Οι πρώτοι Μάρτυρες και το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Επιστολή  του Ιερομονάχου Δαμασκηνού, εκ του ασκητηρίου του Φιλαδέλφου εν Αγίω Όρει, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ιερομόναχος Δαμασκηνὸς

Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου

Τ.Θ. 73

63086 Καρυαὶ

Ἅγιον Ὄρος Ἄθω

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 24.6.2018
Ἀρ. Πρωτ. 72 Τῷ Ἐξοχωτάτῳ κυρίῳ

Προκοπίῳ Παυλοπούλῳ

Προέδρῳ τῆς Ἑλληνικῆς

Δημοκρατίας

Ἀθήνας

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Μὲ ἄφατον ἐθνικὴν ὀδύνην ἀναγκάζομαι νὰ Σᾶς ἀπευθύνω τὸ παρὸν Γράμμα, ἀναφορικῶς μὲ τὴν πρόσφατον συμφωνίαν μὲ τὴν Κυβέρνησιν τῶν Σκοπίων.

Ἡ συμφωνία αὕτη εἶναι κατάπτυστος. Δὲν θὰ ἐπαναλάβω, ὅσα ἔγραψα εἰς τὸ συνημμένον Γράμμα πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργόν, οὔτε ὅσα δημοσίως ἐλέχθησαν ὑπὸ Πολιτικῶν ἢ διακεκριμμένων ἐπιστημόνων, ἱστορικῶν καὶ γλωσσολόγων τὰς τελευταίας ἑβδομάδας.

Θέλω ὅμως μετὰ παρρησίας καὶ ὀργῆς νὰ Σᾶς ἐπισημάνω τὰς ὑμετέρας εὐθῦνας καὶ παραλείψεις, διότι εἴχατε τὸν τρόπον νὰ ἀποτρέψητε τὴν συμφωνίαν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἐθνικὴν προδοσίαν ἐσχάτης μορφῆς.

Καὶ ἔχω δικαίωμα νὰ τὸ πράξω, διότι εἰς τὰς φλέβας μου ῥέει αἷμα Ἑλληνικὸν καὶ Μακεδονικόν, τῶν ἀμέσων προγόνων μου, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθησαν διὰ τὴν ἐλευθερίαν.

Καὶ ὡς Κρὴς τὴν καταγωγήν, θεωρῶ καύχημά μου, ὅτι τὴν ἐνσωμάτωσιν τῆς περιοχῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὀφείλομεν εἰς τὴν πολιτικὴν μεγαλοφυΐαν τοῦ ὄντος μεγάλου Ἐλευθερίου Βενιζέλου.

Συγκρίνω τὴν ἰδικήν Σας ἰδιοτελῆ καὶ ἀνεύθυνον στάσιν, μὲ τὴν ὑπεύθυνον στάσιν τοῦ ἀειμνήστου Κων/νου Καραμανλῆ, ὅστις εἶχε συγκαλέσει ἀρχὰς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 Συμβούλιον τῶν Πολιτικῶν ἀρχηγῶν, προκειμένου νὰ ἔχῃ ἐθνικὴν συναίνεσιν εἰς τὸ ἀνακύψαν τότε πρόβλημα ὑπὸ τῶν πλαστογράφων τῆς ἱστορίας καὶ ὑπὸ τῆς διεφθαρμένης πολιτικῆς τῆς Ἀμερικῆς, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ μόνον εἰς τὰ συμφέροντά της.

Αἱ εὐθῦναί Σας λοιπὸν συνοψίζονται εἰς τὰ ἑξῆς:

  1. Δὲν ἐνεργήσατε ἐν τῇ ἁρμοδιότητί Σας διὰ νὰ συγκληθῇ τὸ Συμβούλιον Πολιτικῶν ἀρχηγῶν, προκειμένου νὰ χαράξῃ Ἐθνικὴν συναινετικὴν γραμμὴν πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ θέματος.
  2. Τὸ ἐπράξατε ὅμως εἰς τὸ παρελθόν, ὅτε ἡ ἄφρων Πολιτικὴ τοῦ κ. Τσίπρα, μετὰ τὸ δημοψήφισμα τοῦ 2015 ἐχρέωσε ἐπὶ πλέον τὴν Ἑλλάδα 80 δισεκατομμύρια, μὲ τὴν γνωστήν του ἀπάτην. Γιατί, κ. Πρόεδρε, κατηγοροῦμεν τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους ἀπατεῶνας, ὅταν ἡ συμπεριφορὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶναι παρομοία καὶ ἀπαράλλακτος ἐκείνης τῶν ἀπατεώνων;

Τότε ἐβροντοφωνούσατε, Εὐρὼ καὶ Εὐρώπη, καίτοι γνωρίζετε, διότι ἄλλως θὰ ἐκινδυνεύατε νὰ Σᾶς προσάψουν τὴν κατηγορίαν τοῦ ἀφελοῦς, ὅτι ἡ πολιτικὴ αὕτη, Εὐρώπη καὶ Εὐρώ, ὁδηγεῖ εἰς τὴν μόνιμον κηδεμονίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ ὁδηγεῖ εἰς ἀδιέξοδον, πολιτικὸν καὶ οἰκονομικόν.

  1. Ὁσάκις ὑπάρχουν ὡρισμένοι ἀδιάκριτοι οἱ ὁποῖοι ποιοῦν δηλώσεις διὰ τὴν κατάλυσιν τῆς Δημοκρατίας, εἶσθε εὐαίσθητοι νὰ τοὺς καταδικάσητε, καὶ ὀρθῶς.

Ὅμως τὴν Δημοκρατίαν τὴν ἔχει ὁ Πολιτικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδος, τώρα καὶ δέκα χρόνια καταλύσει καὶ κατ΄ ἐξοχὴν ὁ τελευταῖος Πρωθυπουργός, ὅστις ἀγνοεῖ τὴν λαϊκὴν βούλησιν καὶ πιστεύω ὅτι καὶ τὴν νοθεύει ποικιλοτρόπως.

Πῶς εἶναι δυνατὸν τεσσαράκοντα βουλευταὶ νὰ συμφωνοῦν μὲ τὸ δημοψήφισμα -ὄχι εἰς τὰ μνημόνια – καὶ διαγραφέντες, δὲν ἐπανεξελέγη οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν;

  1. Τὰ ἀκομμάτιστα συλλαλητήρια Θεσσαλονίκης – Ἀθηνῶν καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς κοινῆς γνώμης ἠξίωσε νὰ μὴ δοθῇ τὸ ὄνομα «Μακεδονία», καὶ ὁ Πρωθυπουργός, δίκην στυγνοῦ δικτάτορος, τὰ ἠγνόησε;
  2. Τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἐπανειλημμένως παρεβιάσθη κατάφωρα καὶ δὴ τὰ τελευταῖα χρόνια ἐπὶ Τσίπρα (ἄρθ. 3, 16, 21) καὶ ἐγένετο μετάλλαξις τῆς νομοθεσίας εἰς τὴν ἀντίληψιν περὶ παιδείας, θρηκευτικῆς ἀγωγῆς καὶ οἰκογενείας, καὶ ὅμως δὲν ἀντιδράσατε.
  3. Τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ἀπεφάνθη μὲ πολλὰς ἀποφάσεις ἐν προκειμένῳ, ἀποδοκιμάσαν Ὑπουργικὰς ἀποφάσεις, κρίναν αὐτὰς ἀντισυνταγματικάς, καὶ ὁ ἀνώτατος ἄρχων, συνεργεῖ εἰς τὴν κατάλυσιν τῶν θεσμῶν καὶ τῆς Δημοκρατίας, δεδομένου ὅτι δὲν καταδικάζει τοὺς παραβάτας Ὑπουργούς;

Τὰ γνωστὰ ἀξιοδάκρυτα συλλαλητήρια τῶν ὁμοφυλοφίλων ὑβρίζουν τὰς εἰκόνας τῶν ἁγίων τῆς Συνταγματικῶς Ἐπικρατούσης θρησκείας καὶ δὲν συμβαίνει τίποτε διὰ τὸν κ. Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας καὶ διὰ τὸν κ. Πρωθυπουργόν; Δικαιώματα ἔχουν μόνον «οἱ ποιοῦντες τὴν ἀνομίαν», οἱ εὐσεβεῖς καὶ οἱ ἅγιοι δὲν ἔχουν;

Ἐξευτελίσθη διεθνῶς τὸ τίμιον ὄνομα τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Κοινοβούλιον. Οἱ πολιτικοὶ ὑβρίσατε Πολιτισμὸν αἰώνων καὶ χιλιετιῶν, διότι δίκην ἀνδρεικέλων τῶν διεφθαρμένων σκοτεινῶν κέντρων τῆς Μασσωνίας καὶ τῶν ἰσχυρῶν δυναστῶν τοῦ διεφθαρμένου Δυτικοῦ κόσμου καὶ Πολιτισμοῦ, ὑπακούσατε καὶ ἀλλάξατε νομοθεσίας, ἰσχυούσας δι΄ αἰῶνας καὶ χιλιετίας. Οἱ πολιτικοὶ τῶν μνημονίων δὲν εἶχον τὴν ἀνδρείαν καὶ τὸ θάρρος νὰ εἴπουν «ὄχι» εἰς τὸν εὐτελισμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

  1. Δυστυχῶς ὅμως δὲν πταίει μόνον ὁ πολιτικὸς κόσμος.

Ἡ δύσμοιρος Ἑλλὰς τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς γενικώτερον στερεῖται οὐ μόνον ἀξίων τῶν περιστάσεων πολιτικῶν ἡγετῶν, ἀλλὰ καἰ Ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, δηλαδὴ ἔχει ἀναξίους ἡγέτας, Πατριάρχας, Ἀρχιεπισκόπους καὶ Ἀρχιερεῖς, μὴ ἀξίους τοῦ ἤθους τῶν ἁγίων καὶ τῶν μαρτύρων, διὰ νὰ ἀντισταθοῦν.

Ἐξέλιπε τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας τῶν ἡρώων τῆς Ἐλευθερίας τοῦ 1821, ὡς καὶ τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, διὰ νὰ ἐλέγξουν καὶ νὰ ἀναχαιτίσουν τὸ κακόν. Ἡ ἀνθρωπότης βαδίζει εἰς τὸ χάος.

  1. Πῶς ἔχετε ἐπανειλημμένως, κ. Πρόεδρε, παρέμβει δημοσίως εἰς τὰ Ἑλληνοτουρκικὰ θέματα καὶ ἐσιωπήσατε εἰς τὸ Σκοπιανόν;
  2. Ἀνεχθήκατε τὴν ἐκχώρησιν σχεδὸν τοῦ συνόλου τῶν Στρατιωτικῶν βάσεων τῆς Ἑλλάδος εἰς τοὺς Ἀμερικανούς, χωρὶς κανένα οὐσιαστικὸν ἀντάλλαγμα, χωρὶς νὰ βοηθήσουν τὴν Ἑλλάδα οὔτε εἰς τὸ Σκοπιανόν, οὔτε εἰς τὰ Ἑλληνοτουρκικά. (πρβλ. τὸ ἁπλοῦν: τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν δύο στρατιωτικῶν)
  3. Ἡ ἔνταξις εἰς τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Ε.Ε. τῶν Σκοπίων θὰ βοηθήσῃ μόνον τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς Γερμανούς- οὐχὶ τοὺς Ἕλληνας.

Τὸν κόσμον κατευθύνουν ὀλίγοι ἰσχυροί – διεθνῆ καθάρματα σκοτεινῶν στοῶν, μὲ μέτρον τὸ χρῆμα, τὴν δόξαν καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ καταδυναστεύουν τοὺς λαούς.

Ἐγὼ προσωπικῶς ἤθελα τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας νὰ εἶναι φῶς καὶ ἥλιος δικαιοσύνης εἰς τὰ Ἔθνη καὶ ὄχι νὰ βλέπῃ τὸ κακὸν καὶ νὰ συνεργεῖ διὰ νὰ κερδίσῃ μόνον τὸν θῶκον τῆς Ἐξουσίας τῆς Προεδρίας διὰ μίαν εἰσέτι τετραετίαν, ἐνῷ βλέπει τὰς γενομένας παρανομίας καὶ τὴν προδοσίαν.

Γρήγορα θὰ παρέλθουν τὰ χρόνια, κ. Πρόεδρε, τῆς θητείας Σας, ἀλλὰ τὸ ὄνειδος τῆς ἀδιαφορίας Σας ἢ τῆς συνεργείας Σας εἰς ὅσα κακὰ γίνονται θὰ Σᾶς συνοδεύῃ ἐν ὅσῳ θὰ ὑπάρχῃ Ἕλλην ἱστορικὸς καὶ ἱστορία Ἑλληνική.

Καὶ τὸ τραγικὸν εἶναι ὅτι οἱ Ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται βραβεύουν τοὺς προδότας τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων, καὶ ἀπὸ φύλακες γίνονται προδόται.

Εἶναι καὶ αὐτὸ δεῖγμα τῆς μεθόδου τοῦ διαβόλου: «ἔσεσθε ὡς θεοί»

Σημασίαν ἔχει ὅμως ἠ ἐσχάτη κρίσις τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀδεκάστων ἱστορικῶν τοῦ μέλλοντος.

Εὐελπιστῶν, ὅτι θὰ προβληματισθῆτε ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω καὶ θὰ ἐνεργήσητε νὰ καταργηθοῦν τὰ κακῶς συμφωνηθέντα καὶ νομοθετηθέντα, διατελῶ μετ΄ ἰδιαζούσης τιμῆς καὶ εὐχῶν.

Ἱερ. Δαμασκηνὸς ὁ τοῦ Φιλαδέλφου

https://aktines.blogspot.com/2018/07/blog-post_64.html#more