«EΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ – ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ἀπό τό βιβλίο «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

«Μοῦ ἀποκαλύπτετε μιά ὄχι τόσο εὐχάριστη κατάστασι τοῦ ἑαυτοῦ σας, χωρίς ὅμως νά καθορίζετε ἀκριβῶς τί σᾶς συμβαίνει. Ἡ μεταβολή ἐσωτερικῶν καταστάσεων καί διαθέσεων εἶναι συνηθισμένο φαινόμενο σέ ὅλους, ὅπως ἀκριβῶς καί στήν φύσι ἄλλοτε ἔχουμε μιά ὁλόλαμπρη μέρα, ἄλλοτε μιά συννεφιασμένη καί ἄλλοτε καταιγίδες καί κεραυνούς.

Ἀλλά νά: Ἐξομολογηθήκατε, κοινωνήσατε καί ἡ ψυχική εἰρήνη βασίλεψε καί πάλι μέσα σας. Ἀντιλαμβάνεσθε ἀπ᾿ αὐτό, ποῦ πρέπει νά καταφεύγετε γιά νά λάμπη στόν ὁρίζοντα τῆς ψυχῆς σας ὁλόφωτος ὁ ἥλιος.

Γιά μιά περισσότερο ἀποδοτική ἐξομολόγησι σημειώνετε ὅλα ὅσα συνειδητοποιήσατε σάν ἁμαρτίες καί πλησιάζοντας τόν πνευματικό σας πατέρα παρακαλέστε τον νά τοῦ τά πῆτε ὅλα ἀπό τίς σημειώσεις. Μετά μπορεῖ εἴτε ἐκεῖνος μόνος του νά σᾶς ρωτήση γιά κάτι ἀκόμη, εἴτε ἐσεῖς νά τοῦ προτείνετε νά σᾶς ρωτήση.

Φεύγοντας μετά ἀπό μιά εἰλικρινῆ καί ταπεινή ἐξομολόγησι, νοιώθετε ἀνάλαφρος, σάν ν᾿ ἀπορρίψατε ἀπό πάνω σας ἕνα δυσβάστακτο φορτίο.

Ὁ φόβος τοῦ θανάτου εἶναι σωτήριος. Ἐσεῖς ὅμως τόν στερεῖσθε, διότι δέν ἐλπίζετε στήν σωτηρία. Ἡ ἐλπίδα στόν Σωτῆρα Χριστό δέν ἐξαφανίζει τόν φόβο τοῦ θανάτου.

Νά σκέπτεσθε συχνά τόν θάνατο καί ὅλα τά ἐπακόλουθά του. Ἀπ᾿ αὐτά νά βγάζετε χρήσιμα συμπεράσματα καί νά τρέφετε μέσα σας ἐγκάρδια ἀφοσίωσι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ».

***

«Ἐφ᾿ ὅσον ἐξωμολογηθήκατε καί λάβατε τήν ἄφεσι, εἰρηνεύετε καί εὐχαριστεῖτε τόν Κύριο. Βέβαια ὁ ἐχθρός σᾶς δημιουργεῖ σύγχυσι καί ἀμφιβολίες, ἐάν ἦταν ἔγκυρη ἡ συγχώρησις. Ἔχετε ὑπ᾿ ὄψιν σας ὅτι ἡ συγχώρησις εἶναι πάντοτε ἔγκυρη, ἀνεξάρτητα ἀπό τό πρόσωπο τοῦ πνευματικοῦ πού τήν ἔδωσε. Στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως εἶναι παρών ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἀκούει μέ τήν ἀκοή τοῦ πνευματικοῦ καί δίνει τήν συγχώρησι μέ τήν δική του φωνή».

***

«Ὁ φόβος καί ἡ ἀνησυχία πού σᾶς ἔρχονται κατά τήν προετοιμασία σας γιά νά μεταλάβετε, ὑποθέτω ὅτι προέρχονται ἀπό τόν ἐχθρό τῆς σωτηρίας μας. Φαίνεται ὅτι ἔχει κάποιο μερίδιο μέσα σας. Ἡ ἐξομολόγησις καί ἡ Θεία Κοινωνία τόν ζεματᾶνε καί τόν διώχνουν. Καί αὐτός, προβλέποντάς το, σηκώνει συναγερμό. Ἐσεῖς ὅμως μήν ἀπομακρύνεσθε ἀπό τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνθύμησι τοῦ θανάτου… Καί αὐτό ὄχι μόνο κατά τήν διάρκεια τῆς ἑτοιμασίας γιά τήν Θεία Κοινωνία, ἀλλά πάντοτε».

***

Ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογῆ. Ἀπευθύνεσθε σέ μένα, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά συμβουλευθῆτε τόν πνευματικό σας. Δέν εἶναι σωστό νά καταφεύγετε πότε στόν ἕνα καί πότε στόν ἄλλο. Ὁ Θεός ὥρισε ὑπεύθυνο σύμβουλο γιά τόν καθένα τόν πνευματικό του πατέρα, πού συνήθως εἶναι ὁ ἱερέας τῆς ἐνορίας του. Ὁ Κύριος νά σᾶς ἐλεῆ καί νά σᾶς σώζη».

***

«Νά μεταλαμβάνετε συχνά τά Ἄχραντα Μυστήρια ἐφ᾿ ὅσον ὁ πνευματικός σας τό ἐπιτρέπει. Προσπαθῆστε ὅμως νά προσέρχεσθε πάντοτε μέ τήν ἀνάλογη προετοιμασία, μέ φόβο καί τρόμο καί ὄχι τυπικά καί ἀπό συνήθεια.

Συνηθίσαμε καί δέν σκεπτόμαστε καθόλου τίς ζωογόνες εὐεργεσίες τοῦ ἡλίου. Ἔτσι ὑπάρχει κίνδυνος νά συνηθίσουμε τά Ἄχραντα Μυστήρια καί νά κοινωνοῦμε ἀδιάφορα…

Σᾶς ἐνοχλεῖ ὁ σαρκικός ἀδελφός σας; Νά τόν λυπᾶστε καί νά προσεύχεσθε γι᾿ αὐτόν. Νά τοῦ πῆτε: «Ἐάν θέλης νά μέ ἐπισκέπτεσαι, μήν ἀνοίγης θρησκευτικές συζητήσεις, γιατί ἀπ᾿ αὐτές τίποτε δέν καταλαβαίνεις. Κι ἄν τολμήσης νά μιλήσης περιφρονητικά γιά τόν Θεό καί τά θεῖα πράγματα, θ᾿ ἀναγκασθῶ νά σέ διώξω καί νά σοῦ ἀπαγορέψω νά ξαναπατήσης ἐδῶ».

Καλά κάνετε πού δέν τόν δέχεσθε πάντοτε. Ἀλλά κι ἄν τελείως τοῦ ἀπαγορεύατε νά ἔρχεται, δέν θά ἦταν οὔτε συμφορά, οὔτε ἁμαρτία».

Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com