Από τον Β’ τόμο του βιβλίου του αειμνήστου εναρέτου και σοφού κατά Θεόν πατρός Επιφανίου ΑΡΘΡΑ-ΜΕΛΕΤΑΙ-ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ αναδημοσιεύουμε στο τεύχος αυτό εύστοχες επισημάνσεις, αποσπασματικά, δια σωστή μας ενημέρωση, αφύπνιση και ενεργοποίηση εις τα της πίστεως ζητήματα.
 
Α. Από το άρθρο Η ΒΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΑ […] παραθέτουμε τα εξής:
 
…Η Εκκλησία έπ’ ουδενί λόγω έχει δικαίωμα να καταδιώκη δια της πολιτικής εξουσίας τους αντιτιθεμένους εις τας αποφάσεις αυτής. Μόνον δια πνευματικών όπλων δύναται να πολεμά. Η ελευθερία της συνειδήσεως είνε ιερά και απαραβίαστος θείω τε και ανθρωπίνω δικαίω. Χριστιανισμός δε και βία, είναι έννοιαι εκ διαμέτρου αντίθετοι, αντιφατικαί και εναντίαι, έννοιαι τόσον ασυμβίβαστοι, όσον αι έννοιαι φως και σκότος, αλήθεια και ψεύδος, Χριστός και Σατανάς. Η βία δεν έχει θέσιν εις ζητήματα πίστεως. Η δε λέξις πίστις παράγεται ουχί εκ του ρήματος βιάζω, αλλ’ εκ του πείθω. Είναι δικαίωμα εκάστου να πιστεύη ό,τι θέλει και είτε να ορθοφρονή είτε να πλανάται. Εις τους πλανωμένους, μόνον πειθώ και διαφώτισιν δυνάμεθα να ασκήσωμεν όχι δε βίαν και αναγκασμόν.

 
Αλλ’ ας δώσωμεν τον λόγον εις τον κορυφαίον της Ανατολικής Εκκλησίας Πατέρα τον Μέγαν Αθανάσιον…
 
Επικρίνων δριμύτατα, ο μέγας Πατήρ την αρειανικήν αίρεσιν διότι μετεχειρίσθη βίαν,… λέγει ότι η διδασκαλία αύτη «ους μη δεδύνηται πείσαι λόγοις, τούτους τη βία, και πληγαίς και δεσμωτηρίοις έλκειν επιχειρεί, γνωρίζουσα εαυτήν και ούτως, ως πάντα μάλλον εστίν ή θεοσεβής. Θεοσεβείας μεν γαρ ίδιον, μη αναγκάζειν, αλλά πείθειν, ώσπερ είπαμεν. Και γαρ ο Κύριος αυτός ου βιαζόμενος, αλλά τη προαιρέσει διδούς έλεγε πάσι μεν· Ει τις θέλει οπίσω Μου ελθείν· τοις δε μαθηταις· μη και υμείς θέλετε απελθείν;…». Λέγει ότι είναι λίαν απρεπές «το βιάζεσθαι και αναγκάζειν τους μη βουλομένους». […] (Από την έκδοση)
 
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/05/blog-post_149.html