Ἑορτάζοντες τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ εἶναι ὁ μήνας τῆς Παναγίας μας. Μὲ ἐπίκεντρο τὴν σεπτὴ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεώς Της, διαμορφώνεται ἀνάλογα καὶ τὸ ἑορτολόγιο τοῦ μήνα.
Τὸ πρῶτο δεκαπενθήμερο εἶναι ἀφιερωμένο στὴν πνευματική μας προετοιμασία, προκειμένου νὰ ἑορτάσουμε, ὅπως Ἐκείνη τὸ θέλει, τὴ μεγάλη ἑορτή Της, μὲ νηστεία, ἐξομολόγηση, Θεία Κοινωνία καὶ περισυλλογή.
Ὀκτὼ ἡμέρες μετὰ ἑορτάζουμε τὴν ἀπόδοση τῆς μεγάλης ἑορτῆς. Ἡ θεοφιλὴς πατρίδα μας εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἱερὰ προσκυνήματα στὴ Θεοτόκο, διότι ὁ λαὸς μας βιώνει ὀρθοδόξως τὴν ὀφειλόμενη τιμὴ πρὸς Αὐτήν, ἡ Ὁποία ἀξιώθηκε νὰ γίνει τὸ τιμιότατο δοχεῖο, νὰ δεχτεῖ στὰ πάναγνα σπλάγχνα Της τὸ πῦρ τῆς Θεότητος!
Βιώνει ἐπίσης ὁ εὐσεβὴς λαός μας τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴ μόνη ὀρθὴ διδασκαλία, ὅτι ἡ Θεοτόκος, ὡς ἡ Κεχαριτωμένη, ἔλαβε ἀπὸ τὸ Θεὸ τὴ χάρη τῆς σχετικῆς μεσιτείας, καὶ ὡς ἐκ τούτου δέεται ἀέναα στὸν Υἱό Της καὶ Σωτήρα μας Χριστὸ γιὰ τὴ σωτηρία καὶ τὴ βοήθεια τοῦ κάθε πιστοῦ.
Γιʼ αὐτὸ καὶ τὴν ἀποκαλεῖ ὡς τὴν «μόνη ταχέως προστατεύουσα»!
Γιʼ αὐτὸ καὶ κατακλύζει αὐτὲς τὶς μέρες τὰ ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ἱερά Της προσκυνήματα καὶ τὴν παρακαλεῖ νὰ γίνει ἀρωγός του.
Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ὀρθόδοξο λαό μας, ὑπάρχουν καὶ οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι, εἴτε Τὴν ὑπερτιμοῦν (παπικοί), εἴτε Τὴν ὑποτιμοῦν (προτεστάντες).
Ὑπάρχουν, τέλος, καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἄθλιοι, οἱ ὁποῖοι Τὴν βλασφημοῦν! Ἐμεῖς οἱ πιστοὶ καλούμαστε αὐτὲς τὶς ἡμέρες νὰ Τὴν τιμήσουμε, ὅπως ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας ὑπαγορεύει, καὶ νὰ τῆς ἐναποθέσουμε τὰ προβλήματά μας, μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι θὰ μᾶς ἀκούσει καὶ θὰ μᾶς βοηθήσει!

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1985  9 Αὐγούστου 2013

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/08/blog-post_2517.html