰσθανόμαστε πώς προσευχόμαστε ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Τά λόγια μας τότε ἔχουν καρδιακή θέρμη, ἐνῶ ἄλλες φορές νιώθουμε πώς δέν προσευχόμαστε μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά μέ τό πνεῦμα τοῦ ψεύδους. Ἄλλα λένε τά χείλη κι ἄλλα αἰσθάνεται ἡ καρδιά ἤ τό ἀντίθετο. Αὐτό γίνεται ὅταν γιά παράδειγμα λέμε τά λόγια τῆς προσευχῆς μέ ἀμφιβολία, μέ πνεῦμα ἀνυπομονησίας, μέ πικρία ἐναντίον κάποιου ἤ μέ πνεῦμα ὑπερηφάνειας, ἔπαρσης, χωρίς αὐτεπίγνωση.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

 
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης