ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΒΙΒΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ “ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ”!
 
Του Γεωργίου Διαμαντίδη
 
Η ΜΝΚ των Μαρτύρων του Ιεχωβά
 
Το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα στο παρόν άρθρο είναι: οι αλλοιώσεις και οι παραχαράξεις σε βασικά σημεία της Καινής Διαθήκης από τους ΜτΙ!
 
Φυσικά με ένα άρθρο δεν τελειώνουν οι παρερμηνείες τους εις βάρος της Αγία Γραφής.
 
Θα παραθέσουμε κάποια αγιογραφικά χωρία, πρώτα από το Θεόπνευστο Αρχαίο Κείμενο της Αγίας Γραφής και μετά από την αγγλική Μετάφραση Νέου Κόσμου των ΜτΙ (στο εξής θα γράφετε ΜΝΚ) από την αναθεώρηση 1984 και από την ελληνική μετάφραση, έκδοση του 1993 (η οποία θα γράφετε ΕΜΝΚ)…
Θα δούμε πως αυτοί οι άνθρωποι δεν σεβάστηκαν το Θεόπνευστο Κείμενο της Κ. Διαθήκης!
 
Φυσικά, πάντα για το δικό τους συμφέρον!
Οι ΜτΙ για αρκετά χρόνια, χρησιμοποιούσαν και μια άλλη μετάφραση της Γραφής του Γιοχάννες Γκρέμπερ! (Θα δούμε παρακάτω τι ήταν αυτός ο άνθρωπος).
 
Σε αυτήν την μετάφραση, οι ΜτΙ παρέπεμπαν σε κάποια συγκεκριμένα εδάφια για να στηρίξουν τις απόψεις τους, όπως στον Ματθαίο 27:52 – 53· Ιωάννης 1:1 και επίσης, 1 Ιωάννου 4:1 – 3.
 
Αν όμως εμείς δεν γνωρίζουμε σωστά το δικό μας πιστεύω και τι πρεσβεύουν αυτοί οι άνθρωποι, τότε είναι επικίνδυνη κάθε συζήτηση μαζί τους. Διότι οι ΜτΙ στις συναθροίσεις τους, διδάσκονται από τα έντυπα της “Σκοπιάς” όλες τις θέσεις που την απασχολούν με το δικό της τρόπο.
 
Το περιοδικό “Σκοπιά” παραπέμπει και σε εδάφια της Αγία Γραφής για την πλήρη επιτυχία της εκπαιδεύσεως. Τώρα πια το φαγητό είναι έτοιμο! Πρέπει να το σερβίρουμε και σε άλλους ανθρώπους!
 
Το θέμα είναι: τι μας σερβίρουνε αυτοί οι άνθρωποι; Τι τροφή δίνουν μέσα από τα περιοδικά τους, όπως την “Σκοπιά”, και το “Ξύπνα” και σε άλλα βιβλία τους;
 
Να δούμε όμως πρώτα, τι γράφουν οι ΜτΙ, για τον Ιωάννη Γκρέμπερ. Και μετά συνεχίζουμε από παραπομπές της Αγίας Γραφής.

 
Γράφουν οι ΜτΙ:
 
“Ο Ιωάννης Γκρέμπερ λέγει στόν πρόλογο της μεταφράσεώς του της Καινής Διαθήκης, πού εξεδόθη τό 1937: “Εγώ ο ίδιος ήμουν ένας Καθολικός ιερεύς, καί προτού φθάσω στήν ηλικία των σαράντα οκτώ ετών δέν είχα ποτέ πιστέψει τόσο πολύ στή δυνατότητα της επικοινωνίας μέ τόν κόσμο των πνευμάτων του Θεού. Ήλθε, όμως, καιρός πού άθελα έκαμα τό πρώτο μου βήμα πρός τήν επικοινωνία αυτή καί έλαβα πείραν πραγμάτων πού μέ συνεκλόνισαν ώς τά βάθη της ψυχής μου.
 
… Οι πείρες μου εκτίθενται σ’ ένα βιβλίο πού έκαμε τήν εμφάνισί του τόσο στά Γερμανικά, όσο καί στά Αγγλικά, καί πού έχει τίτλο, Επικοινωνία μέ τόν Πνευματικό Κόσμο : Οι Νόμοι του καί οι Σκοποί του.” (Σελίς 15, παράγρ. 2, 3). Σύμφωνα μέ τή Ρωμαιοκαθολική καταγωγή της, η μετάφρασις του Γκρέμπερ έχει ένα χρυσό σταυρό στό πρόσθιο μέρος του σκληρού της καλύμματος. Στόν Πρόλογο του ανωτέρω βιβλίου του ο πρώην ιερεύς Γκρέμπερ λέγει: “Το πιό σημαντικό πνευματιστικό βιβλίο είναι η Γραφή.” Κάτω από αυτή τήν εντύπωσι ο Γκρέμπερ προσπαθεί νά κάνη τή μετάφρασι της Καινής Διαθήκης του νά έχη χαρακτήρα πολύ πνευματιστικό.
 
Ο πνευματισμός ισχυρίζεται ότι υπάρχουν αγαθά πνεύματα καί κακά πνεύματα καί ότι δέν θέλει νά έχη καμμία σχέσι μέ τά κακά πνεύματα, αλλά προσπαθεί νά επικοινωνή μόνο μέ τά αγαθά πνεύματα.
 
Εις Α΄ Ιωάννου δ΄1 – 3 η Γραφή λέγει: “ Αγαπητοί, μή πιστεύετε εις πάν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα άν ήναι εκ του Θεού· διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τόν κόσμον. Εκ τούτου γνωρίζεται τό Πνεύμα του Θεού· πάν πνεύμα τό οποίον ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, είναι εκ του Θεού· καί πάν πνεύμα το οποίον δέν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, δέν είναι εκ του Θεού· καί τούτο είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, τό οποίον ηκούσατε ότι έρχεται, καί τώρα μάλιστα είναι εν τω κόσμω.”
 
Η μετάφρασις των εδαφίων αυτών από τόν Γκρέμπερ λέγει:
 
“Αγαπητοί μου φίλοι, μήν πιστεύετε σέ κάθε πνεύμα, αλλά να δοκιμάζετε τά πνεύματα γιά νά μάθετε άν προέρχωνται από τόν Θεό. Διότι πολλά ψευδή πνεύματα ανεδύθησαν από τήν άβυσσο καί εξήλθαν στόν κόσμο, καί μιλούν μέσω ανθρωπίνων μεσαζόντων. Ιδού πώς μπορείτε να διαπιστώσετε άν ένα πνεύμα προέρχεται από τόν Θεό : κάθε πνεύμα πού ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός εμφανίσθηκε στή γή ως άνθρωπος, προέρχεται από τόν Θεό. Ενώ κάθε πνεύμα που ζητεί νά καταστρέψη τήν πίστι στόν Ιησούν ως τόν Κύριόν μας πού ενεσαρκώθη δέν προέρχεται από τόν Θεό, αλλ’ αποστέλλεται από τόν αντίδικον τού Χριστού. Σάς ελέχθη ότι θά ήρχοντο τέτοια πνεύματα, καί ήδη εμφανίζονται στόν κόσμο.”
 
Είναι πολύ σαφές ότι τά πνεύματα στά οποία πιστεύει ο πρώην ιερεύς Γκρέμπερ, τόν εβοήθησαν σ΄ αυτή τήν μετάφρασι.” (Η ΣΚΟΠΙΑ 1956 σελ. 169, παράγραφος 10. Η υπογράμμιση δική μας).
 
Παρουσιάζουμε το ντοκουμέντο:
 
 
 
Σχόλιο δικό μας: Ομολογούν οι ΜτΙ: Τα πνεύματα, στα οποία πιστεύει ο Γκρέμπερ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΒΟΉΘΗΣΑΝ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ! ( Α΄Ιωάννου, 4 : 1 – 3).
 
Δηλαδή, οι ΜτΙ συναίνεσαν στην μετάφραση του Γκρέμπερ! Και ας έγινε αυτή από τα πονηρά πνεύματα! Βρε παιδί μου, τι είναι πάλι τούτο! Τι σκοταδισμός είναι αυτός! Πώς ο “δούλος” γράφει τέτοια πράγματα! Πώς οι απλοί ΜτΙ, πιστεύουν σε αυτόν τον “δούλο”;
 
Οι ΜτΙ δεν έγραψαν στην “Σκοπιά”, ότι ο Γκρέμπερ είχε πιστέψει τόσο πολύ στη δυνατότητα της επικοινωνίας με τον κόσμο των πνευμάτων του Θεού; Ή αλλιώς με τον Πνευματικό Κόσμο;
 
Τι είναι αυτός ο Πνευματικός Κόσμος για τους ΜτΙ; Ας αφήσουμε να μας μιλήσουν:
 
Οι Πραγματικοί Κάτοικοι του Κόσμου των Πνευμάτων
 
“Οι Γραφές δηλώνουν ξεκάθαρα ότι ‘οι νεκροί δεν γνωρίζουν τίποτα’. (Εκκλησιαστής 9:5) Συνεπώς, ο κόσμος των πνευμάτων δεν κατοικείται από ψυχές νεκρών αγαπημένων προσώπων. Τι βρίσκεται λοιπόν πίσω απ’ αυτές τις τρομακτικές εμπειρίες; Τα πονηρά πνεύματα! Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, αυτά τα πνεύματα είναι στασιαστές άγγελοι, ακόλουθοι του Σατανά του Διαβόλου. (1 Πέτρου 3:19, 20· Αποκάλυψις 12:9) Απ’ ό,τι δείχνει το ενεργητικό τους, αυτοί έχουν γίνει πρόξενοι διχονοιών και σφαγιασμών μεταξύ των ανθρώπων. (Ξύπνα 8 – 3 – 1990, σελ. 14. Η υπογράμμιση δική μας).
 
 
Σχόλιο δικό μας: Τι λένε οι ΜτΙ; Τι βρίσκεται πίσω από τον Κόσμο Των Πνευμάτων; ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ! Και αυτά τα πνεύματα είναι στασιαστές άγγελοι, ακόλουθοι του Σατανά, του Διαβόλου!
 
Συνεπώς, η μετάφραση της Γραφής από τον Γκρέμπερ, που χρησιμοποιούσαν οι ΜτΙ για αρκετά χρόνια, (φυσικά αργότερα έπαψαν να την χρησιμοποιούν όπως γράφουν στην “Σκοπιά” του 1983, τον Αύγουστο σελ. 31) έγινε από την καθοδήγηση των πονηρών πνευμάτων, τα οποία πνεύματα ήταν ακόλουθοι του Σατανά του Διαβόλου!
 
Πώς είναι δυνατόν πριν 4 χρόνια από το 1956, το 1952, οι ΜτΙ να παρουσιάζουν τον εαυτό τους “ως αγγελιαφόρους φωτός” (Η ΣΚΟΠΙΑ 1952 σελ. 220 και παράγραφος 21) και να συμφωνούν σε σκοτεινά πράγματα;
 
“Ουαί οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τιθέντες το σκότος φως και το φως σκότος…” (Ησαΐας 5:20).
 
Σε ερμηνεία: Αλοίμονον σε εκείνους οι οποίοι λέγουν τον πονηρόν ως καλόν και το καλόν (ονομάζουν) πονηρόν οι οποίοι μεταβάλουν το σκότος ως φως και το φως ως σκότος.
 
Ταιριάζει απόλυτα αυτό το αγιογραφικό χωρίο στους ΜτΙ!
 
Το όλο θέμα είναι η ομολογία των ΜτΙ, προς τον μεταφραστή Γκρέμπερ: ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΑΝ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ! (1 Ιωάννου, 4 : 1 – 3).
 
Μην μας πουν εδώ οι ΜτΙ ότι παρουσίαζαν άγνοια; Και δεν ήξεραν σε ποια “πνεύματα” πίστευε ο Γκρέμπερ; Διότι η ίδια η “Σκοπιά” γράφει:
 
“Ο πνευματισμός δέν είναι πνευματικός, αλλά είναι ένα από τά έργα της σαρκός καί δέν έχει καμία σχέσι μέ τή βασιλεία τού Θεού… Ο σκοπός των δαιμόνων μέσω του πνευματισμού δέν είναι απλώς νά καταστρέψουν τήν πίστι σας στόν Λόγον του Θεού, τη Γραφή, αλλά, περισσότερο απ’ αυτό, νά καταλάβουν τή διάνοιά σας και τό σώμα σας, να σας εξουσιάσουν τελείως, οδηγώντας σας έτσι σε παραφροσύνη”. (Η ΣΚΟΠΙΑ 1956 σελ. 172 και παράγραφος 22-23. Η υπογράμμιση δική μας)
 
Παρουσιάζουμε το ντοκουμέντο:
 
 
 
Σχόλιο δικό μας: Πω, πω! Τι φοβερό ντοκουμέντο είναι αυτό! Τι μας είπε η ίδια η “Σκοπιά” του 1956, 3 σελίδες μετά από την 169 σελίδα;
 
Ο Σκοπός των δαιμόνων μέσω του πνευματισμού δεν είναι απλώς να καταστρέψουν την πίστη σας στον λόγο του Θεού, τη Γραφή, αλλά περισσότερο απ’ αυτό, ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ, ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ, ΟΔΗΓΏΝΤΑΣ ΣΑΣ ΕΤΣΙ ΣΕ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ!
 
Εν γνώσει λοιπόν των ΜτΙ, τι είναι “πνευματισμός” κλπ, παρουσιάζουν μετά από 20 χρόνια (από το 1956) ξανά την μετάφραση της Καινής Διαθήκης (που έχει “χαρακτήρα πολύ πνευματιστικό”) του πνευματιστή Γκρέμπερ, για να στηρίξει το δόγμα της από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, 27:51 – 53 (είναι γραμμένο αυτό από την “Σκοπιά” του 1976, 1 – 10, σελ. 588).
 
Και μετά από το 1976, βγαίνει μία άλλη “Σκοπιά”, 1 – 8 – 1983 σελ. 31, εκεί γράφουν οι ΜτΙ ότι: “…παύουν να χρησιμοποιούν αυτήν μετάφραση της Καινής Διαθήκης από τον Γιοχάννες Γκρέμπερ, αυτός ο μεταφραστής (λένε) βασίστηκε στον “Κόσμο των Πνευμάτων του Θεού”…
 
Δηλαδή τόσα χρόνια από το 1956, μέχρι που δημοσιεύτηκε η “Σκοπιά του 1983, ΟΙ “ΜΤΙ” χρησιμοποιούσαν αυτό το “πνευματιστικό” βιβλίο της Καινής Διαθήκης της μεταφράσεως του Γκρέμπερ, κάτω από την επήρεια των δαιμόνων!
 
Ίσως να συμβαίνει αυτό για τους ΜτΙ: Ο θεός του αιώνος τούτου (ο Σατανάς) τύφλωσε τις διάνοιες των, ώστε χρησιμοποιούσαν μια τέτοια μετάφραση!
 
Συνεχίζουμε από παραπομπές της Αγίας Γραφής:
 
Ιωάν.1:1· “και Θεός ην ο Λόγος”.
 
ΜΝΚ 1984: and the Word was a god (σε μετάφραση: καί ο Λόγος ήταν “ένας” θεός).
 
ΕΜΝΚ 1993: και ο Λόγος ήταν θεός.
 
Σχόλιο δικό μας: Η απόδοση της ΜΝΚ: καί ο Λόγος ήταν “ένας” θεός, προέρχεται από την “μετάφραση” του πνευματιστή Γκρέμπερ!
 
Μπορεί να βγει τίποτα καλό από μια τέτοια μετάφραση ενός πνευματιστή;
 
Σκοπίμως παραδέχτηκαν οι ΜτΙ και αυτήν την σκοτισμένη μετάφραση, διότι αρνούνται πεισματικά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο κηρυττόμενος Θεός της Καινής Διαθήκης!
Βλέπουμε η ΕΜΝΚ του 1993, έχει γράψει τη λέξη “θεός” για τον Λόγο, όχι με κεφαλαίο (Θ), αλλά με πεζό (θ). Γιατί; Διότι προφανώς νομίζουν ανοήτως ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τη Θεότητα του Λόγου!
Προσπαθούν οι ΜτΙ να πείσουν τους ανθρώπους, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας από τους πολλούς “θεούς”, ένα “θείο όν”, ένα “κτίσμα” κλπ, και όχι ο αληθινός Θεός!
 
Για εμάς, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ, που είπε ο απ. Θωμάς: “Ο Κύριός μου καί ο Θεός μου!” Με άρθρο “ο” Θεός μου!
 
Ρωμ. 9:5· “… καί εξ ων ο Χριστός τό κατά σάρκα, ο ών επί πάντων Θεός ευλογητός εις τούς αιώνας, αμήν”.
 
ΕΜΝΚ 1993: “… και από τους οποίους [προήλθε] ο Χριστός κατά σάρκα: ο Θεός, που είναι πάνω σε όλα [ας είναι] ευλογημένος για πάντα αμήν”.
 
Σχόλιο δικό μας: Για να μπορέσει η εταιρία “Σκοπιά” να διαστρέψει το παρόν χωρίο, άλλαξε τη στίξη και πρόσθεσε αυθαιρέτως μέσα σε αγκύλες [ ] το ρήμα “ας είναι”. Κάτι που δεν υπάρχει στο Θεόπνευστο Κείμενο της Αγίας Γραφής!
 
Με αυτές τις αλχημείες στην ΕΜΝΚ δεν φαίνεται ότι η μετοχική πρόταση ο ών επί πάντων Θεός ευλογητός αναφέρεται στην προηγουμένη λέξη Χριστός!
 
Και επίσης, όπως είδαμε έβαλαν άνω και κάτω τελεία (:) μετά τη λέξη “σάρκα:”, για να φανεί και εδώ, ότι “ο ών επί πάντων Θεός…” δεν είναι ο Χριστός, αλλά ο Πατέρας!
 
Στην πραγματικότητα όμως στο παρόν χωρίο αναγνωρίζεται σαφώς ότι: “εξ ων (Ισραηλιτών είναι) ο Χριστός το κατά σάρκα (= άνθρωπος) ο ών (= πού κατά την ανωτέρα του φύση είναι) επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας”!
 
Υπάρχει και μια λεπτομέρεια εδώ, τι σημαίνουν οι αγκύλες [ ] για τους ΜτΙ;
 
Ας αφήσουμε να μας μιλήσουν:
 
“Οι αγκύλες ([ ]) χρησιμοποιούνται γιά νά περικλείσουν λέξεις πού προστίθενται σ’ ένα κείμενο πού παρατίθεται, για νά δηλωθή ότι αυτές δέν αποτελούν μέρος του κειμένου”. (ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, 1945-50, σελ. 157).
 
Σχόλιο δικό μας: Τι μας λένε εδώ οι ΜτΙ, αγαπητοί αναγνώστες; ΟΙ ΑΓΚΥΛΕΣ “[ ]” ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΟΥΝ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ!
 
Δηλαδή, στους Ρωμαίους 9:5, της (ΕΜΝΚ του 1993), δεν αποτελεί το ρήμα “ας είναι” μέρος του Θεόπνευστου Κειμένου της Γραφής, αλλά πρόσθεση του κειμένου!
 
Τι χρείαν έχομεν μαρτύρων; Όλα τα πράγματα αποδεικνύονται από μόνα τους!
 
Προς Τίτ. 2:13· “…καί επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού καί σωτήρος ημών Ιησού Χριστού”.
 
EMNK 1993: “…και ένδοξη φανέρωση του μεγάλου Θεού και του Σωτήρα μας, του Χριστού Ιησού”.
 
Σχόλιο δικό μας: Η Εταιρία “Σκοπιά” σκοπίμως πρόσθεσε το άρθρο (του) προ της λέξεως σωτήρος, και έτσι ο Μέγας Θεός είναι ο Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός σωτήρας μόνο!
 
Στην πραγματικότητα οι φράσεις μεγάλου Θεού καί σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ετέθησαν υπό κοινό άρθρο “του”, διότι σημαίνουν ένα και το αυτό πρόσωπο! Μέγας Θεός ο Ιησούς Χριστός για εμάς!
 
Μπορεί εδώ οι ΜτΙ, να μην ονομάζουν τον Χριστό ΜΕΓΑ ΘΕΟ, όμως στα γραπτά τους τον ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ “ΜΕΓΑ ΣΦΑΓΕΑ”!!! (ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΣ 1932, σελ. 279, για τον “Αρμαγεδώνα…”).
 
Όπως είδαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι ΜτΙ, πρόσθεσαν λέξεις στην Γραφή τους, που δεν υπάρχουν στο Θεόπνευστο Αρχαίο Κείμενο της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουν τα εδάφια της Γραφής κατά το δοκούν για να φανούν ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν διάβασαν, δεν φοβήθηκαν αυτά που λέει ο Απ. Παύλος προς Γαλάτας 1: 8, σε μετάφραση:
 
“Αλλά καί άν εμείς ή άγγελος από τόν ουρανό σας κηρύττη ευαγγέλιο διαφορετικό απ’ αυτό πού σας κηρύξαμε, νά είναι αναθεματισμένος!” (Μετάφραση από την Καινή Διαθήκη, Ν. Ι. Σωτηροπούλου).
 
Τι να περιμένει κανείς από αυτούς ανθρώπους, και μάλιστα όταν για αρκετά χρόνια είχαν ένα πνευματιστικό βιβλίο της μετάφρασης της Καινής Διαθήκης του Γκρέμπερ;
 
Ο νοών νοείτω και ουαί τω ανοήτω!
 
 
http://aktines.blogspot.com/2022/02/blog-post_62.html