«Ἔγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι γιά τόν πλησίον μας, νά πηγαίνουμε καί νά τό διαλαλοῦμε παντοῦ… Ἀνοίξτε ἕναν τάφο καί θά δεῖτε τί ἀκαθαρσίες ὑπάρχουν μέσα του καί τί δυσοσμία. Ἡ ἴδια δυσοσμία, πνευματική δυσοσμία, βγαίνει ἀπό τό στόμα μᾶς, ὅταν κατακρίνουμε τόν πλησίον. Αὐτό πού πρέπει νά κάνουμε εἶναι νά δαμάσουμε τή γλώσσα μας. Τίς δικές μας ἁμαρτίες πρέπει νά προσέχουμε καί ὄχι τοῦ πλησίον μας».

  Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.