Οἱ προτροπές εἶναι βασικές καί μᾶς ὁδηγοῦν στήν εὐσέβεια· μᾶς διδάσκουν μέ ἀκρίβεια νά συγκρατοῦμε τήν γλῶσσα, νά ἀπέχουμε ἀπό δόλιες ἐπιβουλές, νά ἀποφεύγουμε τό κακό. …Εἶναι ἀδύνατο νά πλησιάση κανείς τό ἀγαθό, ἐάν πιό μπροστά δέν ἀπομακρυνθῆ καί δέν ἀπαλλαγῆ ὁλότελα ἀπό τό κακό. Ὅπως εἶναι ἀδύνατο νά ἀναλάβη κάποιος τήν ὑγεία του, ἐάν δέν ἀπαλλαγῆ ἀπό τήν ἀρρώστεια, ἤ νά βρίσκεται σέ θερρμότητα ἐκεῖνος πού συνεχίζει ἀκόμη νά κρυώνῃ· αὐτά δέν μποροῦν νά συνυπάρχουν.Ἔτσι λοιπόν καί ἐκεῖνος πού πρόκειται νά ἀρχίση μία καλή ζωή πρέπει νά ἀπαλλαγῆ ἀπό κάθε σχέση μέ τό κακό.«Ζήτησον εἰρήνην καί δίωξον αὐτήν».
Ζήτησε τήν εἰρήνη τοῦ Κυρίου καί ἐπιδίωξε αὐτήν…
Ζήτησε τήν ἀπαλλαγή ἀπό τούς θορύβους αὐτοῦ τοῦ κόσμου… Ἐκεῖνος πού ζητεῖ εἰρήνη, ζητεῖ μέ πόθο τόν Χριστό, διότι αὐτός εἶναι ἡ εἰρήνη…

(Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας)

 

Ἀπό τό βιβλίο: “ΟΜΙΛΙΕΣ”

Ἐκδόσεις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»