«Ἡ ἐπιγραφή πού εἶχε ἀναγραφεῖ πάνω στή σανίδα, πού κάρφωσε ὁ Πιλᾶτος πάνω ἀπό τό κεφάλι τοῦ Κυρίου, ἐκπλήρωνε τόν λόγο τοῦ Κυρίου, πού ἔλεγε: “ὅταν θά ὑψωθῶ, θά τούς ἑλκύσω ὅλους κοντά μου” (Ἰω. ιβ΄, 32). Διότι τό σωτήριο πάθος ἔγινε ὄχι μόνο γιά τήν Ἰουδαία, ἀλλά καί γιά κάθε ἑλληνική καί βαρβαρική χώρα».

(Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πιλουσιώτου, Ἐπιστολές, ΕΠΕ Α΄491)